Според характера на изпълняваните дейности и функции, имаме търговия


с. 1


Класификация на търговията

Основната класификация на търговията е следната:

-търговия на едро

-търговия на дребно

-комисионна търговия

-консигнационна търговия

-борсова търговия

-аукционна търговия

-франчайзинг

-лизингова търговия

-амбулаторна търговия

Според характера на изпълняваните дейности и функции, имаме търговия на едро и търговия на дребно.

Търговия на едро: стопанска дейност осъществяваща покупко продажбата на стоки и услуги, предназначени за по-натаъшна продажба, преработка или износ с цел получаване на печалба.Тя е междинна търговска дейност, защото при нея не участват крайните потребители.Някои от особеносите на този вид търговия са :

-тя организира движението на стоките от производителите, вносителите и доставчиците до търговията на дребно.

-търговците на едро обикновено закупуват по-големи количества стоки, което им дава възможност да ползват отстъпки от цените на тези стоки.

-формира и съхранява закупените стоки под формата на стокови запаси.

-организира доставката на стоките на точно определено място и време при минимални разходи и в съответствие с изискванията на клиентите.

Класификация на търговците на едро:
В зависимост от придобиването на правото на собственост върху закупуваните стоки биват:

-специализирани фирми и кооперации за търговия на едро, които с извършване на акта на покупко-продажбата извършват и прехвърляне на собствеността върху стоките

-брокери и агенти, които участват в покупко-продажбата на стоките, но не получават право на собственост върху тях.

В зависимост от обхвата на дейностите , които извършват биват:

-търговци на едро, предоставящи пълно обслужване на своите клиенти-предлагат пълната продуктова гама и извършват всички дейности по сключване на търговските сделки, организиране на транспорта и тн.:

*общи търговци

*специализирани търговци-специализират се само в една група

*тясно специализирани търговци-специализират се в тесен асортимент

-търговци на едро с частично обслужване-предлагат ограничена продуктова гама и изпълняват ограничен брой функции и дейности.

*van търговец-със собствен вид транспорт

*писалищни джобъри-занимават се с документация по сключването на сделките

*мърчъндайзъри-занимават се с подреждането на стоките

Търговия на дребно: икономическа дейност по продажбата на стоки и услуги, извършвани непосредствено на населението и на отделни домакинства, с цел получаване на печалба.При нея стоките достигат до крайните потребители, които купуват за лично, семейно или домакинско потребление.За България най-важна е категорията домакинство.Някои от основните особености на този вид търговия са:

-занимава се с продажбата на потребителски стоки тоест които задоволяват потребностите на населението

-има локален характер

-задоволява потребностите на даден регионален пазар

-търговецът на дребно влиза в непосредствен контакт с потребителите

-това е поскедният етап в разпределението на потребителските стоки

За търговията на дребно е характерно, че потребителите могат да избират и купуват тези стоки и услуги, които са им необходими и в количества, които удовлетворяват конкретните им потребности.Съществуват епизодично купувани стоки, периодично купувани стоки и ежедневно купувани стоки.

Видове магазини:

-супермаркет-основно за хранителни стоки около 15-20% нехранителни стоки

-хипермаркет-комбинация от поне 2 помещения като едното е с намалени стоки.

-магазини тип „Удобен”-малък формат, продават се най-необходимте стоки

-mall-за пазаруване и забавление

-Дискаунтър-предлага стоки на ниски цени

-специализирани магазини-за кафе, бутици, дрогерии


Търговия със стоки и услуги

Според типа на предлаганите продукти търговията бива:-търговия със стоки-свързана е с покупко-продажбата на продукти, които имат материално-веществен характер.В зависимост от събектите, чиито потребности стоките задоволяват търговията бива:

*търговия с потребителски стоки-стоките са предназначени за задоволяване потребностите на населението а търсенето е силно еластично

*търговия с инвестиционни стоки-стоките са предназначени за производствено потребление, а търсенето е нееластично.

-търговия с услуги-обект на продажба са неосезаеми продукти, които са неотделими от източника си, не могат да се съхраняват и са с непостоянно качество.
Според формата на собственост:

-частна търговия-тя е персонофициарана форма на търговия, при която търговските фирми се регистрират и представляват от техните собственици.Собственикът пряко ръководи цялостната дейност на фирмата.(ЕТ,ЕООД, АД)

-кооперативна търговия-основава се на кооперативната форма на собственост с прилагане на кооперативните принципи и ценности при оргханизацията и управлението й.Осъществява се от потребителните кооперации.В основата и лежат демокрацията и равноправието.

-общинска търговия-основава се на общинската собственост върху капитала.Осъществява се от търговски фирми, изградени от общините.Проявява се в отдаване на площи под наем и традиционните пазари.

-държавна търговия-основава се на държавната собственост в търговските предприятия и се управлява от държавата
Предметна класификация на търговията:

-с инвестиционни стоки

-с потребителски стоки

-с интелектуални продукти-свързана е с покупко-продажбата на обекти на интелектуалната собственост.Тези продукти имат нематериален и уникален характер.-с недвижими имоти-обект на продажба са жилищни имоти, гаражи, ателиета, земеделси земи и др.Обикновено имат висока цена.с. 1

скачать файл