Списък на язовирите намиращи се на територията на Община Попово


с. 1
Списък на язовирите намиращи се на територията на Община Попово:


Населено място

язовир

Собственник

Общ обем

куб.м.

Завир. площ

дка

Попово-яз. Каваците

Община Попово

2618000

560

Попово-яз. Калето

Рибопроизводство

1836000

423

Ломци-яз. Ломци

Нап. системи

3330000

600

Ковачевец-яз. Батица

Общината

741000

147

Посабина-яз. Посабина

Общината

254000

73

Гагово- яз. Гагово

Общината

124000

65

Водица-яз. Водица

Общината

270000

215

Зараево-яз. Зараево

Рибопроизводство

650000

112

Помощица-яз. Помощица

Общината

280000

93

Еленово-яз. Еленово

Общината

590000

91

На територията на Община Попово има добре изградена и ефективна напоителна система. За съжаление същата не е добре поддържана и не се ползва пълноценно. Чувствителен дял във водния баланс на общината са изкуствените водоеми. Изградени са 10 броя микроязовири за хидромелиоративни цели и риболов.


Територията на Община Попово се обслужва от “Напоителни системи” ЕАД клон Търговище. Изградени са 143462 дка. поливни площи, в т.ч. технически годни за напояване – 114640 дка. Площите са обхванати от 3 напоителни системи.
Изградените напоителни системи се обслужват от: напоителни язовири – 2 броя с общ завирен обем 65690 млн.м3, напоителни помпени станции – 7 броя; напорни тръбопроводи – 5.8 км.; деривационни канали – 7.8 км.; открита канална мрежа – 48 км.; закрита тръбна мрежа – 660 км; водохващания – 1 броя, изравнители – 23 броя; дюкери, тунели и други съоръжения.
с. 1

скачать файл