Списък на използваните съкращения


с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 ... с. 12 с. 13

Недопустими разходи

Недопустими за финансова помощ по наредбата за мярка 121 са разходи за:

1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на лизинг на недвижима собственост;

3. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и разходи, свързани с договор за лизинг и печалба за лизингодателя;

5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. принос в натура;

7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не е изпълнил условията и реда на чл. 26, ал. 10 и 11 от наредбата за мярка 121;

9. търговия на дребно;

10. закупуване на права за производство на земеделска продукция;

11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;

12. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над пазарната им стойност;

13. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;

14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;

15. плащания в брой с изключение на разходи за застрахователни премии;

16. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

17. които е установено нарушение на изискването на чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11 от наредбата за мярка 121;

18. инвестиции за проекти за постигане на стандартите на Общността, включително по Директива 91/676/ЕИО, при които в края на изпълнението на проекта е установено, че не са постигнати стандартите и изискванията по Директива 91/676/ЕИО, за които се предоставя безвъзмездната финансова помощ.

Т. 8 не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП.

Разходите за изготвяне на бизнес план са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.Задължително се съблюдават и всички ограничения относно недопустимостта на разходите, описани по-горе в общите правила в настоящите указания, както и в актуалния вариант на Наредба № 23 от 18.12.2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Индикативен разполагаем бюджет за приема през 2012 г. - 330 500 лв.
Минимален и максимален размер на общите допустими разходи по един проект

Минимумът на общите допустими разходи за един проект за подпомагане е левовата равностойност на 3 500 евро, а максимумът – левовата равностойност на 100 000 евро.

Общите допустими разходи по проекта включват безвъзмездната помощ и собствения принос на кандидата.
Размер на финансовата помощ (в % за различните видове бенефициенти)

Общият размер на помощта ще представлява:

− 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

− 50% от общите допустими разходи за млади фермери в други райони;

− 50% от общите допустими разходи за други земеделски производители в не облагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по Натура 2000;

− 40% от общите допустими разходи за останалите земеделски производители в други райони.

Увеличение с 10% на помощта за инвестиции, свързани с “новите предизвикателства”. Посочените по-горе интензитети на помощта стават съответно 70, 60, 60 и 50%.

Собственият принос от страна на бенефициента може да бъде единствено финансов.

"Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.

"Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

.

Млади фермери са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Земеделски производители в необлагодетелствани райони са лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. Дейностите, които се финансират, се намират в населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район;

2. Най-малко 75 % от обработваната от кандидата земя се намира в необлагодетелстван район.

Земеделски производители в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са лица, за които са изпълнени следните условия:

1. Дейностите, които се подпомагат, се намират в местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2. Движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
Всеки ползвател може да кандидатства за помощ с нов проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект във всеки един от следните случаи:

Предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 8 от 03 април 2008 г.;

Предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД);

Ползвателят може да кандидатства с нов проект за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване или гарантиран бюджет преди окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект.Финансова помощ не се предоставя при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Изисквания към проектите

Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

Кандидатите представят бизнесплан по образец (приложен в пакета документи) с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 г., а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период. Бизнеспланът трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на организациите на производители чрез постигане на една или повече цели от съответната мярка.

При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана. Кандидатите се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ. Бизнеспланът трябва да доказва икономическа жизнеспособност на стопанството.

Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

б) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

Изискването по т. 1, буква "а" не се отнася за случаите на кандидатстване за закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, с изключение на техника за трайни насаждения, както и на други видове машини, в т.ч. специализирани транспортни средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището на отделния земеделски производител или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения, не се подкрепят.

Капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от кандидата земя. Кандидатът доказва съответствието с това изискване посредством бизнес плана и изискванията към него.

Размерът на земята, съответстващ на капацитета на подпомаганата техника, се доказва от кандидата с обосновка в бизнес плана и се оценява посредством разработена от Министерството на земеделието и храните методика, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Методиката се публикува на електронната страница на МИГ Раковски.

Проект, включващ инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да бъде придружен с документ за съгласуване със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще се извършва инвестицията.

Когато само обособена част от проекта е свързана с инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, с териториалната Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите се съгласува съответната обособена част.

Проектът за производство на биоенергия и/или за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на биоенергия, трябва да включва предпроектно проучване, съдържащо и оценка на въздействието на инвестицията върху околната среда. Проектът за производство на биоенергия може да бъде само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидата. Това условие се счита за изпълнено, в случай че капацитетът на инсталацията за това производство не надхвърля енергийните потребности на земеделското стопанство. В случай на комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия. Анализ на изпълнението на гореспоменатите условия се извършва в предпроектното проучване.

Когато се кандидатства за отпускане на финансова помощ за извършване на дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени растителни продукти, както и подготовка на продукцията за продажба, размерът на земята/площта, от която се добиват тези продукти, се доказва по един от следните два начина:

1. с регистрацията на кандидатите в ИСАК по реда на Наредба № 105 от 2006 г., когато те имат право на регистрация по реда на същата наредба;

2. с документи за собственост и/или ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти, в случай че се кандидатства за отпускане на финансова помощ за инвестиции, свързани с трайни насаждения, или за инвестиции в оранжерии и гъбарници, както и във всички случаи извън тези по т. 1.

Кандидатите се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за:

1. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. инвестиции в нематериални активи за постигане съответствие с международно признати стандарти.
Документи за кандидатстване

Допустимите кандидати за подпомагане подават в офиса на МИГ Раковски заявление за подпомагане по образец и прилагат документи съгласно Списък на документи при подаване на заявление за подпомагане (приложени в пакета документи). Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на МИГ Раковски. При кандидатстване трябва да се приложат и две копия на пакета документи на хартиен носител и едно копие на електронен носител. Копията на хартиен носител трябва да са заверени с Вярно с оригинала и подписани от кандидата. Копието на електронен носител трябва да се представи на компакт-диск. На него трябва да бъдат записани:

1.1. Сканирано копие на всички съпътстващи документи (без заявлението и бизнес плана) – в един или няколко добре структурирани файла

1.2. Заявлението за подпомагане и Бизнес плана да се приложат в отделни файлове в WORD формат.

1.3. Приложените към тях таблици да се приложат и в .xls формат


2. подават се лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. представят се на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс - трябва да бъде легализиран или с апостил.


МИГ Раковски изготвя и публикува в местната преса и на своята интернет страница обяви за започване приема на заявления за подпомагане.

В срока на една обява по мярка 121 единбенефициент може да подаде само един проект. При вземане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронната страница на МИГ Раковски.


Кандидатите за подпомагане подават в сроковете по поканата в офиса на МИГ Раковски бизнес план по образец (приложени в пакета документи), заявление за подпомагане по образец (приложени в пакета документи) и всички изискуеми документи съгласно Списък на документи при подаване на заявление за подпомагане (приложени в пакета документи).

Заявление за подпомагане (по образец), включва:

а) форма за наблюдение и оценка на проектите (по образец);

б) декларация за изчисление на минималния икономически размер на стопанството (по образец) - изисква се в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер на земеделското стопанство са включени и земеделски култури; не се изисква за признати организации на производители и за кандидати, които са длъжни да се регистрират в ИСАК при условията на чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от наредбата по мярка 121;

в) декларация за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година (по образец) - изисква се за кандидати, които са длъжни да се регистрират в ИСАК при условията на чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от наредбата по мярка 121; не се изисква за признати организации на производители;

г) справка-декларация за дела на приходите от продажби от земеделска дейност, производство на преработена земеделска продукция и услуги, директно свързани със земеделската дейност спрямо общите приходи през предходната година (по образец) - за юридическите лица се изисква във всички случаи, а за физическите лица и едноличните търговци - само когато кандидатстват за инвестиции в преработка на земеделски продукти;

Изпълнителният директор, заедно с техническия асистент, извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.

В случай на липса или нередовност на документите изпълнителният директор връща документите заедно с писмено изложение за липсите и нередовностите.

След отстраняване на нередовностите и/или допълване с липсващите документи кандидатът има право да подаде заявлението за подпомагане отново в обявения по поканата срок. Заявлението и всички съпътстващите изискуеми документи се номерират и запечатват в непрозрачен плик от служител на МИГ Раковски.Заявлението за подпомагане може да се приеме при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите.
На плика, съдържащ целия пакет за кандидатстване, трябва да бъде написано следното:

име на мярката, по която кандидатства бенефициента, пълното име и пълният адрес за кореспонденция на конкретния бенефициент и регистрационния номер на проектното предложение (отбелязан от служител на МИГ Раковски).

Пликът, съдържащ целия пакет за кандидатстване се съхранява неразпечатан до започване на работата на Комисията за избор на проекти.

Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.
4. Етапи на кандидатстване, извършване на оценка, избор на проекти за финансиране и договориране
4.1 Етапи на кандидатстванеСтъпка 1 ” ИДЕЯ”: Всеки земеделски производител или организация на земедалски производители, преди да реши да кандидатства с проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Раковски , трябва да има ясна идея / представа какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.


Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.
Стъпка 2 “Избор на мярка”: За да направи правилно своя избор още в самото начало, бенефициента трябва добре да разгледа всички мерки, включени в Стратегията за местно развитие и внимателно да прецени коя мярка отговаря най-добре за условията на неговото стопанство. Изчисляването икономическият размер на стопанството може да се извърши от самия кандидат или да се ползва помощта на Експертите на МИГ. Стратегията и мерките, както и помощната таблица за изчисляване размера на стопанството, могат да бъдат намерени на електронната страница на МИГ „Раковски” - www.mig-rakovski.eu
Стъпка 3 Запознаване с наредбата по мярката”: Всеки потенциален кандидат трябва да прочете внимателно наредбата към мярката по която е решил да кандидатства, Стратегията за местно развитие и Наредба 23 от 18.12.2009 г на МЗХ за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в тях. Наредбите са публикувани на електронната страница на МЗХ - www.mzh.government.bg

Преди да се присъпи към подготовка на проекта, препоръчваме на кандидатите да проверят дали са допустими по регистрация и местоположение на дейността, да се запознаят с целите и приоритетите на Стратегията за местно развитие и специфичните цели на мярка 121.

Необходимо условие за кандидатстване е проектната идея да отговаря на приоритетите и целите на Стратегията и специфичните цели на съответните мерки.

За всички неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага нормативната уредба по съответната Наредба и Наредба № 23/18.12.2009. За неуредените въпроси, противоречие или тълкуване на приложимото право във връзка с прилагането на мерките от СМР превес имат нормите на Наредба № 23/ 18.12.2009 г.Стъпка 4 “Изготвяне на Бизнес план”: След като всеки е направил своя избор е необходимо да изготви бизнес план (по образец), включващ: настоящото състояние на стопанството, цели и бъдещо развитие на стопанството.

Стъпка 5 „Попълване заявление за подпомагане и набавяне на необходимите документи”: Паралелно с изготвянето на бизнес плана е необходимо кандидатстващия да си попълни заявлението за подпомагане (по образец), като едновременно с това трябва да набави набор от документи подробно описани в него.
Стъпка 6 “Кандидатстване в МИГ”: Следващият етап от кандидатстването е подаването на пакета документи, включително двете копия на хартиен носител и електронното копие в офиса на МИГ Раковски

МИГ Раковски води отделен регистър на проектите с отделни идентификационни номера за всеки проект. Всички заявления получават документ, удостоверяващ деня на постъпването им и входящ номер.

МИГ Раковски поддържа електронна база данни с постъпилите проекти по СМР. Базата данни представя състоянието и движението по проектите и е свързана и с регистъра. Различни нива на достъп до базата данни са определени от председателя на УС. Базата данни съдържа следните регистри: регистър на подадените заявления, регистър на протоколите от оценка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка, регистър на решенията на комисията за избор на проекти, регистър на договори за финансиране, регистър на постъпили жалби.

Базата данни има и дял с досиета на подадените заявления, включващи докладите относно извършените консултации, самото заявление и всички съпътстващи го документи, документите от етапите на избор, както и процеса на договаряне, докладите от изпълнието и мониторинга и напредъка на проекта, документи за евентуални промени по договора, плащания, кореспонденция с бенефициента.

Изборът на проекти се извършва след проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на качеството (приложени в пакета документи). При установена липса, непълнота или неточност на предоставените документи, комисията за оценка уведомява писмено кандидата, който в срок може да отстрани пропуските. Срокът за административна оценка спира да тече докато не бъдат отстранени пропуските. Ако кандидатът не отстрани пропуските в срок комисията за оценка прави предложение за неодобрение на кандидатурата. Прави се проверка за свързани лица2.

Финансова помощ няма да се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия3 и/или функционална несамостоятелност на инвестицията4, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната мярка. В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи няма да се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ Раковски и Разплащателна агенция, с изключение на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги, архитекти и инженери. Процедурата за посещение на място при проекти, включващи строително-монтажни работи, ще бъде предоставена на МИГ Раковски от Управляващия орган на ПРСР. Кандидатите с проекти към СМР на МИГ Раковски ще подписват декларации за липса на двойно финансиране.с. 1 с. 2 с. 3 с. 4 ... с. 12 с. 13

скачать файл