Списък на използваните съкращения


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 12 с. 13

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


  • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

  • Зам. председател на УС и още 3 членове


Изпълнителен директор  1. Експерт стратегия за местно развитие

  1. Счетоводител

  1. Асистент

  1. Външни експерти – членове на комисии за оценка, одитори и прочие.

МИГ Раковски обхваща цялата територия на община Раковски с всичките й населени места, които са 1 град и 6 села, както следва: гр. Раковски, с. Белозем, с. Стряма, с. Чалъкови, с. Шишманци, с. Момино село и с. Болярино.

Територията на действие на МИГ Раковски е разположена в Южна България, в източната част на плодородното Пазарджишко-Пловдивското поле на Горнотракийската низина, североизточно от град Пловдив, върху площ от 264 кв.км. Територията е гъсто заселена и съставлява 4,4% от общата територия на област Пловдив.

Стратегията за местно развитие на МИГ Раковски има следните цели и приоритети, за постигането на които тя включва набор от общо девет мерки за кандидатстване – 7 от ПРСР 2007-2013г. и 2 от Регламент на съвета (ЕС) 1698/2005.


Цел на стратегията: Валоризация и съхраняване на природните и културно-исторически ресурси на територията, стимулиране на ефективно и екологично земеделие и конкурентноспособна икономика и постигане на висок жизнен стандарт за населението
ПРИОРИТЕТ 1: Валоризация и съхраняване на природните и културни ресурси на триторията и защита на околната среда

Специфична цел: Промоциране и оползотворяване на природните и културни ресурси на територията (включена мярка 323: Опазване и подобряване на селското наследство)
ПРИОРИТЕТ 2 - Развитие на ефективно, екологично селско стопанство и икономика

Специфична цел: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти (включени мерки 121: Модернизиране на земеделските стопанства и 123: Добавяне на стойност към земеделските продукти)

Специфична цел: Разнообразяване на икономическите дейности (включени мерки 311: Разнообразяване към неземеделски дейности и 312: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия)

Специфична цел: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси (включени мерки 111: Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания и 331: Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3)
ПРИОРИТЕТ 3 – Изграждане на качествена жизнена среда и социални дейности

Специфична цел: Развитие на социалните, културните и младежките дейности и интеграция на уязвимите групи (включена мярка 321: Основни услуги за населението и икономиката в селските райони)

Специфична цел: Подобряване условията на живот в населените места (включена мярка 322: Обновяване и развитие на населените места)
Стратегията за местно развитие е разработена за цялата територия на действие на МИГ Раковски. Не е допустимо сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по СМР след 31.12.2013г.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по СМР е 30 юни 2015г.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейности за управление на МИГ Раковски, придобиване на умения и постигане на обществена активност за съответната територия на МИГ е 30 септември 2015г.
2. Общи изисквания към кандидатстващите, независимо от мярката, по която кандидатстват

2.1 Общи изисквания към кандидатите

За да бъдат допустими бенефициенти на Стратегията за местно развитие на МИГ Раковски, потенциалните кандидати задължително трябва да отговарят на следните условия:

 Всички земеделски производители, които кандидатстват за финансова подкрепа по СМР на МИГ Раковски трябва да бъдат регистрирани като такива по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

 Еднолични търговци и юридическите лица-търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;

 Да нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;

 Да нямат констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от ЕС, осъществявани след 2000 г. Ще се извършва проверка за надеждност на кандидата по отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени след 2000 г. (чл.26, т.2, б, д от Регламент (ЕО) №1975/2006 на Комисията);

 Да не попадат в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.);

 Да не попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 Представляващият кандидата или член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност не трябва да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси със служител МИГ и/или с друго лице, което е член на УС на МИГ;

 Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

 Да не са в открито производство или да са обявени в несъстоятелност;

 Да не са в производство по ликвидация;

 Да имат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ Раковски, а когато кандидатът е клон, условието важи и за седалището на организацията майка. Това изискване не е задължително единствено за бенефициентите обучаващи-организации по мqркa 331: Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3.
Финансова помощ не се предоставя на кандидати, за които бъде установена функционална несамостоятелност или изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
„Функционална несамостоятелност” е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР/СМР.
„Изкуствено създадено условие” е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) №65/2011.
2.2 Общи изисквания към проектите

За да бъдат допустими за финансиране, проектите подадени във връзка с поканите по мерките, включени в стратегията за местно развитие на МИГ Раковски, следва да отговарят на следните изисквания:

 Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение или регистрация съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи, разрешения или регистрация;

 Закупуването чрез финансов лизинг е допустимо при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане на същия актив;

 При никакви условия няма да се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. дейности в сектор рибарство и аквакултури;

3. хазарт;4. инвестиции за инфраструктура за широколентов достъп да интернет и инвестиции за сгради за обучение и здравеопазване.
2.2 Общи изисквания към планирани разходи на проектното предложение

За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, с цел установяване на основателността на предложените разходи кандидатите с проекти към стратегията за местно развитие следва да представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.

За разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, за които са определени референтни цени, се изисква предоставяне на една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи.

За разходи, чиято стойност е по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се изисква представяне на най-малко една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел определяне на основателността на предложените разходи.

За общите разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, се изисква заверено копие от договора, а в случаите, когато надвишават левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС, се представят и най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.

В случаи на разходи, чиято стойност е повече от левовата равностойност на 15 000 евро без ДДС с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА може със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. В състава на комисията се включва поне един независим оценител, притежаващ знания в съответната област.

Оферентите в случаите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани в публичните регистри съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).

Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.

За разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на заявлението за подпомагане представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.

В случаите на кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП или чл. 1, ал. 4 НВМОП, обосноваността на разхода се преценява чрез съпоставяне с референтни цени или от оценяваща комисия, за разходите, за които няма определени референтни цени.
2.3 Общи недопустими разходи

Според Наредба 23 от 18.12.2009г. за недопустими по отношение на всички проекти, финансирани със средства по ПРСР/СМР се считат разходите:

1. закупуване на машини, оборудване и съоръжения втора употреба;

2. закупуване на животни за земеделски дейности;

3. закупуване на едногодишни растения;

4. лихви, глоби и неустойки;

5. закупуване на недвижими имоти;

6. текущ ремонт или текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

7. принос в натура;

8. инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;

9. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

10. разходи, направени преди датата на кандидатстване, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности, които са платени не по-рано от една година от датата на кандидатстване

11. разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз (ЕС);

12. мита, акцизи, такси;

13. данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

14. общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от подаване на заявлението за подпомагане;

15. лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване;

16. закупуване чрез финансов лизинг на активи, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

Не са допустими разходи, платени в брой, с изключение на разходи за гориво и билети за обществен транспорт за проекти по мерки, посочени в чл. 20, буква а), i) и чл. 52, буква "в" от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие с целите и условията на съответната мярка.

Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, с изключение на предварителните разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място от МИГ.
3. Специфични изисквания по мерките за кандидатстване

3.1. Мярка 121
Цели на мярката

Подобряване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Раковски чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.

МИГ Раковски ще подпомага дейности, които допринасят за постигането на целите на мярка “Модернизиране на земеделските стопанства”:

1. Подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

2. Подобряване опазването на околната среда;

3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.


Географски обхват на мярката

Цялата територия на МИГ Раковски


Допустими сектори за подпомагане

По мярката се финансират инвестиции във всички сектори на растениевъдството и животновъдството, с изключение на производството на тютюн, риба и рибни продукти, аквакултури и зехтин.


Допустими кандидати

1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.
Непреработените земеделски продукти по т. 1 и т. 2 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури. Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на дейностите по т. 1 и т. 2, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2, с изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.
Изисквания към кандидатите

Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:

1. Да бъдат регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба №3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

2. Икономическият размер на стопанството да бъде поне 1 икономическа единица1;

3. Да ползват обработваема земя с размер не по-малък от 0.5 ха за кандидатите, които отглеждат трайни насаждения и не по-малък от 1 ха за всички останали кандидати. Това изискване не се отнася за кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и кандидатите, подали заявление за подпомагане за инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и/или свиневъдство;

4. Кандидатите - юридически лица да са получили най-малко 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция или услуги директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

5.Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

6. Едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

7. Кандидатите - юридически лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.


Минималният икономически размер на земеделското стопанство по т. 2 се доказва, както следва:

1. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени земеделски култури, с изключение на култивирани гъби:

а) с регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година, в случаите по чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от наредбата за мярка 121;

б) с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), която участва при изчисляването му, и декларация по образец за изчисление на минималния икономически размер на стопанството във всички случаи извън буква "а";

2. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени животни и култивирани гъби - с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Минималният размер на земеделските площи по т. 3 се доказва с документ за собственост или ползване на земята или споразумение за размяна на парцели (доброволна комасация), а в случаите по чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 от наредбата за мярка 121 - с регистрацията в ИСАК и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година.

Документът за ползване или споразумението за размяна на парцели (доброволна комасация) по ал. 3, т. 1, буква "б" и ал. 4 от наредбата за мярка 121 трябва да бъдат в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Организациите на земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:

1. Да бъдат признати като организация на производители;

2. Инвестициите, за които кандидатстват да бъдат от полза за цялата организация и да бъдат свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията.

Земеделски производители се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.

Изискванията по т. 3 и 4 се отнасят за еднолични търговци и юридическите лица - търговци.В случай че кандидатът изпълнява проект по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР и не е подал заявка за окончателно плащане по същата мярка, той не може да кандидатства по реда на тази наредба
Допустими дейности

По мярката ще се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

5. Подобряване условията на труд, и/или

6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.


Допустими разходи

Материални инвестиции (индикативен списък):

1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда (например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж, и т.н.)

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:

�� опазване на околната среда

�� съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството

�� получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса

�� подобряване на енергийната ефективност

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.

4. Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за достигане съответствие със стандарти на Общността съгласно Приложение № 3, в случай на инвестиции, предприети от млади фермери, получаващи подкрепа при условията, определени по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", подкрепа ще бъде предоставяна и за инвестиции за постигане изискванията на съществуващи стандарти на Общността, когато тези инвестиции са включени в одобрения бизнес план по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

5. Инвестиции за пчеларство: транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки.

6. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация.

7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.

8. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и т.н.


Материални инвестиции, свързани с новите предизвикателства:

9. Инвестиции за прилагане на Директива на Съвета 91/676/ЕЕС, отнасяща се за защита на водите от замърсявания с нитрати, предизвикани от земеделски източници, включително за инвестиции за подобряване на ефективността на използваните азотни торове и за подобряване на съхранението на оборския тор.

10. Инвестиции свързани с производството на мляко.

11. Инвестиции в сгради и оборудване, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност (например използването строителни материали, които намаляват топлинните загуби)

12. Инвестиции свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци получени от земеделската дейност на стопанството и местно производство;

13. Инвестиции свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса включително строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската им дейност);

14. Създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия;

15. Инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии (например системи за напояване подобряващи ефективното използване на водата), водоспестяващо оборудване и в оборудване и съоръжения за съхранение на водата водещи до подобряване на управлението на водите;


Нематериални инвестиции:

1. Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като:

�� Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001;ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за управление базирани на информационни технологии, и др.);

�� Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

�� Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства.

2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

3. Закупуване на софтуер.

4. Общи разходи свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление, така и по време на неговото изпълнение са в размер до 10 % от общите допустими разходи на проекта и на стойност на действително платените разходи.Допустимите разходи за изработка на бизнес план като част от разходите по т. 4 от нематериалните инвестиции не могат да превишават:

- 5 % от общите допустими разходи;

- 1 % от допустимите разходи в случай на проекти само за машини и оборудване за обработване на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни.

Допустими за финансова помощ са разходи и дейности, извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по т. 4 от нематериални разходи, които могат да бъдат извършени и преди това, но не по-рано от една година преди подаване на заявлението за подпомагане.

Дейностите и разходите за строително-монтажни работи и за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, с изключение на разходите по т. 4 от нематериални разходи, са допустими за финансова помощ, ако са извършени след датата на посещението на място МИГ Раковски .

Съответствието със стандарти по т. 4 от материалните инвестиции трябва да бъде достигнато в рамките на 36 месеца от датата, от която стандартите са в сила, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане. За кандидат, получаващ подкрепа по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР, в случай че достигането на съответния стандарт е включено в одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 36 месеца от датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на заявката за окончателно плащане по реда на тази наредба. В случай че определени международно признати стандарти са задължителни по законодателството на Общността, то те са допустими за подкрепа.
Няма да се предоставя финансова помощ за следните дейности:

1.Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2.Дейности в сектор рибарство и аквакултури;

3. Хазарт.


с. 1 с. 2 с. 3 ... с. 12 с. 13

скачать файл