Списък на използваните съкращения


с. 1 ... с. 10 с. 11 с. 12 с. 13

ния брой признаци и ми-

сортова листа на

 

 

 

 

нималните условия за из-

Република България

 

 

 

 

питване, които трябва да

 

 

 

 

 

бъдат изпълнени за

 

 

 

 

 

сортове полски култури

 

 

 

 

 

Директива 2003/91/ЕО,

 

 

 

 

 

определяща мерките за

 

 

 

 

 

приложение за целите

 

 

 

 

 

на чл. 7 от Директива

 

 

 

 

 

2002/55/ЕС по отношение

 

 

 

 

 

на минимум признаци/

 

 

 

 

 

условия за изпитване,

 

 

 

 

 

които трябва да бъдат

 

 

 

 

 

изпълнени за сортове

 

 

 

 

 

зеленчукови култури

 

 

 

30

Минимум стан-

Директива 98/58/EEC

Наредба № 16/03.02.2006 г.

01.05.2009

1. Изграждане/придо-

 

дарти за защита

от 20 юли 1998 г. за защита

за защита и хуманно

 

биване, подобрение на

 

и хуманно отно-

и хуманно отношение

отношение при отглеж-

 

сгради/ инсталации и

 

шение при от-

при отглеждане и използ-

ане и използване на

 

друга недвижима

 

глеждане и из-

ване на селскостопан-

селскостопанските

 

собственост, използвана

 

ползване на селско-

ските животни

животни

 

за въвеждане на мини-

 

стопански

 

 

 

мални стандарти за

 

животни

 

 

 

защита/хуманно отноше-

 

 

 

 

 

ние при отглеждане и

 

 

 

 

 

използване на селско-

 

 

 

 

 

стопански животни

 

 

 

 

 

2. Закупуване/инстали-

 

 

 

 

 

ране на нова техника/

 

 

 

 

 

оборудване за въвеж-

 

 

 

 

 

дане на минимални

 

 

 

 

 

стандарти за защита/

 

 

 

 

 

хуманно отношение при

 

 

 

 

 

отглеждане и използ-

 

 

 

 

 

ване на селскостопански

 

 

 

 

 

животни

31. (в сила от 25 август 2010 г.)

Въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на бройлери.

Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо.

Наредба № 26 от 05.08.2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на

30.06.2013 г. за изискванията на чл. 5 и чл. 6 от раздел II Общи изисквания към помещенията, в които се отглеждат бройлерите на Наредба № 26 от 05.08.2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на

1. Закупуване/ придобиване, строителство или подобрение на сгради и друга недвижима собственост, за въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на бройлери, включително тази, използвана за опазване на околната среда.

 

 

 

 

бройлери.

2. Закупуване и/или инсталиране на нова техника/оборудване за въвеждане на минимални стандарти за защита/хуманно отношение при отглеждане на бройлери, включително тази, използвана за опазване на околната среда.

 

 

 

 

 

 

* Забележка - Допустимите инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността трябва да са в съответствие и с допустимите разходи по чл. 26 на настоящата наредба.


1”Икономическа единица” представлява коефициент, който се получава, като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро. Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1200 евро.


2 "Свързани лица" по смисъла на Търговския закон са: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

3 "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕО) № 65/2011. „8. Без да се засягат специфичните разпоредби, не се извършват плащания на бенефициенти, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на такива плащания с оглед да получат облага в противоречие с целите на схемата за подпомагане.” Примери за изкуствено създадени условия са публикувани на интернет страницата на МИГ Раковски.

4 "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката.
с. 1 ... с. 10 с. 11 с. 12 с. 13

скачать файл