Списък на използваните съкращения


с. 1 ... с. 9 с. 10 с. 11 с. 12 с. 13
 

 

 

 

 

посадъчния материал

25

Сортова чистота

Директива 92/34/ЕИО

Наредба № 97/2006 г.

01.01.2010

Закупуване и доставка на

 

на овощен по-

за търговия на овощен

за търговия на овощен

 

прецизна заготвителна

 

садъчен материал

размножителен материал

посадъчен материал и

 

техника, гарантираща

 

 

и овощни растения,

овощни растения, пред-

 

постигане изискванията

 

 

предназначени за произ-

назначени за производ-

 

за физическа чистота

 

 

водство на плодове

ство на плодове на

 

на посадъчния

 

 

 

пазара на ЕС

 

материал

26

Сортова чистота

Директива 98/56/ЕИО

Наредба № 80/2006 г.

01.01.2010

Закупуване и доставка на

 

на размножите-

за търговия на размно-

за производство и търго-

 

прецизна заготвителна

 

лен материал от

жителен материал от

вия на размножителен

 

техника, гарантираща

 

декоративни

декоративни растения

материал от декоративни

 

постигане изискванията

 

растения

 

растения, извършвана

 

за физическа чистота

 

 

 

между държавите -

 

на размножителния

 

 

 

членки на ЕС

 

материал

27

Сортова чистота

Директива 92/33/ЕИО

Наредба № 19/2003 г.

За част от

Закупуване и доставка на

 

на зеленчуков

за търговия на зеленчу-

за производство и търго-

Наредба № 19

прецизна заготвителна

 

посадъчен

ков посадъчен материал,

вия на посадъчен мате-

е в сила до

техника, гарантираща

 

материал

различен от семена

риал от зеленчукови

01.01.2010;

постигане изискванията

 

 

Директива на ЕС

култури

до 06.03.2010

за физическа чистота

 

 

93/61/ЕИО, определяща

 

и до 01.07.2010

на зеленчуковия

 

 

условията, на които

 

 

посевен материал

 

 

трябва да отговаря зелен-

 

 

 

 

 

чуковият посадъчен ма-

 

 

 

 

 

териал, различен от се-

 

 

 

 

 

мената по Директива

 

 

 

 

 

92/33 /ЕИО

 

 

 

 

 

Директива 93/62/ ЕИО,

 

 

 

 

 

определяща мерки относ-

 

 

 

 

 

но надзора и мониторин-

 

 

 

 

 

га на доставчици и пред-

 

 

 

 

 

приятията

 

 

 

 

 

Директива 2006/124/EО

 

 

 

 

 

за изменение на

 

 

 

 

 

Директива 92/33/ЕИО

 

 

 

28

Ред за призна-

Директива 2002/53/ЕС

Наредба № 77/31.05.2006 г.

01.01.2010

Закупуване и доставка на

 

ване и вписване

за общия каталог на

за реда за признаване на

 

прецизна заготвителна

 

на нови сортове

сортовете земеделски

нови сортове земеделски

 

техника, гарантираща

 

земеделски рас-

растителни видове

растителни видове в

 

постигане изискванията

 

тителни видове

 

Официалната сортова

 

за физическа чистота на

 

в Официалната

 

листа на Република

 

посевния материал

 

сортова листа

 

България и Общия

 

 

 

на Република

 

каталог на държавите -

 

 

 

България и

 

членки на ЕС

 

 

 

Общия каталог

 

 

 

 

 

на държави -

 

 

 

 

 

членки на ЕС

 

 

 

 

29

Изисквания за

Директива 2003/90/ЕО,

Наредба № 12/2004 г.

За част от

Закупуване и доставка на

 

условията и реда

определяща задължител-

за условията и реда за

Наредба № 12

прецизна заготвителна

 

за сортоизпитване

ните мерки за приложе-

сортоизпитване, призна-

е в сила до

техника, гарантираща

 

 

ние целите по чл. 7 от

ване, вписване и отпис-

01.06.2010

постигане изискванията

 

 

Директива 2002/53/ ЕС

ване на сортовете расте-

 

за физическа чистота на

 

 

по отношение минимал-

ния във и от Официалната

 

посевния материал

 

 

с. 1 ... с. 9 с. 10 с. 11 с. 12 с. 13

скачать файл