Списък на използваните съкращения


с. 1 с. 2 ... с. 12 с. 13


Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони”ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ”

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ РАКОВСКИНАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО МЯРКА 121: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

РАКОВСКИ, 2012 г.
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ЕО


Европейска общност

ЕЗФРСР


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

МЗХ


Министерство на земеделието и храните


ДИРЕКЦИЯ РСР:

Дирекция „Развитие на селските райони”


МИГ


Местна инициативна група

ПРСР


Програма за развитие на селските райони

УО


Управляващ орган

СМР

Стратегия за местно развитие

РА


Разплащателна агенция

ЦУ


Централно управление

Наредба №23 от 18.12. 2009г

Наредба № 23 от 18.12. 2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от програмата развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.”

ДВ


Държавен вестник

УС на МИГ

Управителен съвет на МИГ

КИП

Комисия за избор на проекти

ТА

Технически асистент

ИД

Изпълнителен директор

Наредба за мярка 121

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ1. Въведение

Цел на насоките
Основната цел на настоящите Насоки за кандидатстване е да предоставят на потенциалните кандидати детайлна информация за:

- правилата и процедурите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по покани в рамките на одобрена Стратегия за местно развитие (СМР) на Сдружение «Местна инициативна група Раковски» (МИГ Раковски) по ос 4 ЛИДЕР от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.;

- допустимост на кандидати, дейности и разходи – изобщо и конкретно за мярката;

- критерии за оценка и одобрение на проектните предложения по съответната мярка, включена в СМР на МИГ Раковски;

- изисквания и процедури за наблюдение и отчитане на изпълнението на проектите, както и за разплащане.
Безвъзмездната финансова помощ във връзка с изпълнението на СМР на МИГ Раковски е по линия на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони);
МИГ Раковски:
  • има колективен управителен орган със състав от 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят или имат седалище на територията на действие на МИГ;
  • има дял на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, представители или служители на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт и общински съветници в колективния управителен орган, непревишаващ 49 процента;  • няма констатирани нередности по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, осъществявани след 2000 г.

Организационна структура/схема - органограмаМИГ-Раковски


Общо събраниес. 1 с. 2 ... с. 12 с. 13

скачать файл