Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна


с. 1
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:

І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика .
СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ.56-57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ2012 година

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:

І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика .
СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ.56-57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИТРЪМБЕШ
Изготвил: ……………

/Детелина Христова/

Съгласувано с правоспособен юрист:………………..

/Катя Илиева/

Утвърдил: ………………………….

/Георги Чакъров –

Кмет на Община Полски Тръмбеш/

СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:

І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика


 1. Публична покана;

 2. Описание на предмета на поръчката;

 3. Условия за подготовка на офертата;

 4. Методика за определяне на комплексната оценка;

 5. Оферта - образец;

 6. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение Декларация Обр. 1/;

 7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение Декларация Обр.2/;

 8. Договор - проект;

 9. Справка за предполагаемия пътникопоток по направления;

 10. Маршрутни разписания.

До заинтересованите лица


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуга


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименованието на обекта е: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


60112000; 60130000; FA03, FA01

Описание:

Превозът ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по определено от Възложителя съвместно с училищното ръководство маршрутно разписание, съгласувано с Общината по следните позиции:
І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика
Превозът се изпълнява в учебни дни до и от СОУ „Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш с два автомобила над 22 места по І и ІІ позиции и един автомобил до 22 места по ІІІ позиция. При промяна на учебното време или почивните дни в три дневен срок възложителя уведомява предварително изпълнителя. Изпълнителя поставя на автомобилите табелки, които указват вида транспорт, който извършва.

При промяна организацията на учебния процес от страна на МОМН при необходимост Възложителят си запазва правото да променя маршрутното разписание съобразно изискванията на МОМН.


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 33 333 ,00 лева без ДДС лв. ( тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева) без включен ДДС. Цената на километър общ пробег да не надвишава стойността на пределните разходи на единица пробег, определени с Наредба № 2 от 31 март 2006 г

- превоз с автомобили над 22 места – 1,50 лв/км общ пробег с ДДС;

- превоз с автомобили до22 места – 1,10 лв/км общ пробег с ДДС;


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33 333,00 лв. без ДДС BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в избора за изпълнител на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.В конкурса могат да участват лица по чл.2 от Наредба №33 от 3 ноември 1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.Лицата по чл.2 от Наредба №33 от 3 ноември 1999 година участващи като кандидати за изпълнение на настоящата поръчка следва да притежават превозни средства осигуряващи нормалното превозване на пътникопотока посочен в описанието на настоящата публична покана.

В избора за изпълнител на ОП не може да участва участник, при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни от датата на подаването на офертата.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена, съгласно приложената методика


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2012 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 306


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 20.08.2012 г.

Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

Офертата се предава окомплектована със следните документи: 1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

 2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;
 1. Копие от Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници издаден от Министерство на транспорта;

 2. Декларация за техническото оборудване, с което ще се изпълнява обществената поръчка -списък на превозните средства, придружен с копие от документ от който е видно броя на местата на превозното средство.

 3. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/,

 4. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 2/;

 5. Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец ;

 6. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2012


КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/

ОПИСАНИЕ


ПИСАНИЕ
на предмета на поръчката

Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика

Превозът ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по определено от Възложителя съвместно с училищното ръководство маршрутно разписание, съгласувано с Общината по следните позиции:


І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика
Превозът се изпълнява в учебни дни до и от СОУ „Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш с два автомобила над 22 места по І и ІІ позиции и един автомобил до 22 места по ІІІ позиция. При промяна на учебното време или почивните дни в три дневен срок възложителя уведомява предварително изпълнителя. Изпълнителя поставя на автомобилите табелки, които указват вида транспорт, който извършва.

При промяна организацията на учебния процес от страна на МОМН при необходимост Възложителят си запазва правото да променя маршрутното разписание съобразно изискванията на МОМН.УСЛОВИЯ

за подготовка на офертата за участие в избор на изпълнител за „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:

І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученикаВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ АДРЕС : ул."Черно море " № 4, гр. Полски Тръмбеш За контакти: тел. 06141/4141, факс 06141/69-54
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема оферта в плик, който е незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

Офертата се предава окомплектована със следните документи:

1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от ЗТР - оригинал или нотариално заверено копие;

3.Копие от Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници издаден от Министерство на транспорта;

4.Декларация за техническото оборудване, с което ще се изпълнява обществената поръчка -списък на превозните средства, придружен с копие от документ от който е видно броя на местата на превозното средство.

с копие от дмент от който е видно броя на местата на превозното средство.;

5.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 1/,

6.Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение - Декларация обр. 2/;

7.Попълнен , подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец;

8.Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец;

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията посочени в конкурсната документация и условията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Участникът трябва да определи срок на валидност на офертата,който не може да бъде по кратък от 60 календарни дни от датата на подаване на офертата.

Срокът за изпълнение на поръчката е от 15.09.2012 г. до 15.06.2013г.

Цената на километър общ пробег предложен от участниците да не надвишава стойността на пределните разходи на единица пробег, определени с Наредба № 2 от 31 март 2006 г

- превоз с автомобили над 22 места – 1,50 лв/км общ пробег с ДДС;

- превоз с автомобили до 22 места – 1,10 лв/км общ пробег с ДДС;

Участниците са обвързани от размера на предложените от тях цени за целия период на изпълнение на поръчката.

Определеният за изпълнител участник при подписване на договора, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при Централна кооперативна банка - клон Полски Тръмбеш: IBAN: BG 08 СЕСВ 97903310223300, BIC: CECBBGSF.

Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.

Класирането на офертите се извършва по утвърдена от Кмета на Общината методика, изразяваща се в определяне на комплексна оценка, изчислена на база технически и икономически критерии, като се търси икономически най-изгодната оферта.

1. Ценова част – (100%) – Ц = Ц1 + Ц2 , където:

Ц1 - Единична цена превоз с автомобили над 22 места – 60%,

Ц2 - Единична цена превоз с автомобили до 22 места - 40%;

където:

Ц1 мин.лв

Ц1 = ——————— х 60%, където

Ц1 канд.лв.

Ц1 мин.лв е най-ниското предложение по критерия Единична цена превоз с автомобили над 22 места, Ц1 канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същия критерий, а 60% е коефициент на тежест

Ц2 мин.лв

Ц2 = ——————— х 40%, където

Ц2 канд.лв.

Ц2 мин.лв е най-ниското предложение по критерия “Единична цена на превоз с автомобили до 22 места”, Ц2 канд.лв.- предложението на оценявания кандидат по същия критерий, а 40% е коефициент на тежест;

Максималната оценка, която може да бъде получена е 100 процента.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

ДО

ОБЩИНА


ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОФЕРТА

От............................................................................................................................................

Със седалище и адрес на управление:.......................................................................................

..................................................................................................................

Ф.Д. №..........................................

Представлявано от..........

ЕГН телефон за контакти............................................

Адрес..................................................................................................................................

ЕИК...................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме оферта за избор на изпълнител за: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16годишна възраст – 2012-2013 г.” включващ позиции, както следва:І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика
С настоящето Ви уведомяваме, че фирмата ни разполага с необходимите транспортни средства за изпълнението на поръчката.

При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към Условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие.

Предлаганата от нас цена е:

Цената на километър общ пробег: • за превоз с автомобили над 22 места - лв / с

ДДС.

- за превоз с автомобил до 22 места - …………..лв. /………………………………../ с ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, сме съгласни при подписване на договора да представим гаранция за изпълнение в размер на 3 % от офертната стойност.

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след окончателното приключване на изпълнението на договора.

Срокът на валидност на офертата е календарни дни след датата на

отварянето й.

Ако фирмата, която представлявам, бъде избрана за изпълнител на поръчката, настоящата оферта ще се счита за споразумение между нея и Възложителя за подписване на договор.
Приложение: съгласно приложения списък.

С уважение:

/ подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки
От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2012-2013 г.”,ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


 1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за:

1.1.престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

1.2.подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

1.5.престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.


 1. Не съм обявен/ а в несъстоятелност.

 2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Аз и членовете на управителните и контролните органи,както и временно изпълняващите тези длъжности, не сме свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 4. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………………………/ОБРАЗЕЦ №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2012-2013 г.”


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ 1. Не съм в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не съм сключил/а извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

 2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам професията и дейността си.

 3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или парични задължения,свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

 4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /…………….…/

ДОГОВОР №……………
Днес …………………….. между Община Полски Тръмбеш,със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Черно море” № 4, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова - главен счетоводител, наричани по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и „…………………………………………….……” , със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………………………….. представляван от ………………………………………………., на длъжност ..................................., ЕИК…………………………., наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл.280 от ЗЗД и Заповед № СА-03-04-621/01.08.2012 г. на Кмета на Общината се сключи договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши „Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст – 2012-2013г.” включващ позиции, както следва:

І – ва позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш –– с.Обединение - гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания

- Предполагаем пътникопоток – 41 ученика;

ІІ – ра позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Каранци – Орловец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 52 ученика .

ІІІ –та позиция

Направление: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово – с.Полски Сеновец – гр.Полски Тръмбеш, съгласно приложените маршрутни разписания;

- Предполагаем пътникопоток – 12 ученика .
/2/ Превозът се извършва по определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съвместно с училищното ръководство маршрутно разписание и съгласувано с Общината, което е неразделна част от настоящия договор.
/3/ При промяна организацията на учебния процес от страна на МОМН при необходимост Възложителят си запазва правото да променя маршрутното разписание съобразно изискванията на МОМН.
II. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор започва от 15.09.2012 г. до 15.06.2013 г.
III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. Цената на специализирания превоз по чл.1, ал.1 от настоящия Договор се определя, както следва:

Цената на километър общ пробег: • за превоз с автомобили над 22 места – ………… лв /………………………………./с ДДС.

 • за превоз с автомобили до 22 места – ………… лв /………………………………../с ДДС.


Чл.4. Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по разплащателната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на справка /Приложение №1/, подписана от ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от 15 дни от представянето им.
Разплащателна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………….

BIC: ……………………….

Банка: …………………………………………………


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5. Възложителят има право да получи услугата качествено и в срок.
Чл.6 Възложителят е задължен да осигури средствата за финансирането на поръчката.
Чл.7.Възложителят се задължава в случай на промяна на учебното време или почивните дни в три дневен срок предварително да уведоми превозвача.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. Изпълнителят се задължава да изпълнява специализирания превоз на пътници съгласно съгласуваното с Общината маршрутно разписание.
Чл.9 Изпълнителят се задължава да изпълнява стриктно разпоредбите на Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и др. нормативни актове, отнасящи се до организацията на автомобилния транспорт.
Чл.10. Изпълнителят се задължава да не допуска превоз на пътници без документ -карта за пътуване, издадена от изпълнителя /превозвача/ по образец (приложение № 10 от Наредба №33/3.11.1999г.).
Чл11. Изпълнителят се задължава да осигури наличие на табелки с указание за вида транспорт, който извършва.
Чл.12. Изпълнителят се задължава да не извършва едностранна промяна в организацията на превозите.
Чл.13. Изпълнителят се задължава своевременно да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците, на водачите и МПС.
Чл.14. При настъпване на техническа повреда или друга причина, довела до невъзможност за изпълнение на превоза по съгласуваното разписание, превозвачът се задължава да обезпечи нормалното извършване на превоза.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение в случаите по чл.43 от ЗОП при следните обстоятелства :

 1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора;

 2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката за услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора;

 3. при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.


Чл.16. Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие.

VII. ГАРАНЦИЯ И НЕУСТОЙКИ
Чл.17. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % от офертната стойност и се освобождава след окончателното приключване на изпълнението на договора.
Чл.18. При неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 100 лв. за всеки неизпълнен курс.


VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Всички възникнали спорове се решават по споразумение между страните.
§2. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и всички други нормативни документи, регламентиращи тази материя.

§3. Адреси за кореспонденция на страните са:


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - адреса на седалището му, посочен в този договор
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- ………………………………………………………………….
Съгласувано с юрист:

/…………………./


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :


Главен счетоводител: …………………. /……………………/

/Сн.Стефанова/


КМЕТ: …………………

/Г.Чакъров/

Приложение № 1

ДО

ОБЩИНАПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

СПРАВКА


ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

ЗА МЕСЕЦ.........................................

№ по ред

Направление

Брой учебни дни

Км на ден

Всичко км.

Цена на км.

Обща стойност
ВСИЧКО:
СЛОВОМ:..........................................................................................................................

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.............................. УПРАВИТЕЛ:...................................

/подпис/ /подпис и печат/
СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/Георги Чакъров/


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

……………………. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Обединение

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г.
Разстояние,

км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


6.55

СОУ “Цанко Церковски”-

Полски Тръмбеш7,3013

7.11Обединение7.14

Обща дължина 26 км.

Общо време за пътуване 35 мин.

Общо време за движение 32 мин.

Средна съобщителна скорост 45км/ч.

Средна техническа скорост 49 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)
СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/Георги Чакъров/МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

……………………………. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.


МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Обединение

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г
Разстояние,

км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


17.00

СОУ “Цанко Церковски”-

Полски Тръмбеш17.3513

17.16Обединение17.19

Обща дължина 26 км.

Общо време за пътуване 35мин.

Общо време за движение 32 мин.

Средна съобщителна скорост 45 км/ч.

Средна техническа скорост 49 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)


СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

…………………….. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Орловец

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г.
Разстояние,

км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


6,55

СОУ “Цанко Церковски”-

Полски Тръмбеш7,306


Каранци

7,20

2

7,22

7

7,10Орловец7,12

Обща дължина 26 км.

Общо време за пътуване 35 мин.

Общо време за движение 31 мин.

Средна съобщителна скорост 45 км/ч.

Средна техническа скорост 50 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)

СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

…………………. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Орловец

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г.

Разстояние,

км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


17.00

СОУ “Цанко Церковски”-

Полски Тръмбеш17.356

17.08

2

17.10

Каранци


7

17.17Орловец17.20

Обща дължина 26 км.

Общо време за пътуване 35 мин.

Общо време за движение 30 мин.

Средна съобщителна скорост 45 км/ч.

Средна техническа скорост 52 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)
СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

…………………….. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.


МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г.

Разстояние,

Км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


6.45

СОУ “Цанко Церковски”

7.3010


Полски Сеновец

7.16

1

7.17

5

7.05Ст.Стамболово7.09

Обща дължина 30 км.

Общо време за пътуване 45 мин.

Общо време за движение 40 мин.

Средна съобщителна скорост 40 км/ч.

Средна техническа скорост 45 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................

(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)


СЪГЛАСУВАЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА -

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

За извършване на специализиран превоз на пътници по договор от

…………………. 2012г.

със срок на действие от 15.09.2012г. до 15.06.2013г.

МАРШРУТ: гр.Полски Тръмбеш – с.Стефан Стамболово

Изпълнява се всеки учебен ден за периода 15.09.2012 – 15.06.2013г.

Разстояние,

Км.


Час, минути

Маршрут

Час, минути

Прист.

Прест.

Тръгва

Прист.

Прест.

Тръгва


17.00

СОУ “Цанко Церковски”

17.4510

17.13

1

17.14

Полски Сеновец


5

17.21Ст.Стамболово17.25

Обща дължина 30 км.

Общо време за пътуване 45 мин.

Общо време за движение 40 мин.

Средна съобщителна скорост 40 км/ч.

Средна техническа скорост 45 км/ч.


І. Съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" –

..............................................................

(подпис, печат)
ІІ. Настоящото разписание се изпълнява по договор за специализиран превоз № ….…../ …………….. г., сключен между: ……………………………………………………….

Превозвач: Клиент:


.......................................... ..........................................(фирма, подпис и печат) (наименование, подпис и печат)
с. 1

скачать файл