Съобщение за медиите


с. 1Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ЕСCOR/10/46

Брюксел, 10 юни 2010 г.Гражданска инициатива – предложението на Комисията е твърде сложно, смята КР

За да бъде гражданската инициатива разбрана и приета от най-пряко заинтересованите - европейските граждани – тя трябва да бъде възможно най-ясна. Отбелязвайки жизнеността на европейската местна и регионална демокрация, Съветът и Европейският парламент поискаха становището на Комитета на регионите относно най-добрия начин да се осъществи „гражданската инициатива“, въведена с Договора от Лисабон. Въпреки безрезервната си подкрепа по принцип, КР би желал мярката да бъде по-достъпна за гражданите от това, което предлага понастоящем Европейската комисия, за да може тяхното участие да стане реалност в Европейския съюз.

КР се опасява, че тежката процедура може да ограничи популярността на инициативата, затова отправя искане за смекчаване на изискванията, наложени на европейските граждани за внасяне на гражданска инициатива. За разлика от предложението на Европейската комисия, Соня Мазини, президент на провинция Реджо Емилия (Италия/ПЕС) и докладчик на КР, смята, че би било по-разумно като „значителен“ брой заинтересовани държави да се определи една четвърт от държавите-членки, вместо една трета.

„Предложеният праг е твърде висок и не е в полза на това ново право на пряко участие на гражданите в демократичния живот на Съюза. КР би желал Европейската комисия да предостави рамка, съответстваща на потенциала на този нов инструмент. В това отношение аз споделям мнението на много европейски депутати“, подчертава докладчикът. Соня Мазини се възползва от престоя си в Брюксел, за да се срещне с депутата от Европейския парламент Зита Гурмай (Унгария/Прогресивен алианс на социалистите и демократите), която я покани да представи предложенията си на заседание на комисията по конституционни въпроси на 12 юли 2010 г.

За да се гарантира, че този инструмент няма да остане известен само на малцина, Соня Мазини отправя искане за създаване на междуинституционално информационно гише, което да оказва помощ на авторите на инициативи и да огласява текущите инициативи. Това включва и превод, за да се гарантира, че инициативите няма да бъдат ограничени от езикови бариери. Тя припомня също, че местните и регионалните власти са в отлична позиция за оказване на логистична подкрепа за инициативите на гражданите и разгласяване на този нов инструмент.Бележка до редакторите

Тази инициатива е нова форма за участие в изготвянето на политиките на Европейския съюз: тя позволява на най-малко един милион европейски граждани от значителен брой държави-членки пряко да приканят Комисията да внесе подходящо предложение за законодателен акт. Това е крачка напред към демокрацията на участието в целия Европейски съюз.Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са длъжни да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.За повече информация, моля свържете се с:

Атенаис Казалис де Фондус

Комитет на регионите на ЕС

тел.: +32 (0)2 282 2447

Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, моля натиснете тук.
с. 1

скачать файл