Съобщение за членовете на еп


с. 1


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{28/08/2013}28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0047/2011, внесена от Халина Пупач, с полско гражданство, от името на полската камара за течни горива, относно полските правила за акциза при продажбата на леко дестилирано гориво

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, председател на горепосочената търговска камара, протестира срещу полските правила за акциз, прилагани във връзка с продажбата на леко дестилирано гориво. Настоящите правила първоначално са били въведени с цел да се предотврати използването на леко дестилирано гориво като моторно гориво. Правилата изискват продавачът да наложи акциз при продажбата съгласно приложимите разпоредби, но тези правила многократно са били обект на съдебни тълкувания. Въпреки това вносителят на петицията счита, че изложеното в петицията положение и свързаните с него изисквания, наложени на участниците във въпросния сектор по отношение на документацията, както и предоставената на данъчните органи свобода на субективна преценка са в нарушение на принципите на ЕС за демокрация и равенство. Следователно вносителят на петицията призовава Европейския парламент да разследва до каква степен настоящите обстоятелства съответстват на приложимите разпоредби на ЕС в тази област.2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията протестира срещу полските правила за акциз, прилагани във връзка с продажбата на леко дестилирано гориво, както е посочено в писмото ѝ. Настоящите правила първоначално са били въведени с цел да се предотврати използването на леко дестилирано гориво като моторно гориво. Правилата изискват продавачът да начислява акциз при продажбата на леко дестилирано гориво, използвано за отопление, съгласно приложимите национални разпоредби, които многократно са били обект на съдебни тълкувания.


В началото Комисията би желала да подчертае, че някои от оплакванията в петицията се отнасят до несъобразност на националното законодателство с полската конституция. Комисията няма право да оценява правилността на подобни производства, тъй като това е изключително вътрешен проблем.
Нещо повече, тъй като ролята на Комисията като „пазител на Договорите“ е да гарантира, че действащото национално законодателство и текущата обща практика на националните органи са в съответствие с правото на ЕС, тя се въздържа от коментари относно национално законодателство, което вече не е в сила.
Що се касае до самите оплаквания, общите правила за облагане с акциз са уредени в Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. за отмяна на Директива 92/12/ЕИО1 (наричана по-долу Директива 2008/118/ЕО). По отношение на енергийните продукти са установени специални разпоредби в Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията2 (наричана по-долу Директива 2003/96/EО). С посочената директива се въвеждат, наред с другото, минимални акцизни ставки за енергийните продукти.
В член 1 и член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2003/96/ЕО се постановява, че енергийните продукти, като например нефтените масла, споменати от вносителя на петицията, подлежат на данъчно облагане в съответствие с приложимите разпоредби от същата директива.
В директивата се прави разграничение между употребата на енергийните продукти като моторно гориво или като гориво за отопление. От членове 7—9 и приложение І на Директива 2003/96/ЕО следва, че държавите членки имат право да прилагат различни данъчни ставки спрямо едни и същи енергийни продукти в зависимост от употребата им.
Предвид гореизложеното нефтените масла, използвани като моторно гориво, по принцип се облагат с много по-високи ставки, отколкото същите продукти, използвани за отопление, и това създава стимули и висок риск за злоупотреба или измама. Поради това директивите (а именно Директива 2003/96/ЕО и Директива 2008/118/ЕО) изискват от държавите членки да вземат необходимите мерки за предотвратяване на укриването на данъци, злоупотребите или измамите и им предоставят известна свобода на преценка по отношение на конкретното структуриране на контролните мерки.
Мерките, въведени от полското правителство, имат за цел да се предотвратят измамите чрез въвеждане на изискване за документиране на употребата на енергийните продукти. Прилаганата данъчна ставка е в съответствие с предоставената документация.
По-специално член 89, параграфи 5—10 от полския Закон за акцизите изисква от купувача на продукти, чието предполагаемо предназначение е да бъдат използвани с цел отопление, да представи на продавача декларация, че продуктите ще бъдат използвани за посочената цел като предварително условие за прилагане на ставката, определена за този вид употреба. Съгласно член 89, параграф 10 от Закона за акцизите, в случай че купувачът не изпълни условията, посочени в член 89, параграф 10, точки 1—4, продавачът е длъжен да приложи по-високата ставка или да откаже продажбата на стоките.
В по-общ план, с изключение на въпросите, изрично уредени на равнището на Съюза1, държавите членки имат правото да установят процедурите, насочени към борба с укриването на данъци, включително по отношение на мерките, специално предназначени за предотвратяване на възможността продукти, облагани със ставки като горива за отопление, да се използват за облагани с по-високи ставки цели като моторни горива. Въпреки това процедурите трябва да са съобразени с основните принципи на правото на ЕС, между които е и принципът на пропорционалност. Съгласно този принцип мерките, предприети от националните органи в дадения контекст, не трябва да превишават необходимото за постигане на целите, които си поставят. Самото изискване за представяне на декларация от страна на купувача, предвидено в член 89 от полския Закон за акцизите, не изглежда непропорционално. Нещо повече, полските органи са посочили на службите на Комисията, че оценката на въпросните декларации се прави въз основа на конкретната ситуация във всеки отделен случай.
Що се отнася по-конкретно до въпроса с промените във вече представени декларации, с оглед да се поправят съдържащи се в тях грешки, полските органи правят разграничение между съществени и несъществени грешки. Този въпрос е разглеждан в съдебната практика на административните съдилища, които подчертават: „(...) тъй като наличието на декларации с непълни данни следва да се разглежда като равнозначно на липса на декларация, (...) въпросът с липсата на декларация не може да се реши посредством данъчни процедури, по-специално чрез извършване на проверка на купувача (...). Несъмнено това се отнася до декларации, съдържащи съществени грешки, включително по отношение на личните данни и адреса на купувача или количеството на закупеното гориво. Колкото до маловажни грешки в декларациите, те могат да бъдат поправяни в хода на данъчните процедури“. По подобен начин в случай на поправки, направени преди започване на данъчна процедура или проверка, следва да бъде предвидена възможност за отстраняване на маловажни грешки в декларациите.
Въз основа на тази информация, която изглежда обяснява проблемните въпроси, службите на Комисията са изпратили писма до вносителя на петицията, в които го уведомяват за намерението си да предложат преписката за приключване.
Вносителят обаче е предоставил на Комисията допълнителни аргументи, съгласно които въпросното национално законодателство не съответства на директивите на ЕС. В момента службите на Комисията разглеждат тези нови аспекти.
Заключение
Намерението на службите на Комисията е да се обърнат отново към полските органи, с оглед да се изчистят всички съмнения по случая.
4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 март 2013 г. (REV)

Службите на Комисията се свързаха с полските органи, за да поискат обяснение относно някои специфични аспекти във връзка с член 89 от полския Закон за акцизите, в частност що се отнася до прилагането на данъчната ставка към горивата за отопление и последиците от неспазването на изискванията на въпросната разпоредба. По-конкретно от купувачите на гориво за отопление се изисква отчет и представянето му в обобщена декларация до данъчните органи в срок до 25-о число на месеца, следващ този, в който е извършена продажбата на горивото. Неспазването на крайния срок води до прилагането на ставката за моторни горива, без възможност за внасяне на поправки. В отговорите си от 30 март 2012 г. и 6 декември 2012 г. полските органи обясняват, че тези строги изисквания за прилагането на (по-ниската) данъчна ставка за горивата за отопление са приети заради особено често срещаната в миналото практика горивото за отопление да се използва като моторно.


В последното си съобщение полските органи известяват, че са успели да ограничат проблема и че имат намерение да внесат изменения в съответното законодателство. Те смятат по-конкретно да въведат възможността да се замени декларацията за използването на горивото за отопление с декларация в периодичния договор между продавача и купувача. Това решение ще премахне всяко безпокойство относно последиците от неспазването на краткия срок, който налага член 89 в сегашния си вид. Полските органи предвиждат приемането на това изменение през 2013 година.
Заключение

Предвид гореизложената информация, Комисията ще изиска от полските органи да ѝ предоставят съответния законодателен проект и графика за неговото въвеждане.5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 28 август 2013 г. (REV II)

В последното си съобщение полските органи повтарят, че смятат да изменят съответното законодателство, като въведат възможността да се замени декларацията за използването на горивото за отопление с декларация в периодичния договор между продавача и купувача. На този етап обаче полските органи не могат нито да представят проект на законодателен акт, нито график за съответната законодателна дейност. Накрая, те подчертават, че във всеки случай националните правила в Полша не нарушават принципа на пропорционалност, тъй като Полша има право да облага с данък горивото по един и същ начин независимо дали то ще се използва за отопление или за двигатели.


Заключение

Комисията ще разгледа възможността за приключване на жалбата, освен ако не получи нови приложими доказателства от жалбоподателите, които да показват, че настоящото полско законодателство е в нарушение на правото на ЕС.1 OВ L 9, 14.01.2009 г.

2 OВ L 283, 31.10.2003 г.

1 По отношение добавянето на маркери към горивата с оглед на избягването на употребата им за цели, които подлежат на облагане с по-висока ставка от действително приложената, вж. Директива 95/60/ЕО (ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 46).

CM\1003796BG.doc


PE489.720v03-00

BG Единство в многообразието BG

с. 1

скачать файл