Съгласно Закона за народните читалища всяко читалище представя програма


с. 1
Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми г-н Кутев,

Съгласно Закона за народните читалища всяко читалище представя програма за своята дейност и я отчита пред общината. Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

По данни от Регионалния експертно - консултантски и информационен център „Читалища” - гр. Силистра, се вижда, че председателят на въпросното читалище е представял непълни и неточни отчети. Това е станало причина през 2008 г. комисия на Общински съвет - гр. Силистра да лиши въпросното читалище от държавна субсидия.

Реално от 2007 г. вратите на читалището са затворени и то не участва в културните мероприятия на местната общност.Сградата, в която се помещава Народно читалище „Петър Вичев – 1941”, е общинска собственост и съгласно Закона за общинската собственост е под общото ръководство и контрол на общинския съвет. Не е в правомощията на министъра на културата да се разпорежда с имоти, върху които не упражнява права на управление.

Единственото основание, при което има възможност сградата на Народно читалище „Петър Вичев” да бъде отнета, е, ако то прекрати своята дейност. Видно от становището на Регионалния експертно - консултантски и информационен център „Читалища” – гр. Силистра и след направен обстоен преглед на дейността на читалището е, че има нарушения на Закона за народните читалища, а именно - липса на дейност за период от две години, което е предпоставка читалището да бъде прекратено. В правомощията на Министерството на културата е да подаде сигнал до прокуратурата, която да инициира процедура за неговото прекратяване и такава процедура вече е в ход. Така правото на ползване на Народно читалище „Петър Вичев – 1941” ще бъде погасено и ще може сградата да бъде предоставена за ползване на работещите читалища.
с. 1

скачать файл