Семинар за пилотен одит по държавния дълг


с. 1
СЕМИНАР ЗА ПИЛОТЕН ОДИТ ПО ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ
23.01.2006 г.
Пилотен одит на възникването и управлението на държавния дълг и уреждането на вземанията от други правителства за периода от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г.– това е темата на семинара, който се провежда в София от 23 до 27 януари 2006 г. Той е в рамките на проекта по Програма ФАР на ЕС на тема „По-нататъшно развитие на независимата институция за външен одит на публичния сектор”, осъществяван съвместно със Сметната палата на Германия.
Семинарът бе открит от Свилена Симеонова, член на Сметната палата на Република България. В него участват Мартин Бернридер, експерт от германската Върховна одитна институция, и членовете на екипа, извършващ пилотния одит.
Най-напред бе направен преглед на досегашните обсъждания на резултатите от одита и бе формулирана концепцията на одита във връзка с новия стандарт за одит на консолидирания държавен дълг и използване на дълговите инструменти (проект). Обсъдени бяха целите на предстоящия одит на държавния дълг за 2005 г.
За участниците в семинара са предвидени срещи и разговори в Министерството на финансите с представители на дирекциите „Държавен дълг”, „Фискален резерв” и „Бюджет”.
с. 1

скачать файл