Са много добре приети в България и чужбина, поради широкопрофилните


с. 1
Факултетът по Електронна техника и технологии (ФЕТТ), със своите компетентни, опитни и мотивирани преподаватели е признат за лидер в образованието и научните изследвания в областта на електрониката в България (акредитация от Institution of Electrical Engineering, London, UK).

Обучението във ФЕТТ, по специалност Електроника е в съответствие с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователни и изследователски програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Холандия, Италия и др. Учебният план включва курсове по математика, физика, химия, полупроводникови елементи и интегрални схеми, електротехника, аналогова и цифрова схемотехника, вградени системи, програмиране, интернет. Курсовете дават на студентите знания и практически умения за проектиране и анализ на електронни схеми, апаратура за измерване и контрол, медицински електронни уреди, промишлена електроника, CAD/CAM/CAE системи, приложен софтуер, наноелектроника и др. Преподавателите споделят своите знания и опит със студентите и ги подготвят за предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии. Провеждат се срещи с представители на фирми, работещи в областта на електрониката.Завършилите електроника са много добре приети в България и чужбина, поради широкопрофилните им знания и високи професионални умения.

Обучението по електроника дава широка основа от теоретични знания и практически умения за приложение в областите: • Енергетика

 • Отбрана

 • Комуникации

 • Химия

 • Транспорт

 • Лека промишленост

 • Медицина

 • Земеделие и др.Международното сътрудничество на ФЕТТ се разширява значително през последните години. Факултетът участва в много двустранни Еразъм споразумения с партньори от Австрия, Чехия, Полша, Белгия и в други съвместни европейски програми. През 2010 г. бе открита съвместна лаборатория между ТУ - София и Университета в Лайден, Холандия. Факултетът организира в сътрудничество с Техническия университет в Делфт, Холандия Международна научна конференция "Електроника", която ще има своето 20-то издание през 2011 година. Тези контакти дават възможност за студентска мобилност и разширяване на опита.

Учебният план по електроника е 4 годишен, включва 240 ECTS кредита и дава на студентите необходимите умения за анализ и проектиране на широк спрктър от инженерни задачи.

Полезна информация за студентите

В Техническия университет - София студентите могат да станат членове на Студентския съвет. Неговата основна цел е да предлага помощ по академични проблеми, здравни съвети и развлечения, както и предоставяне на информация отнасяща се до настаняването, валутните курсове, финансите и други въпроси. Студентите от ТУ-София имат на разположение общежития, разположени в близост до учебните сгради. Повече от 6000 студенти и 1000 студентски семейства са настанени в тях. Всички студенти ползват безплатни медицински услуги в местната клиника, която е близо до университета. В ТУ-София има клуб-ресторант, много заведения за закуска, обяд и бързо хранене и специални студентски столове. Студентите могат да се присъединят към множеството клубове и общности в ТУ–София и да посещават фестивали за песни и танци, концерти, кинопрожекции, театрални представления, политически дискусии, художествени и технически изложби, публични лекции. Те могат да разглеждат красиви места около София или да се срещат с приятели в откритите кафенета.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Изисквания за владеене на език:

Обучението е на български или на английски език.Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба по образец, съдържаща кратка информация за кандидата и специал- ността, по която желае да се обучава;

 • Копие от диплома за средно образование;

 • Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

 • Приложение за изучаваните предмети и получените оценки през средното образование;

 • Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата за кан-дидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която кандидатства лицето;

 • Копие от страницата на паспорта на кан-дидата с неговата снимка, имена, дата на изтичане на паспорта и място на раждане;

 • Четири снимки.

Документите трябва да бъдат преведени на български език и легализирани от българското Министерство на образованието, младежта и науката. Всяка допълнителна информация, особено по отношение на образователни постижения и производствен опит се насърчава. Писмено и говоримо владеене на английски език, академична квалификация и производствен опит се признават чрез официални документи.Документите за кандидатстване се подават:

 • Лично в канцеларията на отдел „Чуждестранни студенти”, ТУ – София;

 • С препоръчана пратка на адрес: Отдел „Чуждестранни студенти”, Технически университет – София, бул. „Климент Охридски” №8, София 1756, България;

 • Чрез специално упълномощени от ТУ – София лица, пребиваващи в страната на кандидата;

 • Чрез Министерството на образованието, младежта и науката за лица, пристигащи от страни с рестриктивен режим.

Подаване на документи: до 01.08 на текущата година

Обявяване на резултати: 15.09 на текущата година

Записване: 15.09-30.09 на текущата година

Всички финансови въпроси, отнасящи се за обучение и настаняване, форми на плащане и срокове, разходите за издръжка, и т.н. са изяснени в Интернет страницата на ТУ-София:http://www.tu-sofia.bg/index.htmlБАКАЛАВЪР ИНЖЕНЕР ПО

ЕЛЕКТРОНИКА

За контакти:

Технически университет - София

бул. „Климент Охридски” №8

Факултет по електронна техника и технологииДЕКАН:

доц. д-р инж. Емил Д. Манолов, тел: +359-2- 965-22-20; +359-2-965-35-01, факс: +359-2-965-22-20, кабинет: 1332, E-mail: edm@tu-sofia.bgФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ:

тел: +359-2- 965-22-20; +359-2-965-35-01, факс: +359-2-965-22-20, кабинет: 1332a, E-mail: adi@ecad.tu-sofia.bgСТУДЕНТСКА КАНЦЕЛАРИЯ:

тел: +359-2-965-30-63, кабинет: 1331, E-mail:

fett-k@tu-sofia.bg

Интернет: http://www.fett.tu-sofia.bgТехнически университет - софияфакултет по електронна техника и технологииБАКАЛАВЪР ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОНИКА

с. 1

скачать файл