С решение № /30. 11. 2010 г по г д. № /2010 г на втрс е отхвърлен


с. 1
С решение № ..../30.11.2010 г. по г.д. № .../2010 г. на ВТРС е отхвърлен предявения от П. С. Т. от гр.В.Т. срещу „Е. Б. П.”- гр.В., отрицателен установителен иск да се приеме за установено, че П. С. Тошков не дължи на „Е. Б. П.”- гр.В. сумата 2355.43 лв., представляваща корекционна сума по протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № АУ-11-93/7.8.2009 г. на ГД „Мерки и измервателни уреди”, сектор Г., начислена по партида с клиентски № * за абонатен № * за периода 9.1.2009 г.-2.7.2009 г. на адрес гр.В.Т., ул.”Т.” № 13, ап.28. С решението е осъден ищеца да заплати на ответника 600 лв. разноски по делото.

Недоволен от решението е останал П. С. Т., който го обжалва чрез пълномощника си адв. Н.Н.. Твърди се ,че решението е неправилно, необосновано, незаконосъобразно и вътрешно противоречиво. Твърди се ,че неправилно съдът е приел, че щом ищецът е потребител на ел. енергия по смисъла на §1 т.42 ДР на ЗЕ, то са приложими приетите ОУ съгласно чл. 98а и 98б от ЗЕ . Твърди се, че ответникът не е представил по делото актуалните ОУДПЕЕ, изменени с решение ОУ- 004/6.4.2009 г. на ДКВЕР, че са нарушени разпоредбите на чл. 98а ал.3 от ЗЕ. Твърди се ,че съдията необосновано приема ,че електроразпределителното дружество е изпълнило задълженията си за доставка на ел. енергия, както и задължението си за периодични проверки на средствата за търговско измерване. Твърди се ,че такива проверки не са извършвани и дружеството не е проявило грижа за добросъвестно изпълнение на договорните си задължения по см. на чл. 63 от ЗЗД и не е следило за изправността на СТИ, което се отразява на извършената корекция на сметката на абоната. Твърди се ,че проверката е извършена в отсъствие на потребителя и в отсъствието на свидетел. Твърди се ,че в протокол № 226773 от 2.7.2009 г. е записан неясен по съдържание текст: вместо е-р № 003035 сменен с е-р № 003214, този текст не кореспондира с останалия текст на протокола. Твърди се ,че в протокола за демонтаж не е записано дали демонтираното СТИ е поставено в безшевна торба, пломбирана ли е тя, номерата на пломбите и т.н. Твърди се, че протоколът е частен документ, който не се ползва с материална доказателствена сила, поради което констатациите в него не са обвързващи съда. Твърди се ,че изслушаните свидетелски показания и заключението на вещото лице не са достатъчни за да се приеме, че отразеното в протокола е вярно, а съдът е мотивирал решението си на тези показания.

Твърди се , че в приложената справка за корекция в графата „основание” е описан Протокол за демонтаж с различен номер: 253916, което значи ,че корекцията е изготвена за друго СТИ, а не за процесното и справката е неотносима към делото. Твърди се, че е недоказано по делото защо корекцията е извършена за 175 дни, като счита, че този срок е произволно избран. Счита, че са неправилни изводите на съда относно възраженията на ищеца за нищожност на чл. 24 от ОУ на ответното дружество. Моли да се отмени обжалваното решение, да се уважи предявения иск и да се присъдят разноските по делото пред двете инстанции.

По въззивната жалба е постъпил отговор от „Е. Б. П.” - гр.В., в който се твърди ,че жалбата е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и обосновано. Твърди се ,че районният съд правилно е приел, че ищеца е потребител на ел.енергия и е в договорни отношения с ответното дружество, че е доказан факта на неправомерното въздействие върху СТИ,,че ищецът е длъжен да плати процесната сума , че с приложените КП е установено ,че електромерът не е измервал доставеното и използвано количество ел.енергия, че е спазено изискването на чл. 34 ал.2 от ОУ на „Е. Б. М.” - гр.В., че е използвана правилно методиката на чл. 38 ал.3 т.1 от ОУ,че цената е точно изчислена, че не е налице неравноправна клауза в ОУ. Излагат се подробни съображения. Моли да се потвърди обжалваното решение, като се присъдят разноските пред въззивната инстанция.

Великотърновският окръжен съд като са запозна с оплакванията в жалбата, отговора, становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

За да постанови обжалваното решение съдът е приел в мотивите си, че искът е допустим, но неоснователен. Производството пред ВТРС е образувано по повод исковата молба на П. С. Т. от гр.В.Т. срещу „Е. Б. П.”- гр.В., с която е предявен отрицателен установителен иск- да се приеме за установено, че П. С. Т. не дължи на „Е. Б. П.”- гр.В. сумата 2355.43 лв., представляваща корекционна сума по протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № АУ-11-93/7.8.2009 г. на ГД „Мерки и измервателни уреди”, сектор Г., начислена по партида с клиентски № * за абонатен № * за периода 9.1.2009 г.-2.7.2009 г. на адрес гр.В.Т., ул.”Т.” № 13, ап.28. Ищецът твърди, че е потребител на ел.енергия на посочения адрес с клиентски № * и абонатен № *. Твърди се ,че при посещаване касата на ответното дружество на 25.1.2010 г. му поискали сумата 2 355.43 лв., която той отказал да заплати, тъй като счита ,че не е възможно да е консумирал това количество ел. енергия. В тази връзка ищецът подал жалба до ответника и бил уведомен, че основанието за плащане е изпратената му справка за корекция на сметка при неизмерване или неправилно измерване на ел. енергия на основание чл. 38 ал.3 т.1 от ОУ на ДПЕЕ. Твърди се ,че той не е уведомяван за извършване на проверката и не знае кога е извършено това. Твърди се ,че дължимостта на сумата се основава на неверни и неоснователни твърдения на „Е. Б. М." - гр.В., които са съставили документи с невярно съдържание, въз основа на които документи ответникът е начислил корекционната сума. Оспорва се начина и методиката, по които е начислена сумата, като се твърди ,че последната е произволно начислена. Твърди се ,че ОУ на „Е. Б. М.” - гр.В. са нищожни и противоречащи на императивни правни норми, както и на интереса на потребителя иго поставят в неравностойно положение. Твърди се ,че не е потребена ел. енергия в количество, което се равнява на процесната сума и не е задължение на потребителя да следи техническата изправност на СТИ, собственост на „Е. Б. М.” .

Ответникът е оспорил иска като неоснователен. Твърди се ,че безспорно е установено ,че има неправомерно вмешателство по отношение на СТИ, в следствие на това е проведена процедурата по чл.38 от ОУ, които са влезли по отношение на страните.

За да постанови решението си районният съдия правилно е приел, че ищецът е потребител на електроенергия на адрес гр.В.Т., ул. „Т.” № 13, ап.28 с клиентски № * за абонатен № * за периода 9.1.2009 г.-2.7.2009 г. за процесния период. Всъщност такова е и твърдението на ищеца в исковата молба, което отговаря и на поведението и твърдението на същия, че до м. януари 2010 г. е заплащал ползваната ел. енергия. Това кореспондира и с представените по делото записи от карнети на този абонат.

В тази връзка правилно, макар и без изложени подробни мотиви, е прието, че правата и задълженията на страните в случая съгласно чл. 98а и 98б от ЗЕ се уреждат от Общите условия на двете дружества- на „Е. Б. М.” и „Е. Б. П.”- гр.В., които са приети в края на 2007 г. и изменени през м.април 2009 г. ВТОС счита ,че те са влезли в сила, тъй като публикувани, включително и измененията им, съгласно цитираните два текста в централен ежедневник-вестник „Репортер” и местен вестник „Янтра днес”, с които съдът е запознат. Затова те обвързват страните и са задължителни за тях. ВТОС намира, че е правилно становището на съдията, за неоснователност на твърденията на ищеца, че потребителите са поставени в неравноправно положение, по съображенията, изложени в мотивите. Не е налице и нарушение на Директива 2006/32/ ЕО от 5.4.2006 г., в която има изискване за ежемесечното отчитане на показанията на СТИ, което не се нарушава с извършваната корекция при предвидената такава възможност. Относно цитираната съдебна практика въззивният съд счита, че е неоснователно позоваването на приложените решения на ВКС, поради това ,че тя няма задължителен характер за съдилищата.

ВТОС не споделя изводите на първоинстанционния съд обаче относно извода му ,че са спазени процедурата и методиката за коригиране на задълженията на потребителя-ищец по делото. Основанието за извършване на корекция е уредено в чл. 37 на ОУ на „Е. Б. Мрежи” , като съгласно чл. 24 от „Е. Б. П.” дружеството е длъжно въз основа на констативен протокол и справки от „Е. Б. Мрежи” за начислена енергия, да коригира сметките за използвана от потребителя ел.енергия за минал период. В тази връзка по делото е приложен протокол № 226773 от 2.7.2009 г., съставен от „Е. Б. Мрежи” по повод периодична проверка на СТИ. Основанието за това се намира в чл. 34 от ОУ на дружеството и в такива случаи се съставят констативни протоколи, които следва да отговарят на изискванията предвидени в чл. 61 от ОУ на „Е. Б. Мрежи” . В текста е предвидено протоколът да се подписва от представител на дружеството и от ползувателя или упълномощено от него лице. Предвидено е също в ал.2, че ако ползувателят не присъства и/ или отказже да го подпише, протоколът да се подпише от един свидетел, който не е служител на „Е. Б. Мрежи” . В настоящия случай приложеният на л. 39 от делото протокол не е съобразен с тази разпоредба . В протокола не са попълнени всички предвидени графи, включително данните и пломбите на индивидуалната опаковка на демонтираното СТИ. Като такова в протокола от една страна е описано на ред фабричен № -3214, а по-надолу е дописан текста „ вместо е-р № 003035 сменяме е-р № 0..3214”, от което произлиза смисъл, че СТИ № 003035 е подменено със СТИ № 0..3214, което противоречи на записаното в по-горния ред, като това последното СТИ е обект на проверка от метрологичната експретиза. Освен това протоколът е подписан само от представители на „Е. Б. Мрежи” , Лицето Христов, в съдебно заседание при разпита му като свидетел пояснява, че протоколът е съставен от колегата му и е подписан от него, като и двамата работят в „Е. Б. Мрежи” . Не се спори ,че протоколът не е подписан от потребителя, като св.Христов пояснява ,че не са намерили ищеца, нито са намерили друг свидетел от живущите ,който да подпише протокола. Освен това в приложените две справки по чл. 38 ал.3 т.1 ОУ /на л. 57 и 58 по делото/ като основание за изготвянето им е посочен „протокол от демонтаж № 253916/2.7.2009 г.” , а не протокола за демонтаж № 226773 от 2.7.2009 г., който бе коментиран по-горе.

С оглед изложеното ВТОС счита ,че по делото безспорно е установено грубо нарушаване на процедурата и методиката за коригиране на задълженията на потребителя-ищец, поради което се явяват основателни оплакванията на жалбоподателя в тази насока. Това обстоятелство само по себе си е достатъчно за да обоснове основателността и доказаността на предявения от Тошков иск.

По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено и да бъде постановено вместо него друго решение, с което да бъде уважен изцяло предявения иск.

При този изход на спора следва да се присъдят на жалбоподателя разноски по делото пред двете инстанции в размер на 1741.33 лв .

Водим от изложеното съдътР Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1056/30.11.2010 г. по г.д. № 1460/2010 г. на ВТРС , вместо което ПОСТАНОВЯВА:Приема за установено по отношение на „Е. Б. П.”- гр.В., ЕИК 103533691, ул.”О.” № 13А, че П. С. Т., ЕГН * от гр.В.Т., ул.”Т.” № 13, ап.28 не дължи на „Е. Б. П.”- гр.В. сумата 2355.43 лв., представляваща корекционна сума по протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № АУ-11-93/7.8.2009 г. на ГД „Мерки и измервателни уреди”, сектор Г., начислена по партида с клиентски № * за абонатен № * за периода 9.1.2009 г.-2.7.2009 г. на адрес гр.В.Т., ул.”Т.” № 13, ап.28, отразена по фактура № */31.10.2009 г.

ОСЪЖДА „Е. Б. П.”- гр.В., ЕИК ...., ул.”О.” № 13А, да заплати на П. С. Т., ЕГН * от гр.В.Търново, ул.”Твер” № 13, ап.28 сумата 1741.33 лв., представляваща разноски по делото в двете инстанции.Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ
с. 1

скачать файл