С инструкцията се определят условията и реда за носене на служебно


с. 1
М О Т И В И

С Инструкцията се определят условията и реда за носене на служебно оръжие от служители на Главна дирекция „Охрана“. Съгласно чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), по отношение на личния състав на Главна дирекция „Охрана”, законодателят имайки предвид, че се касае до прилагане на обща уредба на определена материя, е направил препращане към Закона за МВР, където в Глава петнадесета, раздел І, чл. 175, ал. 5, е посочено, че държавните служители носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи. За привеждане в изпълнение на тази разпоредба, е изготвен проект на инструкция, която ще бъде издадена от министъра на правосъдието. При изготвянето е взет предвид опита в това отношение на МВР, като сродна по функции и задачи структура, като същевременно са отразени специфичните особености на служебната дейност в ГД „Охрана”.

Представеният проект на инструкция е съобразен с изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ГД „Охрана” и ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието”, приета с Постановление № 71/ 05.04.2012 г. на Министерския съвет на Република България и Обн. в ДВ бр. 29/10.04.2012 г.

Изготвили:Александър Стефанов – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”

Мария Филипова – младши експерт в дирекция „Съвет по законодателство”
с. 1

скачать файл