Рограма за развитие на селските райони


с. 1

бг


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Сливница - ДрагоманМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА – ДРАГОМАН

Договор РД 50-82/13.06.2012г.обявява

ПОКАНА
за набиране на проектни предложения чрез открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване

по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 се реализира с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
I) Цели на помощта:

1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в територията на МИГ Сливница и Драгоман чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2. Подобряване условията за живот в МИГ Сливница и Драгоман чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура;

3. Подобряване достъпа на населението от МИГ Сливница и Драгоман до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4. Подобряване достъпа на населението от МИГ Сливница и Драгоман до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

5. Подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.


II) Обхват на мярката:

По мярката се предоставя помощ за подобряване и развитие на бизнеса в селските райони, чрез подобряване на пътната инфраструктура и условията за живот като цяло. Целите, на които са подчинени дейностите по мярката, се постигат чрез изграждане на качествена ВиК инфраструктура, чрез разширяване на културните, спортните и социални услуги на населението, съгласно Наредба №25/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. на МЗХ (посл. изм. ДВ 2/08.01.2013г.). Географски обхват – мярката ще се изпълнява на територията обхваната от МИГ Сливница - Драгоман.


ІІІ) Допустими бенефициенти:

1. Общини Сливница и Драгоман;

2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за дейности по т. 7, 8, 9 и 10 от допустимите дейности;

3. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, за дейности по т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от допустимите дейности.

- Кандидатите ЮЛНЦ и читалища се подпомагат при следните условия:

1. да имат седалище на територията на общините Сливница и Драгоман;

2. дейностите по проекта да се изпълняват на територията на общините Сливница и Драгоман;

3. основният предмет на дейност на ЮЛНЦ да е свързан с дейността/услугата, за която те кандидатстват да развиват.- Всички кандидати трябва да:

1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";

2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на общини;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на общините;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини;

За всяко подпомагане, с изключение на подпомагане за инвестиции по Европейски план за икономическо възстановяване, се кандидатства след подадени заявки за окончателно плащане по предходните проекти.
IV) Допустими дейности:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура, обзавеждане и/или оборудване за:

1. строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически ползи;

2. строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3. строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4. изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5. изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6. инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги;

7. изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8. изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9. изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт;

10. изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове;

- Един проект може да включва различни допустими дейности, в т. ч. за различни населени места на общината;

- Подпомагат се проекти за инвестиции за дейностите по т. 2 и 3 от допустимите дейности, които се осъществяват на територията на населените места, посочени в приложение № 2 на Наредбата (Населените места с под 2000 еквивалентни жители);

- Проектите се подпомагат, ако дейностите съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;

- Проектите се подпомагат, ако дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет;

- Подпомагат се проекти за изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии, включително създаването на мобилни такива, само при наличие на доказана възможност за достъп до широколентов интернет или е разработен план за осигуряване на адекватен достъп до интернет услуги.

- Инвестиционните проекти за строителство на нова В и К мрежа следва да бъдат одобрени от общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и да са съгласувани със съответното В и К дружество.

- При проекти за реконструкция и/или изграждане на ВиК мрежа инвестиционният проект може да включва и възстановяване на пътната/уличната настилка.

- Не се предоставя финансова помощ за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на канализационни системи и съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 127 от Закона за водите.

- Проектите за дейности по т. 1 от допустимите дейности, с изключение строителството на нов път, трябва да са за общински пътища, указани в Решение № 236/13.04.2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища или Решение № 155 от 14.03.2009 г. на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.

- Проектите за дейности, касаещи строителството на нови пътища, се подпомагат при условие, че кандидатът представи предпроектно проучване, придружено с анализ на икономическите и социалните ползи, който е одобрен с протокол и решение на ОЕСУТ.

- При проекти съгласно т. 5 от допустимите дейности в случаите на когенерация (комбинирано производство на топло- и електроенергия) капацитетът на инсталацията се базира на потребната (необходимата) полезна топлина на сградите (съгласно Директива 2004/8/ЕС).

- Ползватели, които се явяват възложители по чл.7 и чл.14, ал.4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.1, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр.84 от 2004 г.; попр., бр.93 от 2004 г.; изм. и доп., бр.59 от 2005 г. и бр.53 от 2006 г.), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проект.
V) Допустими разходи:

Допустими за финансово подпомагане са следните разходи:

1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. закупуване на нови машини, съоръжения, обзавеждане и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг;

3. закупуване на книги, аудио- и видеоматериали до пазарната им стойност, ако са част от инвестиция за предоставяне на нова услуга, включително чрез финансов лизинг;

4. разходи за закупуване на превозни средства до пазарната им стойност за осигуряване на услугите за дейностите по т. 7, 9 и 10 от допустимите дейности, включително чрез финансов лизинг;

5. общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери, включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, както и разходи за изработване на информационна табела или билборд;

- Закупуването чрез финансов лизинг на активи по т. 2, 3 и 4 от допустимите дейности е възможно при условие, че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване до РА на заявката за окончателно плащане;
VI) Недопустими разходи:

Недопустими са разходите за:

1. закупуване или наем на земя и сгради;

2. лизинг, с изключение на финансов лизинг;

3. оперативни разходи, включително за поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;

4. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

5. принос в натура;

6. обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;

7. закупуване на машини, съоръжения и оборудване втора употреба;

8. г.) данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

9. по т. 5 от допустимите разходи, направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;

10. доставка или услуга или част от доставка/услуга, за които кандидатът не не е спазил ЗОП;

11. плащания в брой;

12. инвестиции за обикновена подмяна;

13. лихви и комисионни, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор в случаите на финансов лизинг;

14. г.) закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (включително и компютърен софтуер, специализирана техника, книги, аудио- и видеоматериали) и превозни средства чрез финансов лизинг, когато не са спазени условията на чл. 23, ал. 2 от Наредба №25/29.07.2008г.;

15. инвестиции, за които е установена функционална несамостоятелност и/или изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

16. изработване на информационни табели или билбордове със стойност, надвишаваща 15 000 лв.;

17. инвестиции, за които са установени, че са кандидатствали или помощта е получена от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.Финансова помощ не се предоставя за:

1. реконструкция/рехабилитация на паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);

2. инфраструктура за широколентов достъп до интернет;

3. инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;

4. инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов;

Допълнителни условия:

- Финансова помощ не се предоставя по тази мярка при условие, че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз;

- Не се предоставя финансова помощ за проекти, които:

1. имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;

2. не отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;

3. са за изграждане или подобряване на отклонения на уличната водоснабдителна и канализационна мрежа, собственост на частни лица;

4. са за разширяване на ВиК мрежи, когато не е доказан достатъчен дебит на водоизточниците.

- Не се предоставя финансова помощ за реализиране на проект съгласно допустимите дейности при условие че реализацията на проекта няма да доведе до използване на обекта по предназначение след приключване на дейностите, финансирани по проекта, и до въвеждане на обекта в експлоатация, в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

- Не се предоставя финансова помощ за инвестиции по т. 9 от допустимите дейности за институции, извършващи социални услуги, които подлежат на закриване съгласно Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България". Разплащателната агенция осъществява проверката служебно.

- Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.

Недопустими са всички разходи съгласно чл.12 от Наредба №23/18.12.2009г. (посл. изм. ДВ. бр.24/12.03.2013г.) на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие”и по мярка ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответнататеритория за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
VII) Критерии за допустимост на проектите и бенефициентите:

Приложение към пакета документи.


VIII) Критерии за избор на проектите:

КРИТЕРИИ

Макс. брой точки - 100

Ползите от проекта обхващат населението на повече от едно населено място

20

Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център

15

Реализират се инвестиции за подобряване достъпа до услуги, свързани със спорт, отдих и свободно време

15

Проектът надгражда постигнат/и резултат/и от предишни дейности на кандидата

10

Реализират се инвестиции за подобряване достъпа до културни услуги

10

Реализират се инвестиции за подобряване достъпа до съществуващи социални услуги (за уязвими групи, деца, възрастни хора)

10

Реализират се инвестиции за развитие и въвеждане на нови (несъществуващи досега на територията) социални услуги (за уязвими групи, деца, възрастни хора)

5

Реализират се инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги

10

Реализират се инвестиции за изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии

5
IХ) Размера на финансовата помощ:

  • 100% от общите допустими разходи за проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати- юридически лица с нестопанска цел, или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес;

  • 70 % от общите допустими разходи за проекти извън гореописаните случаи.


Х) Финансови параметри на проектите:

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 20 000 лева

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект – 200 000 лева.

Бюджет за 2013г. – 130 000.00 лв.

Остатък от бюджет за 2012г – 103 720.00 лв.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана233 720,00 лв.
ХІ) Минимална помощ/държавни помощи:

Финансовата помощ по тази наредба се предоставя при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006), с изключение на проекти на общини.


XIІ) Период и място на приемане на Заявленията за подпомагане:

От 03.06.2013 г. до 17.07.2013 г. всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа.

Документите се представят в оригинал, две копия, и на електронен носител /допълнително указаните документи/. Заявленията се подават в запечатан плик в офиса на МИГ на адрес: гр.Сливница, п.к.2200, пл.„Съединение” № 1, ет.1, лично, по пощата с обратна разписка или чрез куриер.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 17.07.2013 г. до 17.00 часа.
XIІІ)Сесия за оценка и подбор на проекти:

Оценяването на подадените проекти започва след изтичане срока за набиране на проектни предложения. Максимум шест месеца след отваряне на поканата.


V) Комплект документи за кандидатстване:

Необходимата за кандидатстване документация е публикувана на интернет страницата на Сдружението - http://mig-sd.org, а също така може да бъде получена и от офиса на Сдружението: гр.Сливница, пл.„Съединение” № 1, ет.1, всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа.


XV) Консултации:

Екипът на Сдружение „МИГ Сливница – Драгоман” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

- устни консултации в офиса на МИГ: гр.Сливница, пл. ”Съединение” 1, ет.1, вторник и четвъртък от 09.00 до 11.00 часа.

- писмени консултации чрез e-mail: leader@mig-SD.org

Лица за контакт:

Венцислав Димитров – изпълнителен директор – 0876 566 456

Катя Добрева – експерт СМР – 0877 994 580

Кристина Борисова – технически асистент – 0877 391742Методи Методиев – счетоводител – 0876 271 156

Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Драгоман”,

Договор № РД 50-82/13.06.2012г.,

2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1, тел: 0876 566 456, E-mail: leader@mig-SD.org, web: www.mig-SD.orgс. 1

скачать файл