Резултати от срещите в град София и град Смолян – ноември 2009г.


с. 1Резултати от срещите в град София и град Смолян – ноември 2009г., обсъждания на Национална стратегия за младежта 2010-2020г.
Резултати от срещата в София:

Предизвикателства пред стратгията за младежта 2010-2020г.

 1. Стратегията не беше достатъчно популяризирана сред младежките НПО-та,

 2. Не става ясно как ще бъдат постигнати резултатите – кой, кога и как?

 3. Липсва времеви график за изпълнение – няма приоритетност на мерките – кога дадена мярка ще бъде изпълнена с приоритет и защо? В Смолян се препоръча, ако не в стратегията то към нея да има планове за 3, 5 и 10 години, на етапи – краткосрочен, средносрочен и дългосрочен

 4. Дали стратегията е разписана достатъчно универсално, за да е приложима и в малките градове?

 5. Не е описано с какво финансиране ще се извършат предвидените дейности.

 6. Не е представен план за действие за създаване на Национален младежки съвет.


Гражданска активност и Младежи в неравностойно положение

 1. Недостатъчни условия за активна постоянна комуникация между младежки групи?

Решения: Изграждане на национална информационна и комуникационна мрежа.

 1. Липса на регламент за участие на младежите при вземане на решения?

Решения: Изготвяне на регламент на базата на силно изразено текучество.

3. Липса на политики за достатъчно социално включване и деинституционализация?Решения: Социален диалог и интеграция, обмен и съвместни инициативи.
Стратегията подходяща ли е за малките и селските райони в България

1. Проучване на отделните райони в България.

2. Насърчаване на местното население за участие в живота на района:

- Образование, грамотност,

- Лекции-развитие в района,

-Читалищна, места и културна дейност.

3. Селско стопанство

- Повишаване на сигурността,

- Здравеопазване.
Предприемачеството, заетостта и т.н.


 • Да се промени трудовото законодателство така че да дава възможности за работа с гъвкаво работно време.

 • Да се интегрират предприемачески умения и умения личностно развитие в цялостната образователна система за всички.

 • Да се насърчат повече и по-разнообразни форми за неформално обучение.

 • Да се опише кой отговаря за изпълнението на отделните ангажименти от стратегията.

 • Образованието да стане центрирано към обучаемия.


Доброволчество и здраве

Изчакваме групата да пусне записките си...


Младежите от срещата в Смолян:

Казват, че сме малки, а ние искаме да участваме. Образованието е западнало. Къде могат да прекарват свободното си време младите хора – в Смолян имат проблем със спортната зала. Искат да влязат с клуба по тенис на маса, искат да се обособят самостоятелно там. Исаф – ПУ (Студентски съвет) – Няма реални действия. Студентите не са в България или искат да заминат. Как ще се реализира стратегията, няма реални параметри, финансиране, времева рамка, кое до кога ще става? Няма как да се реализираме в България.Предизвикателства:

Младите хора са демотивирани, да се промени училището, лични срещи с ученика. Повече часове развиващи мисленето. Работа, чиракуване, стажуване, изява. Повече действия. Да не стоим и да говорим. Стратегията да се изпълнява. Повече мобилни групи.

*Достъп до информация: Интернет, телевизия - промива, училище, приятели, познати

Гражданска активност:

Не само закони – няма закон за младежките организации, отделно от останалите (Закон за младежта).

Младежите да са запалени – по подходящ начин, да се запалят и други, като нас. Младежите не познават младежките организации и за това не могат да участват в тях. Гражданско образование и активност – няма ги в училище – не знаем какво е това – сериозна пречка. Доста сме неинформирани. Да се вземе пример от Германия и Франция – средните училища и образователната система – да има възможности за избор, професионално ориентиране.
Младите в маките населени места:

Няма хора или много малко хора. Родопите – след 5-6г. няма да има хора в малките села особенно. Няма за кого да се прави каквото и да било там в тези райони. Няма бъдеще – как да се върнат младите по тези места. Туризъм – като предложение и земеделие с преимущество – да се дават преференции на младите хора, които искат да го правят. Да се преоритизира за различните райони в България с различно икономическо развитие. Насърчаване на малък и среден бизнес правен от младежи. Достъп до Интернет – насърчаване на добрия и бърз достъп – места за безплатен достъп на нет. Достъп има в Младежкия дом, но платен. Малки и средни предприятия – да вземат млади хора. Да ти дават пари, за да стоиш на село.

Да се правят по-често събирания в общината с младежи от града и населеното място. Да се дава гластност и възможност да се говори и действа.
Предприемачество и заетост:

Конкретизиране, липса на обучение за предприемачество в училище. 1 СОУ – Малкия бизнес, как работят никой не знае...В часа на класа трябва да има такова нещо, но там е пълна пародия. Професионално ориентиране. Повече практики, влизане на бизнеса и организации в учебната програма, във формалното образование. Чрез система за одобрение от училищата, летни курсове и лагери.
с. 1

скачать файл