Ревизирана версия към 29. 10. 2012 г


с. 1 с. 2 ... с. 8 с. 9
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТСтратегия за целите на ДП

ПРОЕКТ!

по договор № МС-92/10.08.2012:

Подпомагане на процеса по изготвяне на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г., по проект № 0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)

Изготвен от:Консорциум „УИГ и партньори”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г.октомври 2012 г.

Ревизирана версия към 29.10.2012 г.
Съдържание

Списък със съкращенията 4

1 Въведение 6

1.1 Стратегическа рамка 6

1.2 Методологически бележки 6

1.3 Идентифициране приоритетите на ДП за периода 2014-2020 г. 8

2 Приоритети за финансиране 10

2.1 Продуктивна заетост и приобщаващ растеж 11

2.1.1 Заетост и трудова мобилност 12

2.1.2 Социално включване 14

2.1.3 Образование, учене през целия живот 17

2.2 Иновации и инвестиции за интелигентен растеж 20

2.2.1 Повишаване конкурентностопосбността на МСП във всички сектори 20

2.2.2 НИРД и иновации 22

2.2.3 Осигуряване на лесен достъп на МСП и стартиращи бизнеси до финансиране 23

2.3 Инфраструктура и зелена икономика за устойчив растеж 24

2.3.1 Преминаване към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност 26

2.3.2 Климат и климатични промени 28

2.3.3 Инвестиции в секторите води и отпадъци 29

2.3.4 Транспорт 29

2.3.5 Използване и достъп до ИКТ 31

2.4 Добро управление и достъп до качествени обществени услуги 32

2.4.1 Инвестиции в изграждане на институционален капацитет 33

2.4.2 Достъп до качествени обществени услуги с оглед на провеждането на реформи, по-добро законодателство и добро управление 33

2.4.3 Внедряване и ефективно прилагане на електронното управление. 34

3 Пространствено измерение и местни политики за развитие 34

Приложение 1: Нужди за финансиране по тематични цели 36Приложение 2: Проект на логическа матрица 66

Списък със съкращенията


БДЖ

Български държавни железници

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДАМТН

Държавна агенция за методологичен и технически надзор

ДП

Договор за партньорство

ЕС

Европейски съюз

ЕСРДР

Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИТИ

Интегрирани териториални инвестиции

МСП

Малки и средни предприятия

МФИ

Международни финансови инструменти

МУУ

Максимален устойчив улов

НДИР

Научно-изследователска и развойна дейност

НПО

Неправителствени организации

НПР България 2020

Национална програма за развитие на България 2020

НПР

Национална програма за реформи

ОП

Оперативни програми (финансирани от СКФ)

ОСР

Обща стратегическа рамка

ПОО

Професионално образование и обучение

ПП

Подприоритет

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ТЦ

Тематична цел

ЧР

Човешки ресурси

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

CHP

Combined heat and power

Комбинирана топлина и енергияCLLD

Community-led Local Development (Местно развитие, ръководено от общността)

ECEC

Early Childhood Education and Care (Образование и грижи в ранна детска възраст)

ESL

Early school leaving (Преждевременно напускане на училище)

GHG

Парникови газове

JEREMIE

Програма ДЖЕРЕМИ

TEN-T


Трансевропейска транспортна мрежа


Европейски фондове 2014-2020

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФЗРСР

Европейски фонд за земеделие и развитие на селските райони

ЕФМДР

Европейски фонд по морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

КФ

ОСР


Кохезионен фонд

Обща стратегическа рамкаСКФ


Социалните и Кохезионен фонд

Оперативни програми в проект за България 2014-2020

ОПИП

Оперативна програма “Иновации и предприемачество”

ОПМДР

Оперативна програма “Морско дело и рибарство”

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие”

ОПРСР

Оперативна програма “Развитие на селските райони”

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОПТИ

Оперативна програма “Транспортна инфраструктура”

ОПТПАК

Оперативна програма “Техническа помощ и административен капацитет”

ИП

Иновации и предприемачество

МДР

Морско дело и рибарство

ОС

Околна среда

РР

Регионално развитие

РСР

Развитие на селските райони

РЧР

Развитие на човешките ресурси

ТИ

Транспортна инфраструктура

ТПАК

Техническа помощ и административен капацитет (Държавно управление)с. 1 с. 2 ... с. 8 с. 9

скачать файл