Решение №19/ 11. 07. 2011г на Централната избирателна комисия, образувам


с. 1
О Б Щ И Н А Б Я Л А С Л А Т И Н А

З А П О В Е Д
247/ 23.08.2011

На основание чл. 71, ал. 1, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 19/ 11.07.2011г. на Централната избирателна комисия,


ОБРАЗУВАМ:
на територията на Община Бяла Слатина 39 (тридесет и девет) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката България и изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 23 октомври 2011 г., както следва:


на секция

Населено място

Сграда, в която ще се провеждат изборите

Тел. код

Телефонен номер

001

Бяла Слатина

НУ “Цани Гинчев” – І етаж

ул. „Д. Благоев” № 610915

8-22-09

002

Бяла Слатина

НУ “Цани Гинчев” – І етаж

ул. „Д. Благоев” № 610915

8-22-09

003

Бяла Слатина

НУ “Цани Гинчев” – ІІ етаж

ул. „Д. Благоев” № 610915

8-22-09

004

Бяла Слатина

НУ “Цани Гинчев” – ІІ етаж

ул. „Д. Благоев” № 610915

8-22-09

005

Бяла Слатина

Прог.“Св.Кл.Охридски”- І етаж

ул. „Д. Благоев” № 870915

8-22-08

006

Бяла Слатина

Прог.“Св.Кл.Охридски”- І етаж

ул. „Д. Благоев” № 870915

8-22-08

007

Бяла Слатина

НУ “Хр. Ботев” – І етаж

ул. „Кл. Охридски” № 600915

8-24-85

008

Бяла Слатина

СОУ “В. Левски” – І етаж

ул. „Кл. Охридски” № 360915

8-20-81

009

Бяла Слатина

СОУ “В. Левски” – І етаж

ул. „Кл. Охридски” № 360915

8-20-81

010

Бяла Слатина

СОУ “В. Левски” – І етаж

ул. „Кл. Охридски” № 360915

8-20-81

011

Бяла Слатина

ПАГ “Н. Й. Вапцаров”– І етаж

Ул. „Панайот Волов” № 2А0915

8-24-26

012

Бяла Слатина

СОУ “В. Левски” – І етаж

ул. „Кл. Охридски” № 360915

8-20-81

013

Бяла Слатина

ПАГ “Н. Й. Вапцаров”– І етаж

Ул. „Панайот Волов” № 2А0915

8-24-26

014

Бяла Слатина

ПГ „Е. Багряна” – І етаж

(сградата на бившето помощно училище)0915

8-20-04

015

Бяла Слатина

НУ “Хр. Смирненски”– І етаж

ул. ‘’Струга” № 80915

8-21-81

016

Бяла Слатина

НУ “Хр. Смирненски” – І етаж

ул. „Струга” № 80915

8-21-81

017

Бяла Слатина

Прог. ‘’Св.Кл.Охридски”- І етаж

ул. „Д. Благоев” № 870915

8-22-08

018

Алтимир

ОУ “Хр. Ботев”

ул. „Околчица” № 1709138

2285

019

Алтимир

ОУ “Хр. Ботев”

ул. „Околчица” № 1709138

2285

020

Буковец

Ритуална зала

ул. ‘’Никола Миков” № 109149

2215

021

Бърдарски геран

Клуб на пенсионера

Сградата на Кметството – етаж І09135

2285

022

Бъркачево

ОУ “Кирил и Методий”

ул. ‘’Христо Ботев” № 509148

2335

023

Враняк

Сградата на Кметството

ул. ‘’Хан Аспарух” № 1091401

2215

024

Габаре

ОУ “Хр. Ботев”

ул. „Тома Николов” № 109140

4441

025

Галиче

СОУ “Хр. Ботев”

09136

2328

026

Галиче

СОУ “Хр. Ботев”

09136

2328

027

Галиче

СОУ “Хр. Ботев”

09136

2328

028

Драшан

Клуб на пенсионера

Сградата на Кметството, етаж ІІ09140

2271

029

Комарево

Сградата на Кметството

ул. „Г. Димитров“ № 709133

2369

030

Попица

ОУ “Кирил и Методий”

ул. „Кирил и Методий” № 14А09137

2363

031

Попица

ОУ “Кирил и Методий”

ул. „Кирил и Методий” № 14А09137

2363

032

Соколаре

Читалище „Н.Й. Вапцаров”

ул. ‘’П. Коташки” № 1709146

283

033

Тлачене

Клуб на пенсионера

ул. ‘’Георги Димитров” № 209130

2236

034

Търнава

НУ “Кирил и Методий” – изток

09139

2273

035

Търнава

Прогимназия “Хр. Ботев”

ул. „Димитър Благоев” № 44087

9068100

036

Търнава

НУ “Кирил и Методий” – запад

087

9068113

037

Търнак

Читалището

ул. „Марин Стоянов” № 3109134

285

038

Търнак

НУ “Г. С. Раковски”

ул. „Иван Нивянин” № 509134

314

039

Попица

Дом за стари хора

09137

2377

При наличието на изпълнени условия по чл. 72, ал. 7 от Изборния кодекс може да бъде открита избирателна секция на територията на МБАЛ гр. Бяла Слатина (040), за което своевременно да бъде информирана Общинската избирателна комисия.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Областния управител на област Враца, на Общинската избирателна комисия, ГД “ГРАО” към МРРБ, ТЗ „ГРАО“ - Враца, Кметовете на кметства в Общината, РУ „Полиция“, РС ПБЗН, Директорите на горепосочените училища и да се обяви публично.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Секретаря на Община Бяла Слатина.
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ДАКОВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ИЗГОТВИЛ:

ПЕТКО ТОДОРОВ СТ. ЕКСПЕРТ „ЕСГРАОН“

с. 1

скачать файл