Републикабългари я


с. 1

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Д О К Л А Д
Относно: нечетени текстове по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 902-01-31, внесен от Министерския съвет, приет на второ гласуване на 25 ноември 2009 г.

Проект

Второ гласуванеЗ А К О Нза изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г. и бр. 25, 32, 35 и 41 от 2009 г.)


Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.
§ 2. В чл. 22, ал. 1, т. 3 след думите "Център "Фонд за лечение на деца" се поставя запетая и се добавя "Център "Фонд за асистирана репродукция” и/или Център "Фонд за трансплантация".

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
§ 3 Член 22а се отменя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
§ 4 В чл. 23 се правят следните изменения:

  1. В т. 1 думите „ТЕЛК/НЕЛК” се заменят с „ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК”.

  2. Точка 5 се отменя.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
§ 5. В чл. 24, ал. 2, т. 8 думите „чл. 82, ал. 3” се заменят с „чл. 82, ал. 5”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

§ 6. В чл. 33, ал. 6 се правят следните допълнения:

  1. В т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър”.

2. Създава се т. 9:

„9. документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество – в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.
§ 7. Създава се чл. 37а:

„Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37

Чл. 37а. (1) Чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчислението се извършва за всички придобити от лицето доходи през годината, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 37.

(2) Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37, преизчисленият данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа или на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28, който би бил дължим за тези доходи, в случай, че те са придобити от местно физическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, в случай че те са били извършени от местно физическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.

(3) Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 превишава размера на преизчисления данък по ал. 2 за същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък по чл. 37, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък върху тези доходи в държавата, където лицето е местно за данъчни цели.

(4) Изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50. В данъчната декларация се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

(5) Възстановяването на данък по ал. 3 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Алинеи 1-5 не се прилагат в случаите, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:

1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или

2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:

a) обмен на информация, или

б) сътрудничество при събирането на данъци.”


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.

§ 8. В чл. 43, ал. 9 думите „ТЕЛК/НЕЛК” се заменят с „ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 12.

10. Наименованието и чл. 51 се изменят така:

„Подаване на годишен отчет за дейността

Чл. 51. (1) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността.

(2) Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. не са извършвали дейност през данъчната година;

2. не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 16.
§ 12. В чл. 54, ал. 1 думите „местното физическо” се заменят с „физическото”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 18.
§ 13. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение първо думата „платен” се заменя с „внесен”, а в изречение второ след думата „подадена” се добавя „или подлежи на подаване”.2. Създава се ал. 2:

„(2) По искане на чуждестранното лице удостоверението за внесен данък върху общата годишна данъчна основа и/или за внесен данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 се издава поотделно за отделните видове доходи по чл. 8 освен в случаите, когато доходът е реализиран чрез определена база.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 19.
§ 14. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Досегашният текст става ал. 1.

  2. Създава се ал. 2:

„(2) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 и чл. 38, придобити от чуждестранни физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 20.
§ 15. В чл. 68 се създава ал. 4:

„(4) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 10-12 и чл. 38, придобити от чуждестранни физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 21.
§ 16 В чл. 73, ал. 4 се създава изречение второ:

„При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.”Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 22.
§ 18. Член 83 се изменя така:

„Чл. 83. (1) Лице, което не изпълни задължението си по чл. 51, ал. 1 за представяне на годишен отчет за дейността или не го представи в срок, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 24.

§ 20. Когато доход по § 1, т. 26, буква „и” от Допълнителните разпоредби е начислен, но неизплатен до 31 декември 2009 г., размерът на дължимия авансов данък се определя по реда на чл. 42 на базата на месечната данъчна основа, определена от изплатения през съответния месец доход.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 26.

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 33.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА ПО

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


мЕНДА сТОЯНОВА


с. 1

скачать файл