Републикабългари я сметнапалат а докла д за резултатите от извършения


с. 1
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

С М Е Т Н А П А Л А Т А


Д О К Л А Д
за резултатите от извършения одит на изпълнението

на дейността по управление и разпореждане с недвижими

имоти – частна общинска собственост, в община Пловдив

за периода от 01.01.1998 г. до 31.12.2005 г.
І. ВЪВЕДЕНИЕ

Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-071 от 19.09.2006 г., издадена от Мария Танева, директор на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив, е извършен одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, в община Пловдив, който обхвана периода от 01.01.1998 г. до 31.12.2005 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0041307106, приет с решение на Сметната палата № 199 от 30.07.2007 г.

Извършеният одит обхвана разпоредителните действия с нежилищни имоти – частна общинска собственост, на общината. Анализираха се сделките по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) с прехвърлителен ефект (продажби, замяна на имоти и апортиране на недвижими имоти в капитала на търговски дружества) на недвижими имоти – частна общинска собственост, и сделките без прехвърлителен ефект (учредяване право на строеж) като се оцени степента на ефективност и/или ефикасност. Дейностите, свързани с разпореждане на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се изследваха и оцениха от гледна точка на: заложените цели в приетите стратегии, планове и програми и съответствието им с фактическия резултат от реализираните разпоредителни сделки; изпълнението на реализираните разпоредителни сделки с изискването на нормативните, поднормативните и вътрешните актове за упражняване на тази дейност; степента на спазване на принципите на публичност, прозрачност и конкурентност; наличието и функционирането на методически указания, процедури и правила за вътрешен контрол за законосъобразното упражняване на дейността, отражението върху приходната част на бюджета и тяхното счетоводно отразяване.

За одитирания период община Пловдив е представлявана от кметовете - Спас Георгиев Гърневски - до 30.10.1999 г., и д-р Иван Милков Чомаков - след 01.11.1999 г.

След срока по чл. 39, ал. 3 от ЗСП, по одитния доклад е постъпило становище от 03.04.2007 г. от ръководителя на одитирания обект, в което се съдържа информация за предприети мерки по направени изводи. Изразеното отношение от кмета на общината по един от направените изводи няма характер на възражение, а на обяснение. По постъпилото становище е изготвено заключение по чл. 39, ал. 5 от ЗСП, с което са потвърдени направените изводи в одитния доклад.


II. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

1. Проверка и оценка на предприети мерки за подобряване на одитираната дейност в изпълнение на препоръки от предходни вътрешни и външни одити.

До извършването на настоящия одит Сметната палата не е осъществявала одит на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, в Община Пловдив.

Препоръките на Сметната палата, дадени при извършени предходни финансови одити в Община Пловдив, са изпълнени.

Установената тенденция при осъществените предходни одити и заверки на годишните финансови отчети на Община Пловдив за допускане на пропуски по отношение на остойностяване и осчетоводяване на актовете за частна общинска собственост се потвърди и при настоящия одит на изпълнението.


2. Анализ на дейността на общинския съвет по разпореждане с общинската собственост

Приетите решения за периода от 1998 г. до 2005 г. от Общински съвет – Пловдив, като колективен орган, в рамките на вменените му правомощия, относно дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост и стопанска дейност на общината, съставляват 34 на сто от цялата съвкупност на всички приети решения за периода.

От 2001 г. са създадени условия за публичност, като в интернет страницата на общината са публикувани решенията на общинския съвет и актуалните общински наредби. Актовете на общинския съвет и промяната на обстоятелства по тях своевременно са вписвани в съответните регистри.

Наследена е практика на общинския съвет от предходните мандати с едно и също решение да преобразува имоти - публична общинска собственост, в частна общинска собственост. Обявяването веднага със същото решение (като точки втора, трета и следващи) на разпоредително действие с трасформирания имот, както и на насрещната страна, заинтересована от конкретния имот, създава рискове при последващите разпоредителни сделки с преобразуваните и включени с първата точка от решението в гражданския оборот имоти.

За периода на одита в архива на общинския съвет няма данни Общинският съвет – Пловдив да е отменил актове на кмета, издадени в нарушение на неговите решения по чл. 21, т. 8 и 9 от Закона за местното саоуправление и местната администрация (ЗМСМА ) за разпореждане с нежилищни имоти – частна общинска собственост (продажба, замяна, апорти, учредено право на строеж), както и за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество.

Общинският съвет периодично през одитираните години с решения е приемал периодичните отчети на кмета на общината за изпълнението на решенията на общинския съвет, задължение вменено му с разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА.


3. Анализ и оценка на съответствието на вътрешната нормативна уредба за управление и разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, с изискванията на нормативните и поднормативни актове, регламентиращи одитираната дейност.

Вътрешните нормативни актове, приети с решения на Общински съвет – Пловдив, уреждащи въпроси, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинското имущество в Община Пловдив, за одитирания период са приведени в съответствие с националното законодателство.

В рамките на своите правомощия Общинският съвет е пропуснал възможността ефективно да уреди във вътрешните си нормативни актове следните специфични въпроси в съответствие с нормативните актове:

- не са регламентирани условията и специфичният режим за разплащанията с непарични платежни средства (компенсаторни инструменти) при разпоредителни сделки с недвижими имоти – частна общинска собственост, извършвани по ЗОС до 31.12.2003 г. Не са уредени специфични условия като: видовете сделки от обхвата на ЗОС; допустимият процентов размер на плащане с компенсаторни записи и жилищни компенсаторни от дължимата цена по сделката; движението и редът за съхранение в Дирекция „Счетоводство” на получените в резултат на сделките купюри и поименни временни удостоверения, довели до това да не се осчетоводят плащания по четири разпоредителни сделки, платени с компенсаторни инструменти ( 14 на сто от общия брой);

- не са уредени детайлно редът за съставяне, както и срокът, в който кметът следва да предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. В резултат от допуснатата празнота в Наредбата по чл. 8 от ЗОС от 22.03.2005 г., кметът на общината до 31.12.2005 г. не е предоставил на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти;

- не са определени критериите, по които значими имоти - частна общинска собственост, да подлежат на задължително застраховане с цел опазването им и подобряване на тяхната защита. Към 31.12.2005 г. в общината няма определени и застраховани имоти - частна общинска собственост;

- в Наредбата, действаща към 31.12.2005 г., регулираща редът за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, не са предвидени условия и не е отрегулиран редът за апортиране на имоти – частна общинска собственост в капитала на смесени търговски дружества.
4. Анализ и оценка на заложените цели в приетите стратегии, планове и програми във връзка с разпореждането с недвижимите имоти - частна общинска собственост и съответствието им с фактическия резултат от реализираните разпоредителни сделки.

По реда на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и във връзка с чл. 11 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ) в общината са приети два стратегически плана: План за устойчиво развитие на Община Пловдив за периода 2001 – 2006 г. и Общински план за развитие на Пловдив за периода от 2005 г. до 2013 г.

Заложените в Плана от 2001 г. приоритети относно създаване на оптимални условия за бизнес, повишаване на медицинското обслужване и постигане на по-добро здраве за пловдивчани, развитие на евростратегически и подходящи за съществуващия потенциал високотехнологични и екологосъобразни производства, стимулиране на местната икономика и апортирането на имоти в капитала на търговски дружества, са постигнати и съответстват на приетата общинска стратегия от 2001г.

Сред използваните източници при разработването на Общинския план за развитие на Пловдив за периода от 2005 г. до 2013 г. няма Програма за управление на общинската собственост, като стратегически документ, приет от общинския съвет.

Разработването и одобряването на такава програма ще внесе яснота и прозрачност в действията на органите и службите на общината в областта на менаджерското управление на нейната собственост.
5. Проверка и оценка на изпълнение на реализираните разпоредителни сделки: продажбата на недвижими имоти; замените на имоти - частна общинска собственост, апортите на тези имоти в капитала на търговски дружества и начинът, по който се управлява и разпорежда общината с дяловите участия, придобити въз основа на тези апорти и учредено право на строеж с изискванията на нормативните, поднормативни и вътрешни актове за упражняване на дейността по разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост

Доброто управление на общинската собственост осигурява ефективна икономическа самостоятелност на общината и възможност за реално обезпечаване работата на местното самоуправление и местната администрация. Изпълнението на техните функции са в пряка зависимост от ефективното, ефикасно и икономично управление и разпореждане с общинската собственост.

● За периода от 1998 г. до 2005 г. в Община Пловдив са сключени общо 500 договора за продажба на нежилищни имоти - частна общинска собственост, осъществени чрез процедурите търг, конкурс и директни продажби.

През одитирания период организираните общо 68 търга за продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственос, са в съответствие с националната и вътрешна нормативна уредба. Договорите за извършените продажби са сключени в писмена форма и са вписани от съдията по вписванията по местонахождението на общинския имот.

През 2000 г. и 2002 г. са организирани два конкурса за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост. Съгласно разпоредбите на ЗОС договорите са вписани от съдията по вписванията по местонахождението на имотите. При проверка на досиетата се установи, че липсват документи, удостоверяващи осъществяването на контрол по изпълнението на заложените в договорите конкурсни условия. Липсата на звено или длъжностни лица, отговорни за осъществяването на контрол по изпълнението на конкурсните условия и по изпълнението на договорите, обвързани с инвестиционни ангажименти, не гарантира ефективността и ефикасността на осъществените разпоредителни сделки.

От 2002 г. в общината е създаден и се води публичен общински регистър за постъпили инвестиционни предложения. Кметът на общината не е внасял доклади в общинския съвет за постъпилите от 2002 г. до 2005 г. 75 инвестиционни предложения, съгласно разпоредбите на действащите през периода Наредби по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Невнасянето на информация за постъпилите инвестиционни предложения пред общинския съвет ограничава възможността за вземане на ефикасни решения относно постъпилите в общината инвестиционни предложения.

● При осем сделки от извършените общо за периода 47 замени са заменени общински имоти с по-ниски цени срещу имоти с по-високи цени. При останалите 39 сделки са извършени замени на общински имоти с по-високи стойности срещу имоти с по-ниски стойности. Заменителите са доплащали до реалния размер на имота в полза на общината. Спазвани са изискванията на действащите през периода Наредби по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Активността на общинските сделки относно замените съвпада с пазарната активност регистрирана през одитирания период. За периода 2003 - 2005 г. броят на сделките намалява, но доходността се увеличава. Постигнат е ефективен баланс между пазарно проучване и пазарна конюнктура.

Инициативата за извършените замяни до голяма степен принадлежи на заменителите. В общината не е извършван предварителен анализ, вследствие на което да се определят имотите, подлежащи за замяна. Няма финансово обосноваване, което да определя защо замяната на даден имот е по-изгодна от продажбата му. При замяна кандидатства обикновено един заменител и не се обявява в публичното пространство предстоящата сделка. По този начин се избягва конкурентното начало и е много трудно да се определи ефектът от извършените замени.

В националното законодателство няма отделен нормативен акт, регулиращ оценяването на недвижимите имоти като професионална дейност в държавата. Динамичната промяна на цените на недвижимите имоти в страната през периода, и липсата на осреднени стойности на имотите по видове, райони и периоди, които да служат за база, са създали условия за рискови решения през 2003 г. След решения на общинския съвет са извършени следните разпоредителни сделки:

- замяна, при която два общински недвижими имота по плана на Централна градска част, са заменени срещу недвижим имот - празно дворно място, възстановена собственост по съдебен ред, на физически лица, попадащ в централното площадно пространство на града, оценено за 2230 лв./кв.м. по частна експертиза

- апорт в капитала на новоучредено дружество “Увеселетелен парк Тракия” АД - недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в Район Западен, парк “Отдих и култура”, оценени за 8.98 лв./кв.м. от лицензирани оценители, определени от общинския съвет.

Недостатъчните действия от страна на общината през периода от 01.06.1995 г. до 31.05.2002 г. за изпълнение на влезли в сила съдебните решения са довели до натрупване на неразплатени задължения от неплатени присъдени обещетения (пропуснати ползи за ползвания от нея, възстановен по съдебен път недвижим имот на физическо лице). Несвоевременното прилагане на разпоредбата на чл. 399, ал. 2 от ГПК (през годините от 1995 г. до 2002 г.) за предвиждане на необходимия кредит - най-късно в следващия бюджет, за изплащане на парични вземания, създава риск от натрупване на нови неразплатени парични вземания, присъждани по съдебни спорове срещу общината.

● Своевременно са изменяни и допълвани в съответствие с настъпилите законодателни промени в ЗОС Наредбите на общинския съвет, определящи редът за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Апортирането на имоти в капитала на търговски дружества съответства на приетата от общинския съвет политика и план за развитие на общината.

Заведен е регистър на търговските дружества с общинско участие съгласно чл. 27 от Наредба № 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в ЗОС, и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им. Регистърът се води по образец, утвърден от Общински съвет – Пловдив и в него се отразяват всички данни и обстоятелства, подлежащи на вписване според Търговския закон.

Община Пловдив участва с апорти на имоти – частна общинска собственост в 3 смесени търговски дружества (“Свободна зона - Пловдив” АД, “Увеселителен парк - Тракия” АД - Пловдив, “Тържище Тракия” АД - Пловдив). Оценката на имотите – частна общинска собственост, за които Общински съвет - Пловдив е взел решение да бъдат апортирани в капитала на търговско дружество, се извършва от лицензирани оценители, определени от общинския съвет.

От участието с апортни вноски в търговски дружества общината е получила дивидент от “Свободна зона - Пловдив” АД в размер на 321 867 лв., докато с двете апортни вноски (в “Увеселителен парк - Тракия” АД - Пловдив и “Тържище Тракия” АД - Пловдив) участието е неефективно:

-Община Пловдив участва с апортна вноска в смесеното търговско дружество Увеселителен парк-Тракия”АД - Пловдив с дялово участие 25 на сто. Общинският съвет с Решение № 365 от 25.07.2002 г. разрешава Община Пловдив да внесе като непарична вноска в капитала на новоучреденото дружество след регистрацията му недвижими имоти - частна общинска собственост, от 140 287 дка, находящи се в район Западен, парк “Отдих и култура”. Извършена е оценка на земята от вещи лица към 11.03.2003 г. Като справедлива пазарна цена е определена на 1 260 000 лв., или 8.98 лв./кв.м.

За периода на съучастието в смесеното търговско дружество “Увеселителен парк-Тракия” АД от 2002 г. до 31.12.2005 г. Община Пловдив не е получавала дивиденти. Основната цел - изграждане на увеселителен парк, не е изпълнена.

Предприетите действия от Общинския съвет – Пловдив са: взето решение за прекратяване участието на общината в смесеното търговско дружество чрез изкупуване на акциите на същата от другите акционери срещу замяна на тяхната стойност със собствеността на апортирания от общината недвижим имот в капитала на дружеството (акциите на Община Пловдив не са изкупени от другите акционери); ново Решение № 324 от 18.11.2005 г. на общинския съвет, с което се задължава кметът на общината да предприеме всички правни действия за възстановяване на собствеността върху апортирания недвижим имот в капитала на “Увеселителен парк-Тракия” АД. По подадената искова молба Пловдивският окръжен съд прекратява производството като недопустимо с мотиви, че при учредяването на дружеството и в последващата му дейност не са налице условията, залегнали в устава и в Търговския закон за прекратяването му по инициатива на някой от акционерите, в това число и общината, без да има решение за това от общото събрание.

- Община Пловдив участва с апортна вноска от 100 дка земя в “Тържище Тракия” АД - Пловдив съгласно решение на общинския съвет от 1994 г. Дяловото участие на общината е 10.65 на сто. За периода от 1994 г. до 2005 г. “Тържище Тракия” АД - Пловдив не осъществява стопанска дейност и няма реализирани приходи. Бизнес намеренията на акционерите за изграждане и функциониране на стоково тържище за плодове и зеленчуци не са реализирани за времето от създаването на дружеството до края на 2005 г. Управлението и разпореждането с дяловото участие на цитираното дружество е направено по начин, който е неефективен.

Община Пловдив участва с парична вноска в капитала на шест смесени търговски дружества, като същата има 51 на сто дялово участие в три дружества. Дивиденти от участието на общината в тези смесени търговски дружества за одитирания период не са получавани.

С апорти на имоти – частна общинска собственост, със 100 на сто общинско участие са 16 търговски дружества, представляващи здравни заведения за извънболнична помощ – 9; лечебни заведения за болнична помощ – 3 и 3 диспансери.

В ролята си на собственик на едноличните търговски дружества със 100 на сто участие на Община Пловдив, общинският съвет ежегодно приема решение за размера на дивидента за собственика от печалбата на тези от дружествата, които са приключили съответната финансова година с положителен финансов резултат. Дружествата, реализирали печалба през съответната година, са предоставили на собственика дивидент от печалбата. Направен е подробен анализ на организационното и финансово икономическото състояние, на пазарната среда и перспективата за упражняване на предмета на дейност на губещите дружества с наличие на апортиран в капитала си недвижим имот – частна общинска собственост, както и на обективно очертаващите се бъдещи финансови резултати на тези дружества. Изискано е от тези дружества да изготвят и представят оздравителни мероприятия за подобряване на финансовия резултат и е осъществен контрол от дирекция “Стопански дейности” върху изпълнението на тези мероприятия. Със свои решения общинският съвет е възлагал на управленските екипи на едноличните търговски дружества със 100 на сто участие на Община Пловдив годишни бизнес-задачи, ориентирани към подобряване на организационното и финансово състояние на дружествата.

Общината има 100 на сто общинско участие в търговското дружество Дезинфекционна станция” ЕООД Пловдив. Размерът на регистрирания капитал е 162 500 лв., от които 150 073 лв. непарична вноска, представляваща имуществото на общинска фирма “Дезинфекционна станция” (масивни сгради и гаражни клетки). Дружеството ежегодно реализира минимална печалба и превежда на общината определения размер дивидент.

Ежегодно от общинския съвет са приемани годишните отчети и счетоводните баланси на едноличните търговски дружества със 100 на сто участие на Община Пловдив. За периода не се установиха случаи със средства от бюджета на Община Пловдив да са покривани неразплатени разходи на търговски дружества, в които са апортирани имоти – частна общинска собственост.

● За периода на одита правото на строеж чрез търг и конкурс се учредява в съответствие с националното и вътрешно законодателство и съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Спазен е общият ред, изискващ решение на общинския съвет, провеждане на търг или конкурс, заповед на кмета и сключване на договор.

Не са сключвани договори за учреденото право за строеж, надстрояване и пристрояване през 1998 г., 1999 г. и 2000 г. при хипотезата - заповед на кмета на общината, без решение на общинския съвет. Приходите от тези сделки са постъпили в бюджета на общината. След месец май 2000 г. са спазени законови разпоредби при цитираната хипотеза, като са сключвани договори.

За периода от 1998 г. до 2004 г. включително общината не се е възползвала от дадената й законодателна възможност да учредява право на строеж с определен срок, след изтичане на който, построеният обект преминава автоматично и безвъзмездно в собственост на общината. Пропусната е възможността общината да се сдобие с нова собственост без да извършва финансови разходи за нейното изграждане, както и да увеличи своите публични активи.

При учреденото през 2005 г. чрез конкурс право на строеж общината е договорила заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда. В сключения договор не е предвидена и договорена клауза, изискваща гаранция за изпълнение (банкова или парична), гарантираща й бъдещото изпълнение на новостроящата се сграда и фактическото получаване на имотите, равностойни на цената на правото на строеж. Не са предвидени и клаузи гарантиращи ангажираността на изпълнителя към общинските дейности, като подобряване на екологическата обстановка (озеленяване на свободните от застрояване площи, прилежащи към терена; възстановяване на тротоарните площи около обекта за изграждане) и други в интерес на местното население.
6. Оценка на наличието и функционирането на методически указания за общо ръководство, процедури и правила за вътрешен контрол за законосъобразното упражняване на дейността по управление и разпореждане с имоти - частна общинска собственост. (Оценка на функционирането на вътрешните системи за контрол във връзка с одитираната дейност).

Изградената система за финансово управление и контрол в общината регламентира осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност на документите и действията, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи.

Контролът на едноличните търговски дружества за тяхното финансово състояние и върху дейността на управленските им екипи се осъществява в рамките на действащото законодателство, на действащата "Наредба за условията и реда, при които Община Пловдив упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества" и на клаузите на договорите за възлагане управлението на едноличните общински търговски дружества. Този контрол е възложен на общинската администрация с решения на общинския съвет.

Наличните и функциониращи методически указания, процедури и правила за вътрешен контрол при упражняване на дейността по управление и разпореждане с общинска собственост не съдържат писмени правила, процедури и контроли, по отношение управлението на разпоредителните сделки с недвижими имоти – частна общинска собственост и не осигуряват в достатъчна степен вземането на ефективни управленски решения.

Липсата на координация между финансово-счетоводния отдел и звената, осъществяващи дейността по разпореждане с общинските недвижими имоти, създава условия за рискове при осчетоводяването на активите на общината.
ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

В резултат от извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата се дават следните препоръки:

1. В изпълнение на чл. 41 от ЗОС, кметът на общината да разработи и внесе предложение, а Общинският съвет да приеме следните допълнения в Наредбите по чл. 8, ал. 2 и чл. 34, ал. 5 от ЗОС като:

- определи ред за съставяне и срок, в който следва да се предоставя на общинския съвет отчетите за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти;

- приеме критерии, по които се определят имоти - частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане с цел тяхното опазване и защита;

- регламентира критерии за извършване на предварителен анализ на имотите – частна общинска собственост, преди обявяването им за извършване на разпоредителни сделки с тях. Предложенията да се извършват въз основа на финансово - икономически обосновки относно целесъобразността от вида на предстоящите разпоредителни сделки с тези имоти;

- регламентира условия и реда за апортиране на имоти – частна общинска собственост в капитала на търговските дружества.

2. Кметът на общината да разработи и внесе предложение, а Общинският съвет да приеме Програма за управление на общинската собственост като стратегически документ с цел внасяне на яснота и прозрачност в действията на органите и службите на общината в областта на управлението на нейната собственост.

3. Кметът на общината да внесе предложение в Общинския съвет с цел разглеждане и анализ на участието на общината в „Тържище Тракия” АД Пловдив.

4. Кметът на общината:

- да определи с вътрешен акт звено или длъжностно лице за осъществяването на контрол по изпълнението на конкурсните условия и по изпълнението на договорите, обвързани с инвестиционни ангажименти;

- да въведе в действие закупения през 2005 г. програмен продукт “Общински имоти” с цел по-доброто оперативно управление на общинската собственост;

- да организира внедряването на програмен продукт "Актуване на общинска собственост" и пряка информационна връзка между общинската и районните администрации с оглед подобряване на координацията, получаване на навременна информация относно разпоредителните действия с общинската собственост;

- да утвърди вътрешни правила за организацията и дейността на дирекция "Управление и разпореждане с общинската собственост и жилищна политика", включващи и процедури за взаимодействие и координация между структурите в дирекцията и останалите дирекции и отдели относно дейността по разпореждане с имотите – частна общинска собственост.

На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаването на доклада кметът на общината следва да уведоми писмено Сметната палата за предприетите мерки по изпълнение на препоръките.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 199 от 30.07.2007 г.

Мария Танева,

директор на Териториалното поделениена Сметната палата – П ловдив
с. 1

скачать файл