Регламент (ЕО) №1907/2006 (reach) и Регламент


с. 1

ЖИВАС ООДИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)


Дата на издаване: 01.04.2011 г

Издание: 02/2011
Заменя издание: нов1. Наименование на препарата и фирмата:
1.1. Наименование на веществото /препарата

ДЕГРИЗОЛ FCP”1.2. Употреба на веществото/препарата

  • почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности ( плотове, оборудване, подове) в здравни и лечебни заведения ,

  • дезинфекция и почистване/ обезмасляване на силно замърсени повърхности и оборудване в обекти за производство и търговия с хранителни продукти . и обекти с обществено предназначие

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара препарата:

“ ЖИВАС” ООД, бул. “ Дондуков” № 36, 1000 София, E-mail: zhivas@techno-link.com, www.zhivas.com


1.4. Телефон за връзка при спешност: : + 359 2 981 78 23 („ЖИВАС” ООД , София)

+ 359 2 915 44 11 (Токсикология, МБАЛСМ


2. Идентификация на опасностите:
Препаратът е класифициран по конвенционалния метод за класифициране на химични препарати.
CКорозивен

NОпасен за околната среда
При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Предизвиква тежки изгаряния.

Силно токсичен за водни организми.
Възможни пътища на постъпване в организма:

поглъщане, вдишване на пари, контакт с кожата.


Потенциални здравни ефекти при контакт с препарата:

При поглъщане: изгаряне на лигавицата на устната кухина и гастро-интестиналния тракт.

При контакт с кожата: корозивен ефект.

При попадане в очите: корозивен ефект.

При вдишване: дразнене и изгаряне на мукозната лигавица и може да причини белодробен едем.
3. Химичен състав/ информация за съставките
3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Състав:


Натриев хипохлорит – съдържание на активен хлор < 5% , повърхностно активни вещества < 15% , калиев и натриев хидроксид < 10 % .
3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни


Име на компонента

CAS №

ЕС №

Директива 67/548

Регламент 1272/2008


Натриев хипохлорит

7681-52-9/


231-668-3;

C, N, R 34, 31, 50


Skin Corr. 1B

H314


Aquatic Acute 1

H400


EUH O31


Натриев хидроксид


1310-73-2

215-185-5

C, R 35

Skin Corr. 1A

H314Натриев С10-16 алкилетокси сулфат


68585-34-2

500-223-8

Xi,

R 38-41,Skin Irrit. 2

H315


Eye Dam. 1

H318Амини, С12-16 алкилдиметил, азотни оксиди


85408-49-7

287-011-6

Xi,

R 38-41


N R50


Skin Irrit. 2

H315


Eye Dam. 1

H318


Aquatic. Acute 1

H400


Калиев хидроксид


1310-58-3

215-181-3

Xn; R22

C; R35
Acute Tox. 4 (*)

H302


Skin Corr. 1A

H3144. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух. При възникване и развитие на симптоми да се потърси квалифицирана лекарска помощ.

4.2. При контакт с кожата: Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте замърсените кожни участъци със сапун и вода. В случай,че оплакванията продължават да се потърси медицинска помощ.

4.3. При контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение на 15 - 20 минути. Незабавно консултирайте с лекар-офталмолог.

4.4. При поглъщане: Да се поеме голямо количество вода, мляко. Да НЕ се провокира повръщане. Ако лицето е в безсъзнание да не се дават течности през устата. Потърсете незабавно медицинска помощ.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна задължителна при контакт с очите, при вдишване и поглъщане. Препоръчителна – ако дразненето на кожата продължава.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: баня за очите, дихателна маска.

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.


5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

Средства за гасене- сухи химикали, алкохол-резистентна пяна, СО2.5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност

Вода – риск от изливане н конализацията и околната среда.


5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове

Препаратът не е запалим. При термична деструкция - отделяне на хлор.


5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Автономни дихателни апарати и защитно облекло.6. Мерки при аварийно изпускане.
6.1. Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.


6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда. Препаратът да се изплозва по предназначение. Остатъците от препарата да се третират като опасни отпадъци.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.
6.3. Средства за почистване

При разливи/изпускания на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст. Отпадъците да се складират в в специално обозначени контейнери с капак.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
7. Работа с препарата и съхранение.
7.1. Работа с препарата:


  • Да се използа по предназначение.

  • Да се употребява в добре проветрявани помещения . .

  • Да не се вдишват парите. Да се избягва контакт с кожата и очите .

  • При работа с препарата да се ползват защитни средства: химически устойчиви ръкавици, защитни очила и работно облекло.

  • Да не се пие, пуши и яде по време на работа с препарата.

  • Да не се допуска изтичане на концентрирания продукт в канализацията.7.2. Съхранение: Да се държи в затворени оригинални опаковки, при температури от 0 до + 30оС . Да се държи далече от източници на топлина и на запалване, храни,напитки Да не се излага на директна слънчева светлина
Специфична употреба

Няма специфична употреба.8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.
8.1. Граници на експозиция:

Гранични стойности за въздуха на работната среда
Съставки

CAS №/

EINECS


Гранични стойности за

въздуха на работното мястоСвободен хлор

7782-50-5

3.0 мг мз

В Наредба 13, ДВ,бр.8/2004Натриев хидроксид (алкални аерозоли)

1310-73-2

2.0 мг мз

В Наредба 13, ДВ,бр.8/2004Калиев хидроксид

1310-58-3

5.0 мг мз

В Наредба 13, ДВ,бр.8/2004
8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда: осигуряване на общо обменна и локална вентилация се препоръчва с цел контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да не се вдишват парите. Да се осигури общообменна вентилация. .

8.2.1.2. Защита на ръцете: химически устойчиви ръкавици .

8.2.1.3. Защита на очите: предпазни очила.

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: подподящо работно облекло.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изтичане в канализацията. Да се избегне замърсяването на почвата, въздуха , водните източници и канализацията.

9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид - течност

- Цвят – бледо жълт

- Мирис- специфичен9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда


pH ( 1 %-на воден разтвор )

11.5 – 13.00 (20º C)

Пламна точка (в закрит тигел)

Не приложимо

Точка на топене

От – 7 до – 13.3°С

Запалимост

Не е запалим

Точка на кипене

97°С

Експлозивни свойства

Не е експлозивен.


Окислителни свойства


Слаб окислител

Налягане на парите

Няма данни

Относителна плътност , 20 оС

1.040 – 1.100 g/cm3

Разтворимост във вода

Разтваря се много добре.

Разтворимост в органични разтворители

Няма данни

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

Няма данни

Вискозитет, кинематичен –

Няма данни

Плътност на парите

Не приложимо

Скорост на изпарение

Не приложимо


10. Стабилност и реактивоспособност:
10.1. Условия, които трябва да се избягват

Да се защити от измръзване, високи температури и директна слънчева светлина.


10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Киселини, окислители и запалими вещества.


10. 3. Опасни продукти при разпадане

Не се разлага, ако се използва по предназначение. При изгаряне на препарата се образуват токсични газове- хлор, азотни оксиди, CO, CO2.11. Токсикологична информация.
Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалния метод.

Корозивен.

Предизвиква тежки изгаряния.
Токсикологични параметри за опасните съставките:

За натриев хипохлорит :

Орална LD50(плъх)- 8.91 g активен хлор/kg;

Дермална LD50(заек)- >10g активен хлор /kg;

Инхалаторна LС50( плъх)- > 10.5 mg активен хлор/ l.


Не съдържа вещества класифицирани като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията.

Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.

12. Информация за околната среда.
12.1. Екотоксичност

Съгласно конвенционалният метод за класифициране, препаратът се отнася към категорията „ Опасен за околната среда” и изисква рискова фраза R50 Силно токсичен за водни организми.


Екотоксикологични данни за натриев хипохлорит:

Остра токсичност за риби.

LC50 96 часа , fish : 1.34 mg/l,
Остра токсичност за Daphnia magna.

EC50 48 часа – 0.07- 0.70 mg/l

Инхибиращ ефект върху растежа на алги -

EC50 , 24 часа, Dunaliella sp.: 0.11 – 0.79 mg/ l.


12.2. Подвижност.

Няма данни за препарата.


12.3. Устойчивост и разградимост

Включените в препарата детергенти са биоразградими, съгласно изискванията на Директива 648/2004/ЕС.


12.4. Потенциал за биоакумулиране

Няма данни.


12.5. Други нежелателни ефекти

Няма данни.


13. Третиране на отпадъците.
Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Код на отпадъците съгласно Наредба №3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:
07 06 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 01 * промивни води и матерни луги.

Опаковка, код и наименование на отпадъка:

15.01.10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.


14. Информация за транспортиране.
Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. Да не се транспортира съвместно с храни за хора и животни.

ADR/RID

UN номер : 3266

Описание на продукта : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S (калиев хидрооксид, натриев хипохлорит)

Клас : 8


Опаковъчна група : III

Класификационен код : С5

Рисков номер : 80

Етикети : 8


IATA

UN номер : 3266

Описание на продукта : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S (калиев хидрооксид, натриев хипохлорит)

Клас : 8


Опаковъчна група : III

Указания за опаковане (карго самолет) : 812

Етикети : 8
IMDG

UN номер : 3266

Описание на продукта : КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА, НЕОРГАНИЧНА, N.O.S (калиев хидрооксид, натриев хипохлорит)

Клас : 8


Опаковъчна група : III

EmS номер: F-A, S-B

Етикети: 8

Морски замърсител: не


15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.
Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Директива за информационните листове за безопасност (Директива 91/155/ EEC във версията на Директива 2001/58/EC), Регламент 1272/ 2008 г
Символи и знаци за опасност:

CКорозивен

NОпасен за околната среда

R-фрази:

R 31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R35 Предизвиква тежки изгаряния.

R50 Силно токсичен за водни организми.


Съвети за безопасност :

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни

средства за очите/лицето.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно

медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.

S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

S61 Да не се допуска изпускане в околната среда.

Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.


“Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя токсичен газ (хлор)!”

16. Друга информация
Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на производителя, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.
ЗНАЧЕНИЕ НА:

R-фразите от т. 2.

R22 Вреден при поглъщане.

R 31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R 34 Предизвиква изгаряния.

R 35 Предизвиква тежки изгаряния.

R 38 Дразни кожата.

R 41 Риск от тежко увреждане на очите.

R 50 Силно токсичен за водни организми.


Кодовете на опасност

H 314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H 400 Силно токсичен за водните организми.

H 315 Предизвиква дразнене на кожата.

H 318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

EUH O31При контакт с киселини се отделя токсичен газ.Н 302 Вреден при поглъщане.


Дегризол FCP, ИЛБ, издание 1, април 2011 (BG) Стр. от


с. 1

скачать файл