Регионална здравна инспекция


с. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg


ЗАПОВЕД

№ 48


гр. Пловдив, 14.01.2015 г.
На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 101/07.01.2015 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:

следния състав на лекарска консултативна комисия към СБДПЛ „Иван Раев” ЕООД ” – гр. Сопот, ул. „Трети март” № 20


Специализирана лекарска консултативна комисия по „Физикална и рехабилитационна медицина”

Председател: д-р Александра Папаниколау – спец. по „Физикална и рехабилитационна медицина” УИН 1700003880

Членове:      д-р Даниела Стефчова Илиева - спец. по „Физикална и рехабилитационна медицина” УИН 2300002575

д-р Спас Иванов Гъчев - спец. по „Физикална и рехабилитационна медицина” УИН 1700003280

Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Д-р Ваня Танчева Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – ПловдивСъгласували:

/Д-р С. Димчева

Директор Дирекция „МД”/
/Д-р М. Георгиева

Н-к Отдел „ОКМД”/

Изготвил:

/Д-р Д. Слаева

Гл. експерт „РКМЕ”/


с. 1

скачать файл