Регионална здравна инспекция


с. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

П Л О В Д И В
 гр. Пловдив ул. “Перущица” 1  649 000 факс: 643 438

e-mail: rzipd@plov.net, rzi-plovdiv@mh.government.bg

ЗАПОВЕД


№ 27

гр. Пловдив, 09.01.2015 г.


На основание чл.9 т.20 от Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции и чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и предложение с вх. № 60/06.01.2015 г.

ОПРЕДЕЛЯМ:
Съставите на специализирани ЛКК в МБАЛ - МК ”Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Пловдив, бул. „В.Левски” № 144 – А-А , както следва:
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Кардиология”             

Председател: Д-р Атанас Кирилов Петров – спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700000288


Членове: Д-р Мария Христова Атанасова - спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700002375

Д-р Костадин Павлов Буков - спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700001924

Д-р Ценко Минков Цветковски - спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700003770

Д-р Ервин Халит Аптиш - спец. „Вътрешни болести” и „Кардиология” УИН 1700004457Специализирана лекарска консултативна комисия по „Нервни болести”              Председател: Д-р Костадин Георгиев Бързински – спец. „Нервни болести” УИН 1700001914

Членове: Д-р Петър Панайотов Димитров - спец. „Нервни болести” УИН 1700002888

Д-р Танко Иванов Начев - спец. „Нервни болести” УИН 1700003452

Д-р Мария Рангелова Пенкова-Ефтимова - спец. „Нервни болести” УИН 1700002348Специализирана лекарска консултативна комисия по „Вътрешни болести” Председател: Д-р Албена Кънчева Кичукова – спец. „Вътрешни болести” и „Ендокринология” УИН 1700000021

Членове: Д-р Мария Георгиева Димитрова-Георгиева - спец. „Вътрешни болести” и „Пневмология” УИН 1700002272

Д-р Петър Александров Петров - спец. „Вътрешни болести” и „Нефрология” УИН 1700002851

Д-р Петър Димитров Христов - спец. „Вътрешни болести” и „Гастроентерология” УИН 1700002870Специализирана лекарска консултативна комисия по „Урология”              Председател: Д-р Валерий Петров Дойчев – спец. „Урология” УИН 1700000780

Членове: Д-р Георги Иванов Ибрашимов - спец. „Урология” УИН 2500000288

Д-р Стефан Атанасов Мандевски - спец. „Урология” УИН 1700000498

Д-р Стоян Иванов Тарев - спец. „Урология” УИН 1700003415

Д-р Костадин Георгиев Косев - спец. „Урология” УИН 2100000368
Специализирана лекарска консултативна комисия по „Анестезиология и интензивно лечение”             

Председател: Д-р Николай Нешев Салутски – спец. „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1700002696

Членове: Д-р Маргарита Антонова Бояджиева-Райчева – спец. „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1700002159

Д-р Ружка Янева Георгиева–Апостолова - спец. „Анестезиология и интензивно лечение” УИН 1700003066

Настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение и на РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК.

Заповедта подлежи на обжалване пред Пловдивски административен съд в срок от 14 дни от датата на получаване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Д-р Ваня Танчева-Манчева

Директор на Регионална здравна инспекция – ПловдивСъгласувал: Изготвил:

/ Д-р М. Георгиева /Д-р Д. Слаева

За Директор Дирекция ”МД”/ Гл. експерт „РКМЕ”/
с. 1

скачать файл