Регионална научно-практическа конференция


с. 1
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

СОФИЯ ГРАД

Адрес: гр. София 1606 ул.” Владайска „ № 14 , ет. 1, тел./факс 929 15 15

www.nursing-sf.com e-mail: bapzg. sof@abv.bg

РЕГИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ


Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи-

реалност и предизвикателства” 25-27 октомври 2013, гр. София

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

…………………………………………………......................................................................................

/име, презиме, фамилия/

УИН…………………………………………ЕГН……………………………………………………..

Длъжност………………………...................Специалност…………………………….................

Институция…………………………………………………………………………………………..

Адрес…………………………………………………………………………………………………..

Сл.тел.…………………………Дом.тел……………………….GSM…………………………….Ще участвам с научно Форма на представяне:

изследване в секция:

Общи и специализирани □ Устна презентация □здравни грижи”

Управление на здравните □грижи”

Постери” □ Постерна презентация □

Свободни теми” □ Слушател □
Тържествена вечеря: да не

Отбележете с Х или V в □ Вашите предпочитания за участие в секция, форма на представяне и вечеря


Моля, попълнете и изпратете Вашата регистрационна карта, заедно с платежното Ви нареждане/копие/ за участие в срок от 01-15.06.2013 г. на адрес:

ПК 1606, гр. София

ул. ” Владайска” № 14, ет. 1

РК на БАПЗГ – клон София

Таксата за участие -25 лв./за студенти 15 лв./ и вечеря- 30 лв./ако желаете/ да бъде преведена в

Банка Пиреос България” АД, клон ОборищеIBAN BG 25 PIRB 740 217 170 125 70, БАНКОВ КОД: PIRBBGSF

Ако преводът е за повече от един участник, на платежния документ се изписват имената на превелите такса за участие. Плащания извън тези дати не се допускат!

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, моля изпратете необходимите данни (Булстат, адрес, МОЛ) заедно с регистрационната карта в срок от 2 дни, след превода на адреса на РК.

Дата……. Подпис……………………

Резюмета се изпращат на хартиен и електронен носител до 17.05.2013 г. на e-mail: bapzg.sof@abv.bg или на адрес: 1606 гр.София, ул.”Владайска” № 14, ет.1, РК на БАПЗГ-София град.

При неспазване на посочения срок губите право на участие.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ


  • За устно представяне- 8 мин.

  • За дискусия – 2 мин.

  • Ще Ви бъде предоставена мултимедия по предварителна заявка.

Докладите за мултимедийна презентация се записват на WORD 97-2003.

За прожектиране на Вашите слайдове следва да осигурите асистиращо лице.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

  • Заглавието се изписва-16pt, Bold;

името на автора(авторите)- 14 pt, Вold;

адреса(адресите)- 14 pt, Italic.  • Резюмето да бъде в обем до 250 думи, 12 pt.

Под текста се включват до 5 ключови думи-11 pt, Italic, Bold.


ПОСТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Вашият постер трябва да бъде с размери височина 100 см. и ширина 80 см.

Ще ви бъде осигурено място, върху което Вие ще можете да го монтирате лично.
Резюметата на докладите и постерите ще бъдат отпечатани в сборник, ако отговарят на изискванията.
с. 1

скачать файл