Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик


с. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик


Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Д О К У М Е Н Т№. 07-РД-122-00 от 08.10.2010 год.
На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,


И З Д А В А Мрегистрационен документ на:
Заводски строежи – ПС - Пазарджик” АД, код ЕИК: 822114822 , с адрес на управлението: област Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Есперанто” № 6, с лице, отговорно за управлението: Никола Михайлов Тиков , адрес: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик,, ул. „Есперанто”№ 6, сл.тел.: 034 / 44 39 09, факс 034/ 44 39 09.
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране – код Т на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за управление на отпадъците, посочени в таблиците и за следните обекти:

.

I. А - Събиране и транспортиране – код Т на отпадъците, посочени в таблицата:


Вид на отпадъка

Количество

(тон/год)
Произход

Състав и свойства

Код

Наименование

1

2

3

4

5

1

170101

Бетон

270

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Твърд,

устойчив,

неопасни свойства


2

170102

Тухли

350

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Инертни,

неопасни свойства3

170103

Керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия

170

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Керамика,

Инертен


Неопасни

4

170201

Дървесен материал

30

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Дървесина,

Горим


Неопасни с-ва

5

170202

Стъкло

18

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Твърд,

устойчив,

неопасни свойства


6

170203

Пластмаса

20

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Горим

Неопасни свойства7

170302

Асфалтови смеси

2500

От строителни обекти на дружеството – строителство и ремонт на пътища

Инертни,

Неопасни свойства8

170504

Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

7400

От строителни обекти на дружеството – изкопни работи

Инертни,

Неопасни свойства9

170506

Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

5200

От строителни обекти на дружеството – изкопни работи

Инертни,

Неопасни свойства10

170802

Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

25

От строителни обекти на дружеството – строителство, реконструкции, събаряне

Инертни,

Неопасни свойстваІІ. Дейностите по събиране и транспортиране – код Т на отпадъците ще се извършват при следните


условия:

1. Дейностите ще се извършват със следните съоръжения и съдове със съответен капацитет, в т. ч транспортни средства с регистрационен номер и вид:

- товарна бордова кола ( 5 т.) - ДР № 4009 АН;

- гондола ( 40 т.) - ДР № 6431 ВВ;

- самосвал „ VW” - ДР № 8801 АС;

- самосвал „ IVECO” - ДР № 7197 ВВ;

- специализирани метални контейнери с вместимост - 4 куб.м. и по-големи, съгласно вида и количеството на отпадъците, генерирани на отделните строителни площадки,

и по начин , недопускащ разпиляването им.

2. При събиране на отпадъците на мястото на образуването им, да се използват текстилни и /или полиетиленови ръкави в случаите, когато отпадъкът се пренася от височина – вертикално към

кота ± 0,00 на строителната площадка.

3. Да не се допуска смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, т.е. отпадъци, подлежащи на рециклиране или повторно използване с такива, предназначени за депониране.

4. Да се води отчетност по реда на Наредба №9 от 28 септември 2004 год. за условията и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности - ДВ бр. 95/2004г.


Настоящият регистрационен документ се регистрира в публичния регистър на регистрационните документи по чл. 12, ал. 4 към Министерството на околната среда и водите.


ДИРЕКТОР :

( ИНЖ. НИКОЛАЙ ЛУЛОВ )гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4

Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@b-trust.org, web: http://www.riewpz.hit.bg

с. 1

скачать файл