Регионална дирекция по горите


с. 1

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ


8800 гр.Сливен, ул. ”Орешака” № 15-а

тел. 044/62 29 45, факс 044/62 29 22

ОБЯВЛЕНИЕ
Регионална дирекция по горите град Сливен, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 10-28 / 27.02.2013г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, обявява конкурс за длъжността:
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ”
Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 щатна бройка.
1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на

длъжността:

 • Образователна степен: да има придобито висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, минимална образователна степен- бакалавър, специалност от професионално направление „ Горско стопанство”

 • Професионален опит – 2 години стаж в областта на горското стопанство

 • Ранг – IV младши. • 2. Начин за провеждане на конкурса:

  • тест и интервю /чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от НПКДС/


3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

3.1. Необходими документи:

 • Заявление за участие по образец - Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

 • Автобиография европейски формат – CV.

 • Копия от документи за образователно- квалификационна степен, документ в превод на български

език, заверен по съответния ред, удостоверяващ, че дипломата се признава в България, ако е

издаден от учебно заведения извън РБ. • Копия от съответните официални документи, доказващи

професионален опит- трудова книжка,служебна книжка, документ в превод на български език,

удостоверяващ извършване на дейност в чужбина ( в случай, че кандидатът има подобен

професионален опит).


 • Копие от документ за самоличност

3.2. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в местен или национален ежедневник и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, в сградата на Регионална дирекция по горите гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15-а, стая № 1, всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа.

Лице за контакт: Надежда Желева-технически сътрудник
4.Общодостъпно място, за обявяване на списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението, списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РДГ – Сливен, ул.„Орешака” № 15-а, и в сроковете, цитирани в ЗДСл и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.


5. Кратко описание на длъжността:

Длъжността Главен експерт „ Стопанисване на горите” в регионална дирекция по горите –Сливен е свързана с провеждането на държавната политика в областта на стопанисването на горите, с формиране и възобновяване на насажденията, увеличаване на тяхната продуктивност, подобряване на здравословното им състояние и тяхната устойчивост. Контролира спазването на изискванията по усвояване на предвидените по горскостопански планове насаждения за спазване на предвидените сечи и технологията за извършването им.6. Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността: 350 лв./триста и петдесет лева/
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се получат от Надежда Желева-тенически сутрудник.

При подаване на документите, на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.


ДИРЕКТОР НА РДГ СЛИВЕН……………………

/ИНЖ. ГЕОРГИ РУСЕВ/
с. 1

скачать файл