Район „приморски община варна


с. 1

    1. РАЙОН „ПРИМОРСКИ” - ОБЩИНА ВАРНА
   1. 9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, тел: +359/52/359 100; факс 303 110сертифицирана СУК EN ISO 9001:2008

О Т Ч Е Т

НА КМЕТА НА РАЙОН “ПРИМОРСКИ” ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01. – 31.05.2013 г.

През периода, който отчитам, основната ми цел беше да организирам и ръководя служителите така, че те да работят и обслужват гражданите с разбирането: всеки обърнал се към нас човек е много важен, независимо какъв е проблема му. Хората са тези, които плащат нашите заплати и трябва да ги обслужваме бързо и точно, внимателно и грижливо.

За да подобрим резултатите от труда на служителите в администрацията откроихме следните
ВИЖДАНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОН “ПРИМОРСКИ” ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕЗ 2013 г.
І. Развитие на професионална държавна служба и мотивиране на служителите за постигане качество на вложения труд

ІІ. Ефективно функциониране на администрацията и повишаване доверието на гражданите и бизнеса в нея

ІІІ. Предлагане на качествени административни услуги и развитие на електронно управление за модерно административно обслужване

ІV. Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани страни на районно ниво към процесите на формиране на добро и прозрачно управление и превенция на корупцията

V. Създаване условия за повишаване на ефективността на управлението на общинската собственост

VІ. Усъвършенстване на административния контрол в районната администрация
Тъй като средно месечно изпълняваме около 3 000 искания на гражданите за извършване на услуги е много важно, че се постигна устойчивост в показателя за “неизпълнените в срок искания на гражданите” да е в рамките на 1.2%.

Продължават да бележат стабилност и показателите, които отчитаме всяко тримесечие с анкетата за удовлетвореност на гражданите от обслужването ни. Тя има пет степенна скала за измерване – от лошо до много добро ниво. И през първото тримесечие показателите ни са в стойностите между добро и много добро ниво.

Идентифицирахме рисковете, които съпътстват изпълнението на ежедневните ни задачи. Набелязахме редица дейности, за да ги намалим и сведем до минимум. По-големи грижи полагаме за повишаване квалификацията и компетентността на служителите и ръководния състав. Всеки служител е включен или в платени форми на обучение или в такива, които организираме със собствени сили - вътрешни обучения. Системата за усъвършенстване на качеството на работата ни, по която сме сертифицирани също е съществен лост в работата ни.

Моят стремеж е служителите да се мотивират двойно – от доволните клиенти и от правилното ръководство.

Важно е да се отчете какви са основните дейности и резултати постигнати по дирекции.

Служителите от дирекция АИО са обработили 13 000 бр. подадени искания за получаване на административни и технически услуги. 3 183 бр. са изготвените удостоверения за наследници. Над 1 300 бр. са документите за уточняване на постоянен и настоящ адрес.

Активна дейност развиха и служителите от дирекция СИД. След проведените 3 заседания на комисията по НРПО издадохме 238 бр. разрешения за търговия на открито и 448 бр. разрешения за поставяне на преместваеми обекти. Постановихме и 25 бр. отказа поради липса на позиции или некоректност в плащанията. Пет пъти заседава комисията за издаване на 95 бр. разрешения за монтаж на рекламно информационни елементи на територията на района. Сериозен проблем за нас е работата по настаняване в общински жилища на крайно нуждаещи се граждани. Сега разполагаме със 141 жилища, в които са настанени нуждаещи се семейства. Необходимо е да се предприемат действия от страна на ОбС и Община Варна по реализиране на жилищно строителство, за да получат шанс за настаняване 195 бр. граждани включени в картотеката ни за крайно нуждаещи се.

Многостранна и обемна е работата изпълнена и контролирана от служителите в дирекция УТ. През 2012 г. се приеха плановете за улична регулация на голяма част от селищните образувания, с което се даде възможност на гражданите да реализират инвестиционните си намерения. Към днешна дата в процедура за допускане и одобрение са 120 бр. подробни устройствени плана. През отчетния период Експертния съвет по устройство на територията при община Варна е одобрил плановете за улична регулация на местностите “Перчемлията” и “Телевизионна кула” и се очаква решението на ОбС – Варна, за да влязат в сила. ЕСУТ на община Варна прие и плана за регулация и застрояване на ЖК “Чайка”. За изясняване на проблемите в квартала проведохме две обществени обсъждания с гражданите. Главният архитект на района е съгласувал и одобрил 60 бр. инвестиционни проекта, издал е 77 бр. разрешения за строеж и 3 бр. актове за узаконяване. В експлоатация са въведени 52 бр. строежа на територията на района.

Съществено внимание се отдели на работата по обновяване на детските площадки и поддържането на зелените площи. Благодарение на голямата настойчивост от моя страна се извърши основен ремонт на 9 бр. детски площадки, за които гражданите настояваха ежедневно. Това е добре, но като се има предвид, че на нашата територия има разкрити 171 бр. площадки, ни предстои още много работа и упоритост в исканията за предоставяне на финансов ресурс от община Варна, за обезпечаване на тяхната качествена поддръжка.

През отчетния период се премахнаха 186 бр. сухи и опасни за населението дървета. Този процес бе неразривно съчетан с реализация на компенсационна програма за засаждане на широколистни и иглолистни дръвчета в обем от 95 бр. Към тях се добавят и 12 бр. дръвчета засадени от служители в районната администрация. Изпълнена е резитба на храсти в групи, масиви и по единично в обем от 981 кв.м., почистена е саморасла растителност на 7 859 кв.м. Подържа се чистотата в кварталните градинки и по главните улици и булеварди – извършена е уборка, метене и почистване на кошчетата за смет на площ от 1 979 дка. Засадени са 10 500 бр. летни цветя, предстои засаждането с тях на още 1 500 кв.м. площ.

От м. април започна косенето на тревните площи. Към днешна дата са окосени 650 дка, някои от които (около детските площадки, училищата, детските градини, главните и представителни улични платна) с повторяемост. Окосени са тревите в 6, 17, 18, 18 и 20 подрайони и в кв.”Виница”. За нас това е много важна задача, защото е свързана с последващото извършване на дезакаризацията. Предстои ни още работа по окосяването и извършването на дезакаризация в 23, 24, 25, 26 подрайон и кв. “Изгрев”.

В началото на 2013г., използвайки първата благоприятна възможност (затопляне на времето след отрицателните температури и снеговалежът от месец декември 2012г.), започна усилена работа по рехабилитация на уличната мрежа. През месец януари бяха асфалтирани 4500м2 на стойност 280 000 лв. Впоследствие в края на февруари започна няколкомесечна мащабна рехабилитация на асфалтовите настилки, която продължава и до момента. Възлагането е за ремонт на 12 900м2 асфалт, включително зачакъляване и ремонт на тротоари на обща стойност 779 772,38 лв. Изцяло са асфалтирани ул.”Димитър Икономов” в ж.к.”Левски” и ул.”24-та” във Вилна зона („Евксиноград”), които бяха в изключително лошо състояние. Благоустроено е пространството, с осигуряване на нови места за паркиране пред входа на Варненски Свободен Университет за 10 962.2 лв. Изградени са две фитнес площадки в морската градина в близост до детския кът за 65 071,16лв. и до студентско общежитие – бл.15 на ул.”Дубровник” – 29 681,22лв. Изградена е площадка за разхождане на кучета в морската градина. Отремонтирани са подходите за детски колички по булеварди за 1 053,01лв.

В момента се извършва благоустрояване на междублоковото пространство в карето ул.”Цар Асен” - ул.”Драва Чех” - ул.”Драва Соболч” – бул.”Ген. Колев” на стойност 400 000лв.

Извършват се и аварийни строителни работи по укрепване на свлачището над „Слънчев ден” за 477 927,14лв. Скоро ще започне ремонт на амфитеатъра в морската градина (под Пантеона) за 11 579.28лв. Започна работата по изграждане на тласкател „Акациите” – от Военно-морското училище до бул.”Левски”. Продължава изграждането на Дълбоководното заустване на пречистени води от ПСОВ – Златни пясъци”.

За уличното осветление се положиха много грижи. Извърши се рехабилитация на парковото осветление в Морската градина за 56 531,58лв. Възстанови се осветлението по магистралата за К.К.”Златни пясъци” - от „Дървения мост” до Т-образното кръстовище за 27 387,83лв., от „Дървения мост” към сп.”Журналист” при сп.”Писател” за 2 573,64лв. и на осветлението по ул.”Цани Калянджиев” за 3 699,75лв. Отчитаме изпълнена рехабилитация на осветлението около ЦДГ №21 “Kалина Малина” за 2 165,15лв., на ул.”Полковник Свещаров” за 3 323,24лв., на подлеза по бул.”Княз Борис I” - до бл.28 в ж.к.”Чайка” за 3 394,33лв., на подлез по бул.”Княз Борис I” - до бл.23 в ж.к.”Чайка” за 2 303,62лв., до бл.14 на ул.”Студентска” за 1 837,43лв., в междублоковото пространство на бул.”Ген.Колев”92 за 13 903,28лв., по ул.„Д-р Караденев” за 2 620,34лв., по ул. „Подвис” – 2 013,29лв.,

Рехабилитира се уличното осветление на основни улици в „Горна Трака” за 10 545,29лв. Вложените средства в тези 13 обекта са в размер на 132 300 лв. Изпълнява се непрекъсната поддръжка на изграденото осветление в района, включително подмяна на осветителни тела, изгорели лампи и др.

В дирекция ОРК служителите работят в четири основни направления. В направление “Строителен контрол” експертите и специалистите са извършили проверки и предприели действия по 485 бр. сигнали, жалби и писма на граждани, община Варна, РДНСК и други институции, по 19 бр. заявления за узаконяване и по 37 бр. заявления за откриване на строителна линия. При извършването на 355 бр. проверки са съставени 35 бр. констативни протокола и 27 бр. акта.

Работещите в направление “Контрол търговска дейност” и “Контрол бюджетни приходи” съставиха 20 бр. констативни актове, 783 бр. констативни протокола, 28 бр. акта за установени административни нарушения и установяване на публични общински вземания. Тъй като длъжниците за 2012 г. към 01.01.2013 г. бяха 184 бр. с дължими суми към бюджета в размер на 163 993,67 лв. изпратихме за тези с по-крупните суми 24 бр. преписки до община Варна за образуване на производства спрямо тях, както и 46 бр. писма и покани за доброволни плащания. В резултат към днешна дата длъжниците за 2012 г са 54 бр. с дължими суми в размер на 62 294,58 лв. Събраните приходи по бюджет 2013 г. са 735 112,00 лв. или 38,8%, от годишния ни план, който е в размер на 1 896 900,00 лв. Достигнатото изпълнение и мерките, които вземаме ни дават увереност, че ще можем да изпълним годишната задача, с което ще осигурим материален ресурс за обезпечаване на благоустройствените дейности на територията на района.

Служителите от направление “Екологичен контрол” издадоха 892 бр. служебни бележки по заявления на граждани за наличие или липса на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, обслужиха 328 бр. граждани подали декларации като собственици на домашни животни, извършиха проверки и предприеха необходимите действия по 49 бр. подадени сигнали, жалби и писма на граждани. Извърши се дезакаризация (обработка срещу кърлежи) на детски и спортни площадки, тревни площи около училища и в Морската градина в обем на 71,05 дка. Работата продължава след извършване на окосяването от озеленителната фирма и при подходящи климатични условия. Наред с тези дейности ежедневно се извършва контрол върху извършеното от сметопочистващата фирма на територията на района, за да може той да бъде чист и приветлив за живеещите в него граждани.

През тази година в администрацията имаме една нова дирекция – дирекцията за административно и техническо обслужване Виница. С нейното създаване отговорихме на част от претенциите на населението живеещо в кв. Виница за по-голяма грижа и внимание към техните ежедневни нужди. Осъществихме редица дейности за решаване на благоустройствените и административни проблеми в квартала изразяващи се както следва: 1. Успешно приключи процедурата по изграждане на новия гробищен парк на квартала.

Към днешна дата той е завършен, въведен е в експлоатация и функционира. Стартира процедура по осигуряване на транспортната му обезпеченост – изграждане на спирка и актуализиране на графика на градския транспорт.

 1. Извърши се рехабилитация на улици в квартала с обем 3 900 кв.м. Изцяло се асфалтира една от основните улици “Константин Павлов”, чието състояние затрудняваше използването и през последните 5 години. Ремонтира се съществуващата детска площадка на ул. “Черно море”. Предстои монтирането на 2 екотоалетни в централната част.

 2. Недостига на места в детската градина е проблем, който се поставя от гражданите повече от 10 години. Днес благодарение на нашата намеса за фокусиране вниманието на компетентните общински структури по предприемане на действия за разширението на детската градина, имаме готов инвестиционен проект, осигурено финансиране и стартирала процедура по избор на изпълнител.

 3. Подготвен е проект за кандидатстване по ПУДОС за финансиране в размер на 1 080 000 лв. на последния етап от изграждането на канализацията в квартала. В него ще бъдат включени 5-те улици, чиито канализационни системи не бяха изградени 2008 година.

 4. Стартира дълго отлаганата процедура по изплащане на обезщетенията на имотите по

§ 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. До момента са изплатени 224 503 лв. на всички заинтересовани, заявили исканията си за получаване на полагащите им се суми.

 1. Съдействахме за възстановяване на пункта за издаване на карти за градския транспорт на хора в пенсионна възраст за по-удобното и бързо обслужване на всички пенсионери от квартал “Виница”.

Успешно се налага модела на приближаване на районната администрация до жителите на квартала и подобряване на административното му обслужване. Осигуряваме ефективно наблюдение на инфраструктурата, както и постоянен контрол върху ремонтните дейности с цел по-доброто им качество.

04.06.2013 .


П. Проданова – Кмет на район “Приморски”
с. 1

скачать файл