Работна област №1: подобряване и укрепване на управленския капацитет


с. 1 с. 2 с. 3

TWINNING PROJECT BG/07/IB/JH/07
РАБОТНА ОБЛАСТ № 1: ПОДОБРЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ (ВСС)

Тази работна област има за цел усъвършенстване на нормативната уредба и прилагането на новите законодателни разпоредби в областта на държавното управление, оперативната структура и административния капацитет на Висшия Съдебен Съвет (ВСС) в качеството му на орган с правомощия за разработване на политики, както чрез приемане на нови законодателни разпоредби, установяване на необходимост от последващи изменения в законодателството и изграждане на подходяща институционална структура и рамка, така и чрез прилагане на четвъртите изменения в Конституцията на Република България и новия Закон за съдебната власт, обнародван в ДВ бр. 64 от 7.08.2007 г., в следните специфични области:

 • укрепване на управленския капацитет на ВСС;

 • укрепване на координацията и сътрудничеството с други институции на съдебната система;

 • укрепване на ролята на ВСС в международен план.

Повишаването на управленския капацитет на ВСС е насочено към подобряване на качеството (ефикасността и ефективността) на правораздаването и укрепване на доверието на обществото в съдебната система.

Съставът на групата от български експерти е определен от ВВС в тясно сътрудничество с Министерството на правосъдието (МП).

Ръководителите на проекта от двете страни, съвместно с групата от български експерти и постоянния туининг съветник, ще идентифицират и формулират основните въпроси, свързани с изготвянето на предложения за изменения в нормативната уредба и ще разработят в тясно сътрудничество с МП официален документ, съдържащ резултатите от тяхната работа, който ще бъде представен пред ръководството на ВСС. Последните варианти на документите с предлаганите нови подзаконови актове и възможни законодателни промени с оглед по-ефективното прилагане на вече обнародвани закони ще бъдат представени за одобрение пред ВСС.

Постоянният туининг съветник ще бъде на разположение през цялото време на изпълнение на проекта за предоставяне на текущи съвети по отношение на развитието на политиката, като осигурява връзка както със сходни проекти, така и с протичащите в момента в Република България законодателни промени.

ВСС ще подпомага през цялото време постоянния туининг съветник в координирането на проекта и ще му предоставя необходимото съдействие. Осъщественият напредък по отделните проектни дейности ще бъде публикуван на уеб страницата на ВВС. Групата от български експерти ще работи съвместно с експертите от Испания и Германия при изпълнението на всяка една от дейностите по проекта. ВВС ще предприеме необходимите стъпки, за да осигури необходимите експерти от българска страна.

Резултатите от дейностите, изпълнени в рамките на настоящия туининг проект, ще бъдат публикувани на уеб страницата на ВСС.


КОМПОНЕНТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ВВС
Ръководители на компонента/ ключови експерти: (2)

Други експерти, които ще участват в изпълнението на този компонент: (4)

Цел:

Целите на този компонент могат да бъдат формулирани както следва: • изготвяне на анализ на общите правила, ключовите теми и основните принципи във връзка с правния статут на ВВС в Република България;

 • установяване на европейските стандарти, които имат отношение към статута на органите на съдебната власт;

 • идентифициране и формулиране на основни въпроси, свързани с усъвършенстването и изменението на нормативната уредба и прилагането на съществуващото законодателство с цел подобряване организацията и функционирането на ВВС, сред които по специално:

   • механизми за внедряване управление на качеството, разработване на политики и стратегическо планиране във ВСС;

   • механизми за усъвършенстване на вече съществуващите в действащото законодателство етични стандарти, дисциплинарни производства, мерки за противодействие на корупцията, условия за достъп до състава на съдебната власт, както и обучение за служителите на ВСС и административните ръководители по тези теми.

Общи индикатори:

Дискусия и разработване на основа за повишаване на управленския капацитет на ВСС в Република България и идентифициране на потребностите от по-нататъшно действия за усъвършенстване на законодателството и повишаване ефективността на прилагането му.

Експерти:

Мануел Мазуелос Фернандес –Фигероа – ключов експерт

Мария Луиза Мартин Моралес

Хесус Мария Гонзалес Гарсия

Андреу Енфедаке Марко

Жорди Луис Форгас Фол

Експерт от Германия: Д-р Елмар Шуерман


ДЕЙНОСТ 1

ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА:

РАБОТНА СРЕЩА

(обща за всички компоненти дейност)Методика

Събиране на актуална информация във връзка с всички компоненти на проекта и препращането й, наред със съответните законодателни разпоредби към определените експерти.Описание, цели и резултати

При изготвяне на необходимите за работната среща материали, всички законодателни разпоредби, които имат отношение към темата, ще бъдат събрани в електронен вид. Срещата ще се състои в България в рамките на 5 работни дни като в нея ще вземат участие всички ключови експерти по различните компоненти на проекта.

Чрез тази дейност се цели получаването на по-задълбочени познания за настоящата правна уредба на съдебната система, главно чрез анализ на Закона за съдебната власт и измененията на Конституцията на РБ в частта й за съдебната власт, като се постави акцент както върху положителните, така и върху отрицателните аспекти на новото законодателство.

Тази дейност е от съществено значение за изграждане на контакти, прецизиране на целите, методите на работа, стратегиите и необходимите ресурси за успешното изпълнение на настоящия туининг договор.

Споменатите по-горе знания ще бъдат придобити по следните начини:


 • Събиране и анализ на нормативни документи, както и на други документи, които представляват интерес за изпълнението на настоящия проект (като напр. събраните и анализирани в рамките на предходния туининг проект BG/2004/IB/JH/04 закони и подзаконовите нормативни актове). Превод на събраните документи и препращането им на посочените експерти, които да ги прегледат и оценят. Документите ще бъдат събрани и съпоставени от групата от български експерти в сътрудничество с постоянния туининг съветник.

 • Постоянният туининг съветник ще предоставени на експертите от българска страна преведени испански правни текстове, които съдържат информация за испанската съдебна система и Генералния съдебен съвет в Испания.

 • Идентифициране на други правни инструменти в международен план, които имат отношение към съдебната власт и съдебните органи и на базата на които могат да бъдат установени европейските стандарти или добри практики. Тези инструменти ще бъдат набелязани и анализирани съвместно от групата от български експерти, ръководителите на проекта от двете страни, постоянния туининг съветник, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна, както и проектния координатор на младшия партньор.

 • Среща с краткосрочните експерти. По време на срещата участниците ще получат обща информация за текущото състояние на съдебната власт във връзка с основните аспекти, застъпени в проектния фиш.

 • Членовете на групата от български експерти ще съберат Заключителните доклади от приключили туининг проекти/ проекти по Програма ФАР, които имат отношение към съдебната власт

Експертите ще изготвят доклад върху съдържанието и заключенията от тази дейност като анализират въздействието на новото законодателство в положителен и отрицателен план, и формулират препоръки и предложения в следните области: общите принципи на функциониране на съдебната власт (съдии, прокурори и следователи); статут и организация (органограма) на ВСС и другите органи на съдебната власт, както и техния управленски капацитет (разработване на политики); координация между органите на съдебната власт и другите институции (Министерство на вътрешните работи, Национален институт на правосъдието (НИП)); роля на ВСС в международен план; връзки на ВСС с медиите.

Този документ ще послужи като отправна точка за всички насоки на работа по проекта.

Съставът на Работната група по проекта е определен от ВСС.

Индикатори:


 • анализ на съществуващата нормативна уредба и въздействието й върху съдебната власт;

 • разработване на практически насоки за цялостното изпълнение на настоящия туининг договор.
Ресурси:

 • Страни-членки на ЕС: постоянен туининг съветник, ключови експерти по всички компоненти (2 работни дни);

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна, както и други пряко ангажирани официални членове на групата от български експерти

Други ресурси: писмен и устен превод.

ДЕЙНОСТ 2

УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ИСПАНИЯ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА НА ВСС НА БАЗАТА НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИМетодика

Провеждане на учебно посещение в Испания в рамките на 6 работни дни, в което ще участват 6-ма експерти от българска страна - членове на ВСС.Описание, цели и резултати

Като отправна точка за последващите дейности, в рамките на тази дейност ще бъде организирано учебно посещение в Испания. След като по предходната дейност е бил направен анализ на българската система и въздействието на новото законодателство, учебното посещение ще даде на административните служители на ВСС възможността да придобият изчерпателни и практически ориентирани знания и да се запознаят с опита на други страни-членки на ЕС в следните области: управление и начин на организация на съдебната власт; използвани механизми за сътрудничество с други институции, статут, етични стандарти и дисциплинарна отговорност на прокурори и следователи, съществуващите мерки за противодействие на корупцията.

Участниците в учебното посещение ще бъдат посочени от групата от български експерти според набелязаните цели и предмета на посещението, както и в съответствие с изискванията на общи цели на настоящия проект.

След приключване на учебното посещение ще бъде изготвен съвместен доклад, в който ще бъдат обобщени придобитите от участниците знания и опит.

Експертите ще получат актуална информация по конкретни теми, залегнали в настоящия туининг проект, и ще бъдат запознати със съществуващата практика в Испания.

Документите, към които българските участници проявят интерес по време на посещението, ще бъдат преведени след връщането им в България.

Ръководителят на проекта от българска страна и постоянния туининг съветник ще гарантират непрекъснатата връзка с ръководството на ВСС, както и че са предприети необходимите действия в случай на несъответствие на предоставената от експерти услуга с изискванията на туининг договора.

Ресурси


   • Страни членки на ЕС: ръководител на проекта

   • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна и 6 български експерти – членове и административни служители на ВСС.

   • Други ресурси: устен и писмен преводДЕЙНОСТ 3

СЕМИНАР – РАБОТНА СРЕЩА

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ДИСКУСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВСС


Методика

Събиране на необходимата за изпълнението на дейността информация и препращането й на определените експерти, наред със съответните нормативни актове. Събиране на информация относно наличния капацитет на ВСС за управление на качеството, разработване на политики и стратегическо планиране при изпълнение на съответните стратегически документи, планове и политики.

Двете горепосочени дейности са съчетани в една с оглед по-ефективното управление на човешкия ресурс и времето.

Описание, цели и резултати

За да бъде изпълнена тази дейност, в България ще бъде организиран семинар, по време на който ще бъде направен анализ на изготвените до този момент доклади по предходните дейности. Анализът ще послужи като основа за дискусия по темите, залегнали в този компонент на проекта, която ще се проведе в рамките на 3-дневна работна среща и 2-дневен семинар. Дейността ще бъде ръководена от четирима краткосрочни експерти от Испания, които ще работят с участниците от българска страна в рамките на 5 работни дни (2-дневен семинар и 3-дневна работна среща).

Целта на тази дейност е участниците в семинара да бъдат обучени по разглежданите теми, както и да бъдат формулирани заключения в следните области: стратегическо планиране, управление на човешките ресурси, материална база на съдилищата, управление и сигурност, информационни технологии.

Експертите ще изготвят доклад върху съдържанието на дейността и достигнатите в процеса на работа заключения.

Участниците в семинара ще бъдат определени от ВСС.

Индикатор


 • Доклад върху дейността, който включва и достигнатите заключения
Ресурси

 • Страни-членки на ЕС: постоянен туининг съветник, 4-ма краткосрочни експерти (КСЕ)(5 работни дни)

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна, както и други пряко ангажирани официални членове на групата от български експерти.

 • Други ресурси: устен и писмен превод.

ДЕЙНОСТ 4

СЕМИНАР – РАБОТНА СРЕЩА

УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ВСС


Методика

Събиране на необходимата за изпълнението на дейността информация и препращането й на определените експерти, наред със съответните нормативни актове. Събиране на информация относно наличния капацитет на ВСС за управление на бюджета в съответствие с международните стандарти.

Двете горепосочени дейности са съчетани в една с оглед по-ефективното управление на човешкия ресурс и времето.

Описание, цели и резултати

За да бъде изпълнена тази дейност, в България ще бъде организиран семинар, по време на който ще бъде направен анализ на изготвените до този момент доклади по предходните дейности. Анализът ще послужи като основа за дискусия по темите, залегнали в този компонент на проекта, която ще се проведе в рамките на 3-дневна работна среща и 2-дневен семинар. Дейността ще бъде ръководена от четирима краткосрочни експерти от Испания, които ще работят с участниците от българска страна в рамките на 5 работни дни (2-дневен семинар и 3-дневна работна среща).

Целта на тази дейност е участниците да бъдат обучени по разглежданите теми, след като бъдат формулирани заключения по следните въпроси: структура на приходите и разходите, методика за провеждане на икономически анализ относно потребността от въвеждане на бюджетна политика в рамките на съдебната власт, програма за управление на бюджета, програмни инструменти за финансова статистика в съответствие с потребностите на съдебната власт и Международните счетоводни стандарти.

Експертите ще изготвят доклад върху съдържанието на дейността и достигнатите в процеса на работа заключения.

Участниците в семинара ще бъдат определени от ВСС.

Индикатор


 • Доклад върху дейността, който включва достигнатите заключения
Ресурси

 • Страни-членки на ЕС: постоянен туининг съветник, 4 КСЕ (5 работни дни)

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна, както и други пряко ангажирани официални членове на групата от български експерти.

 • Други ресурси: писмен и устен превод.ДЕЙНОСТ 5

РАБОТНА СРЕЩА

ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Методика

Организиране на работна среща в България в рамките на 5 работни дни, ръководена от 4-ма краткосрочни експерти от Испания.Описание, цели и резултати

Целта на тази дейност е да бъдат формулирани първоначални предложения и препоръки за промени в законодателната уредба, главно в следните направления:

 • статут на ВСС след приемане на новото законодателство;

 • механизми за подобряване на капацитета на ВВС в областта на управление на качеството, разработването на политики и стратегическото планиране

Постоянният туининг съветник и проектния координатор във ВСС ще оказват подкрепа и ще осъществяват мониторинг върху изпълнението на тази дейност чрез организиране на необходимите контакти.

Ресурси

 • Страни членки на ЕС: постоянен туининг съветник, 4 КСЕ от Испания (5 работни дни).

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна, както и други пряко ангажирани официални членове на групата от български експерти.

 • Други ресурси: писмен и устен превод.ДЕЙНОСТ 6

РАБОТНА СРЕЩА

ОКОНЧАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Методика

Организиране на работна среща в България в рамките на 5 работни дни, ръководена от 3-ма краткосрочни експерти и 2-ма ключови експерти (един експерт от Испания и един от Германия).Описание, цели и резултати

След консултации с ВСС и на базата на всички доклади, изготвени по предходните дейности от този компонент, и най-вече направените първоначални предложения, групата от български експерти, заедно с постоянния туининг съветник и краткосрочните експерти, ще финализират доклада, в който ще бъдат включени всички препоръки и предложения за промени в законодателната уредба с оглед усъвършенстване на управленския капацитет на ВСС. Докладът с окончателните предложения ще бъде изготвен в тясно сътрудничество с всички ангажирани институции (НИП, МП) и ще бъде предоставен за одобрение на ВСС.Ресурси

 • Страни членки на ЕС: постоянен туининг съветник, ръководител на проекта и участници от страните членки в съответната дейност.

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна.

 • Други ресурси: писмен и устен превод.

ДЕЙНОСТ 7

СРЕЩА С МЕДИИТЕ

Методика

Публично оповестяване на територията на България на резултатите, постигнати в рамките на този компонент от настоящия туининг проект.Описание, цели и резултати

Срещи или комуникация с медиите с оглед гарантиране на откритост и прозрачност в процеса на изпълнение на проекта, и съответно в процеса на укрепване на институционалния капацитет на ВСС в резултат от изпълнение на предходните дейности; прозрачност в информирането на медиите, професионалните среди и широката общественост.Ресурси

 • Страни членки на ЕС: постоянен туининг съветник, ръководител на проекта и участниците от страните членки в съответната дейност

 • Партньори от българска страна: ръководител на проекта, равнопоставения партньор на постоянния туининг съветник от българска страна.

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл