Публикуването на съдебните актове в Интернет е задължение на съдилищата


с. 1


Районен съд гр. Казанлък
УТВЪРДИЛ :

Административен ръководител-

Председател на

Районен съд гр. Казанлък:
/Дориана Минчева/


В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А
за организация на публикуване на съдебните

актове на Интернет страницата на РС –Казанлък
Публикуването на съдебните актове в Интернет е задължение на съдилищата, вменено им със закон и подлежи на безусловно изпълнение. То е израз на разбирането, че съдебната система следва да търси достъп до обществото и да отговаря на неговите потребности и очаквания. Наред с това публикуването на съдебните актове в Интернет представлява форма на контрол върху спазването на определените в закона срокове за произнасяне от съда. В този смисъл публикуването действа дисциплиниращо и мотивиращо върху съдиите. Публикацията е гарант за прозрачност на съдебните актове.
І.ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКАЦИЯ

1.Всички съдебни актове на правораздаване-решения по граждански и наказателни дела, определения и разпореждания, които слагат край или препятстват по нататъшното развитие на производството, освен ако не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

2.Публикуват се пълните съдебни актове-мотиви и диспозитив с изключение на актове по дела:

- за издръжка или изменение на издръжка

- за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод

- за установяване факта на раждането или смъртта

- по дела, разглеждани при изключване на публичността

- актове по дела по ЗЗДН

Актовете се публикуват незабавно след постановяването им.

По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно след произнасянето им, а мотивите незабавно след като бъдат изготвени


Публикуването се извършва след обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация налагат забрана за публикуването им.
ІІ.НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИКУВАНЕ

1.Актове постановени в охранителните производства:

- установяване на факти - чл.542-548 ГПК.

- обявяване на отсъствие или смърт – чл.549-552 ГПК.

- производство по открито наследство – чл. 553-559 ГПК.

- развод по взаимно съгласие.

2.Актове произнесени по :

- частни граждански дела- разпорежданията и заповедите по чл. 410 и чл. 417 ГПК, обезпечения и съдебни поръчки, разрешенията по чл. 130 ал.3 СК.

- частни наказателни дела – разпореждане и одобряване на обиск, претърсване и изземване, мерки за неотклонение, разпити пред съдия, искания за разкриване на банкови тайни.

3.Актовете, свързани с произнасянето по доказателствени искания, по движението на делата-за налагане на глоби, за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници и за допускане на правна помощ за насрочване, пренасрочване и отлагане на делата, допускане или недопускане на доказателства.

4.Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокуратурата.

5.Актове с поставен гриф за сигурност.ІІІ. ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ ДАННИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
1.Задължително се обезличават

- ЕГН на всички физически лица, участници в производството-главни и подпомагащи страни, свидетели, законни представители, пълномощници, вещи лица, особени представители, служебни защитници, деца.

- всички данни на участниците, указващи на тяхната етническа принадлежност, расова, религиозна принадлежност, данни за физическа, физиологическа, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, ако биха разкрили самоличността им /данни за пола на лицето, физически или психически недъг или заболяване, данни за професия или заемана длъжност, данни за членство в определена организация/.

- номерата на всички банкови сметки и осигурителни номера


- всички неприлични изрази и думи,чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел.

ІV . НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЕЗЛИЧАВАНЕ

1.Данните на МПС и идентификаторите на недвижими имоти.

2.Имената на магистрата постановил акта.

3.Номерата на договори,освен ако самия договор не представлява класифициран документ.

4.Данните за юридическите лица.

5.Двете имена на съдията, постановил съдебния акт и на прокурора,взел участие при разглеждане на делото.


V.Всеки съдебен секретар, работил по свършеното дело има задължението да подготви постановения съдебен акт за публикуването му в електронната страница на съда като спази изискванията за обезличаване.

В случай на необходимост съдията-докладчик по конкретното дело дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.


VІ.Техническото изпълнение по публикуването на съдебните актове в електронната страница на съда се извършва ежедневно от системния администратор.

В интернет страницата на съда се публикуват и съхраняват постановените актове от текущата и предходната година.


VІІ. При изчерпване на дисковото пространство, данните от първото тримесечие на предходната година се снемат на електронен носител, който се съхранява от системния администратор.с. 1

скачать файл