Първо място Община Добрич


с. 1

Първо място

Община Добрич


Общинската програма за енергийна ефективност на община град Добрич е приета от Общинския съвет през ноември 2001 г. и обхваща периода от 2001 до 2006 г. Целите на програмата са съобразени със стратегическите приоритети за развитие на общината и с националните приоритети за енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Инициативите за енергийна ефективност са предимно в секторите “Образование” и “Жилищно строителство и БКС”. Първият сектор е избран тъй като образованието заема най-голям дял в енергийните разходи на общината, а също и за да се достигнат нормативите за здравословни и безопасни условия на обитаване за децата и младежите. Уличното осветление е включено сред приоритетите на програмата, защото също е голям консуматор на енергия, като в същото време едва 30 % от осветлението е изправно. Това води до увеличаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на комфорта в тъмната част на денонощието.

Конкретните цели на програмата на общината са: (а) подобряване на работния микроклимат в обектите от секторите на общинска издръжка и привеждането му в съответствие с нормативите; (б) подобряване на качеството на уличното осветление и повишаване на безопасността на движението по улиците и пътищата и (в) намаляване на бюджетните разходи вследствие на постигнатите икономии на енергия. Общината влияе предимно чрез технически и инвестиционни мерки, които в избраните сектори са следните:

- в сектор “Образование” – енергийно обследване на сградите, остъкляване на прозорците, ремонт и уплътняване на дървената дограма, настройка на горивните процеси, поетапно преминаване на локалните централи в общинските обекти на природен газ съгласно плановете за газификация на Добрич;- в сектор “Жилищно строителство и БКС” – реконструкция и замяна на досега използваните енергоемки живачни лампи с високо налягане с натриеви лампи с високо налягане и компактни флуоресцентни лампи, възстановяване на разрушените касети за улично осветление, подмяна на еднотарифните електромери с двойнотарифни и въвеждане на управление за включването и изключването на осветлението с нощен и полунощен режим.

С въвеждането на приоритетни мерки за енергийна ефективност спестената енергия от двата сектора за периода 2001-2003 г. възлиза на 3851 МWh, а намалението на вредните емисии е 4 238 186.28 kg СО2 годишно. Според предварителни разчети по окрупнени показатели необходимите средства за избраните обекти са: за реконструкция на уличното осветление – 800 хил. лв. и за енергийни обследвания и реконструкции в сектор “Образование“ – 1120 хил. лв. Предвижда се програмата да се осъществи за 5 години при следните параметрите за рентабилност: годишни инвестиции – 400 хил. лв. (или 1.8 млн. лв за целия период на действие на програмата); годишни икономии - 371 358 лв. при срок на откупуване на инвестицията – 1.07 год. Важно условие за изпълнението на програмата са ежегодното отчитане и актуализирането Ӝ на заседания на Общинския съвет при приемането на бюджетите за следващите години.
с. 1

скачать файл