Първа година


с. 1
Специалност К К Т Ф

Лятна изпитна сесия на учебната 2012/2013 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата и час

Зала

ПЪРВА ГОДИНА

Втори семестър

Математически анализ на функции на много променливи
Доц.д-р П. Първанов

21.06.2013 г.

28.06.2013 г.

9.00 ч.


А 205

Комплексен анализ

Проф.дфн Н. Витанов

03.07.2013 г.

10.00 ч.


В 44

Вероятности и физическа статистика

Доц.д-р В.

Иванов


18.06.2013 г.

04.07.2013 г.

9.00 ч.


А 205

Обща физика II (молекулна физика)

доц. д-р М. Бурова

24.06.2013г.

10.00 ч.

Б202

ВТОРА ГОДИНА

Четвърти семестър

Обща физика IV (оптика)

доц. д-р М. Бурова

03.07. 2013 г 10.00 ч

Б 202

Частни диференциални уравнения

Проф.дфн Ст. Язаджиев

20.06.2013 г.

25.06.2013 г.

10.00 ч.


В 44

А 301


Теоретична механика

Доц.д-р Х.

Димов


09.07.2013 г.

15.07.2013 г.

10.00 ч.


В 44

Съвременна изчислителна физика
По уговорка
Специалност Оптометрия

Лятна изпитна сесия на учебната 2012/2013 г.

Дисциплина

Преподавател

Дата и час

Зала

ПЪРВА ГОДИНА

Втори семестър

Математика 2
Гл.ас.д-р Г. Василев

09.07.2013 г.

10.00 ч.


А 303

Комплексен анализ

Проф.дфн Н. Витанов

03.07.2013 г.

10.00 ч.


В 44

Вероятности и физическа статистика

Доц.д-р В.

Иванов


18.06.2013 г.

04.07.2013 г

9.00 ч..


А 205

Обща физика II (молекулна физика)

Доц. д-р М.Георгиева

08.07.2013 г.

9.00 ч.Б 302

ВТОРА ГОДИНА

Четвърти семестър

Обща физика IV (оптика)

доц. д-р М. Бурова

03.07. 2013 г 10.00 ч

Б 202

М М Ф 2

Гл.ас. д-р Г. Василев

08.07.2013 г.

10.00 ч


В 44


Теоретична механика
По уговорка
Съвременна изчислителна физика
По уговорка

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

Дисциплина

Шести семестър

Функционален анализ


Физика на плазмата


Радиоелектроника - практикум


Седми семестър

Гравитация


Черни дупки


Иконофизика


Осми семестър

Нестационарна квантова механика


Свръхпроводимост


Теория на магнетизма


Електродинамика и кинетика на космическата плазма


Теория на струните


Квантова теория на кондензираната материя


Квантова и нелинейна оптика


Теоретична астрофизика


с. 1

скачать файл