Производството пред Административен съд Б. е по реда на чл. 226,


с. 1
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството пред Административен съд – Б. е по реда на чл. 226, ал. 1 от

АПК, след връщането му за ново разглеждане от друг състав на съда и е с правно

основание чл.118 от КСО, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на В. И. У. от Г. Б., ж.к. „Еленово” Б.1. В.А, .5, А.13

против Решение №20/25.07.2008 г. на Д. на Регионално У. „. О. – Б. (РУСО), с

което е потвърдено Разпореждане № */12.05.2008г. на Началника на отдел “Пенсии”

при РУ “СО” – Б., с което му е отказ отпускане на лична пенсия за осигурителен

стаж и възраст.

В жалбата по подробно изложени съображения се релевират доводи за

незаконосъобразност на оспорения административен акт, като постановен в

нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на

административнопроизводствените правила. Жалбоподателят счита, че неправилно

административният орган не е отчел придобития от него трудов стаж на длъжността

“чистач на петролни цистерни за ремонт”, за времето от 05.11.1970 г. –

15.09.1992г., като труд от първа категория, предвид степента на вредност и

тежест при нейното упражняване, тъй като е труд в затворени съдове – резервоари

и цистерни по смисъла на чл.6ж, б ”б” и чл.6г от ПКТП (отм.) вр. чл. 67, поради

което е постановил незаконосъобразен акт. Счита, че за него е приложима

разпоредбата на § 4 от ПЗР КСО. При постановяване на своя акт административният

орган не е събрал всички допустими и относими доказателства и при неизяснена

фактическа обстановка и липса на мотиви е допуснал съществено нарушение на

административнопроизводствените правила. Иска оспорения административен акт да

бъде отменен и да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст

при условията на § 4, ал. 2 от ПЗР КСО.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично в съдебно заседание по

разглеждане на делото и поддържа жалбата, въз основа на обстоятелствата,

изложени в нея.

Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата,

като поддържа, че оспорения административен акт е законосъобразен и липсват

основания за отпускане на исканата пенсия за осигурителен стаж и възраст.

По делото са представени и приети писмени и гласни доказателства. С оглед

указанията на ВАС, които на основание чл. 224 АПК са задължителни за съда при

понататъшното разглеждане на делото е допусната и назначена съдебна експертиза,

изпълнима от вещо лице специалист по охрана на труда, изслушана в открито

съдебно заседание, като заключението на вещото лице е приобщено към

доказателствения материал по делото.

Административен съд – Б. след преценка на доказателствата и доводите на

страните намира за установено от фактическа страна следното:

Със Заявление В. № МП-1421/11.02.2008 г. В. У. е поискал от Д. на РУ “СО” – Б.

да му бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Към искането

си е представил писмени доказателства установяващи наличието на трудов стаж.

След анализ на представените пред него документи, приложени към искането,

ръководителят на “Пенсионно О. към РУ “СО” – Б. е приел, че заявителят има общ

осигурителен стаж приравнен към трета категория труд, който е 35 г., 02 м. и

10 дни и към момента на подаването му е навършил 57 г., 00м. и 15дни, като по

този начин сборът от осигурителен стаж и възраст е 92 г., 02 м. и 25 дни.

Органът е отказал отпускане лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй

като сборът от продължителността на осигурителния стаж и възраст е по-малък от

100, поради което лицето не отговаря на изискванията на § 4, ал. 1 ПЗР КСО.

Пенсионният орган е приел, че няма основание положеният от оспорващия труд на

длъжността “чистач на петролни цистерни за ремонт”, считан за времето от

05.11.1970 г. – 15.09.1992 г. да се зачете като такъв от първа категория труд,

каквото е искането на молителя. За спорния труд е издадено удостоверение Обр.

УП № 3 от ЖПЗ „Г. Димитров”, прието като писмено доказателство по делото и

неоспорено от страните, в което е отбелязано, че трудът на оспорващия като

„чистач петролни цистерни на ЖП за ремонт” е първа категория по т. 6 и т. 6г от

ПКТП. В изпълнение на задължението си за служебно събиране на доказателства,

преди издаване на разпореждането, пенсионният орган е изискал от „Рейлком” ЕАД

– София информация досежно факта работил ли е У. в ЖПЗ „Г. Димитров”, коректно

ли е издадено УП-3 и внесените осигурителни вноски съответстват ли на първа

категория труд. В отговор на писмото ликвидатора на „Рейлком” ЕАД е издал

служебна бележка, с която заявява, че не може да потвърди или анулира

издаденото УП -3 поради липса на разплащателни ведомости, унищожени при пожар,

възникнал в архива на служба „Пенсии” на 09.12.1999г. Приложен е и протокол от

пожара. В резултат на констатациите на административния орган, същият е издал

Разпореждане № */12.05.2008г. на Началника на отдел, администрация “Пенсии” при

РУ “СО” – Б., с което на искателя му е отказано отпускането на лична пенсия за

осигурителен стаж и възраст.

Недоволен от постановения отказ В. У. е обжалвал по административен ред

същия. В производството по обжалване по административен ред, условие за

допустимост на съдебното обжалване, Директорът на РУ ”СО” - Б. е издал

атакуваното в настоящото производство Решение № 20/25.07.2008 г., с което е

потвърдил горепосоченото разпореждане, възприемайки изцяло изложените в него

съображения.

От приетата по делото при първоначалното разглеждане на делото съдебно –

икономическа експертиза, неоспорена от страните и приобщена към

доказателствения материал е видно, че размерът на осигурителния стаж на

оспорващия към датата на подаване на заявлението е 35 г., 02 м. и 10 дни, ако

стажът за времето от 05.11.1970 г. – 15.09.1992 г. е втора категория труд

(както е приел пенсионният орган). При това положение сборът от осигурителен

стаж и възраст по чл. 68 от КСО е 92г., 02м. и 25 дни. Ако трудовият стаж на

оспорващия за този период се признае за първа категория, то размерът на

осигурителния стаж на същия приравнен към трета категория труд ще бъде 44 г.,

03 м. и 19 дни. Тъй като към датата на подаване на заявлението оспорващият има

възраст 57 г. 00 м. и 15 дни., то сборът от осигурителен стаж и възраст е 101

г., 04 м. и 04 дни.

Не е спорно по делото, че за времето от 05.11.1970 г. до 15.09.1992 г.

жалбоподателят е работил на длъжността “чистач петролни цистерни на ЖП за

ремонт”, факт установен с приетото по делото като доказателство Удостоверение

УП 30 изх. № 002117-11/30.10.1992 г., издадено от ЖПЗ “Г. Димитров” – София,

неоспорено от страните, както и от завереното ксерокс – копие на трудовата

книжка. Спорният по делото въпрос е този стаж в размер на 21 г. 10 м. и 10 дни

каква категория труд следва да бъде приЕ.

От приетата по делото като писмено доказателство заверено ксерокс – копие от

трудова книжка е видно, че за този период от време работодателят е приел, че

трудът на жалбоподателя е от първа категория на основание т. 6 и т. 6г от ПКТП.

От показанията на разпитания по делото свидетел г-жа Алексиева при условията на

чл. 165, ал. 1 от ГПК е видно, че оспорващия е работил в ЖПЗ на длъжността

мияч на цистерни, които се използват за извозване на мазутни продукти. Същата

като технически ръководител, познаваща естеството на работата и условията на

труд установява, че положения от У. труд е свързан с исключителна вредност на

средата. Почистването на цистерните е извършвано с пароструйка и песъкоструйка,

водещи да повишаване на температурата и запрашеността на работната среда –

затвореното пространство на цистерната. Това от своя страна е налагало да

бъдат използване специални работни защитни азбестови облекла, продължителността

да бъде не повече от час – два, както и влизането в цистерните по двойки, с

оглед вероятността от настъпването на травми. Именно в ЖПЗ се е извършвал

ремонта и почистване на цистерните и от други предприятия, предвид наличието

на подготвени и квалифицирани специалисти.

От изслушаната в съдебно заседание експертиза, изпълнена от вещо лице –

специалист по охрана на труда, с оглед указанията на ВАС, неоспорена от

страните, е видно, че трудовата функция на длъжността “Чистач – мияч на

резервоари и цистерни в бази на ЖПЗ” и длъжността “Чистач на резервоари в

петролни бази и бензиностанции” във фирма “Петрол” са идентични по степен на

опасност, вредност и тежест на трудовите функции. За да стигне до този извод

вещото лице е посочило, че понятията “резервоар” и “цистерна” са две понятия за

една и съща вещ – съд, в който се съхраняват течности. Разликата между тях е

във възможността за транспортиране, като цистерната е резервоар пригоден за

транспортиране, докато цистерната може да се използва и като резервоар, находящ

се на складова площадка. Съпоставяйки трудовите функции на двете длъжности,

експерта е категоричен, че същите са идентични, тъй като трудовите функции за

почистване както на резервоар, така и на цистерна са свързани с необходимостта

от извършване на идентични конкретни действия, еднакви са условията на труд

свързани с намалено количество кислород и отделящи се изпарения от

нефтопродуктите с реална опасност от задушаване, едни и същи са правилата за

безопасност на труда и въпреки, че тежестта на труда не може да се категоризира

като много висока, то и двете трудови функции са свързани с опасност за живота

и здравето на изпълняващите ги и вероятност от настъпване на тежки травми.

Предвид така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна

следното:

Жалбата като подадена в срока по чл. 118 от КСО и от надлежна страна – адресат

на оспорения акт, за когото същият е неблагоприятен, срещу подлежащ на съдебно

обжалване административен акт, при спазване на специалната разпоредба на закона

е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Оспореното решение и потвърденото с него разпореждане на пенсионния орган

изхождат от компетентен съгласно чл.117, ал.1 и чл.98 от КСО орган, издадени са

в предписаната от закона форма и съдържание (чл.117, ал.3 от КСО), но при

постановяването му неправилно е приложен материалния закон.

С разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от КСО се определят условията, при

кумулативното наличие на които субектите, посочени в нормата имат право на

лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно посочената норма това

право се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и

55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на

осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените. От

31.12.2000 г. възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО се увеличава от първия ден на

всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане

на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на

осигурителния стаж и възрастта се увеличава с една точка до достигане на 100 за

мъжете и 90 за жените. До 31 декември 2009 г. включително лицата, които са

работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при

условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на

изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68 , но не по-рано

от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52

години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд. Следователно

оспорващият има необходимата възраст за пенсиониране – 57г., ако се приеме, че

спорния стаж е от втора категория труд, както и необходимата възраст за

пенсиониране при условията на първа категория труд.

Съгласно представеното по делото УП – 3 с изх. № 002117-11/30.10.1992г. за

периода 05.11.1970г. – 15.09.1992г., издадено по реда на чл. 101 от ППЗП въз

основа на разплащателни ведомости и друга първична документация, оспорващият е

работил в Железопътен завод като „чистач петролни цистерни на ЖП за ремонт”. По

този факт не се спори, а освен това е установен по безспорен начин с надлежно

издаден официален документ – трудова книжка, който се ползва с материална

доказателствена сила до отпадането й по надлежния ред. При изготвянето

Удостоверението, издателят му – работодател на жалбоподателя е отразил, че

стажът по т.3 и т. 4, т.е. за времето от 05.11.1970 г. до 15.09.1992 г. е първа

категория труд. Като такъв е отразен и в трудовата книжка. Неправилно

пенсионният орган е приел, че този труд е от втора категория по смисъла на т.

53 от ПКТП (отм.), а не от първа по смисъла на т. 6 и т.6г от същия правилник,

като необосновано е игнорирал същото като годно писмено доказателство,

установяващо релевантни факти. Унищожаването на документацията във връзка с

трудовия стаж на У. – първичните документи, в резултат на пожар, установено от

пенсионния орган, не може да влече неблагоприятни за заявителя последици, на

когото като добросъвестно осигурено лице следва да бъдат зачетени правата,

удостоверени с УП – 30 и трудовата книжка.

Съгласно разпоредбата на т. 6 и т. 6г от ПКТП (отм.) към първа категория труд

се причислява труда, положен на длъжност “локомотивни машинисти”, “помощник-

локомотивни машинисти” и “чистач на резервоари в петролни бази и бензиностанции

във фирма "Петрол"”. От изслушаната и приета по делото съдебна експертиза от

вещо лице специалист по охрана на труда безспорно се установи, че трудът

положен на длъжност “чистач – мияч на петролни цистерни в ЖПЗ – София” е

идентичен по характер, обем, степен на вредност и тежест на труда, положен на

длъжността “чистач в на резервоари в петролни бази и бензиностанции във фирма

“Петрол” и Нефтохим, който по силата на чл. 6, чл. 6г и чл. 6ж, б.”б” от ПКТП

(отм.) е признат за първа категория труд. Характера, обема, степента на

вредност и тежест на труда на оспорващия за процесния период бе установен по

безспорен начин и от събраните по делото гласни доказателства. Съдът намира, че

в настоящия случай е приложима разпоредбата на т. 67 ПКТП (отм.), която

предвижда възможност трудът на работниците и служителите, посочени в раздел I и

II на правилника, да се причисли към съответната категория, независимо в кой

отрасъл на производството е положен, щом работата им е свързана със същата

вредност и тежест на труда, което бе установено в настоящото производство.

Следователно за жалбоподателя са налице условията за причисляване на трудът му

на длъжност “чистач на петролни цистерни на ЖП за ремонт” към първа категория,

с оглед установените равностойна вредност и тежест на труда, независимо от

отрасъла на производството.

Съдът намира, че за жалбоподателя към момента на подаване на заявлението –

11.02.2008 г., са били налице предпоставките на чл. 68 от КСО – наличие на

изискуемата възраст и осигурителен стаж. Видно от заключението на съдебно

икономическата експертиза към тази дата същият е имал възраст 57 г. 00 м. 15

дни и трудов стаж 44 г. 03 м. 19 дни (приравнен към трета категория), чийто

сбор е 101 г. 04 м. 04 дни, т.е. над 100 точки за 2008 г., поради което

постановения отказ за отпускане на лична пенсия е незаконосъобразен.

По изложените съображения, Административен съд – Б., счита, че оспорения

административен акт, издаден от Д. на РУ „СО” – Б., следва да бъде отменен като

неправилен поради противоречие с материалния закон, като делото бъде изпратено

като преписка на този орган за установяване на точния размер на трудовия стаж

на жалбоподателя, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона

посочени в мотивите на настоящия съдебен акт и му бъде отпусната лична пенсия

за осигурителен стаж и възраст.

Водим от горното и на основание чл. 173, ал. 2, предл. 2 от АПК,

Административен съд – Б.


Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Решение №20/25.07.2008 г. на Д. на Регионално У. „. О. – Б. (РУСО), с

което е потвърдено Разпореждане № */12.05.2008г. на Началника на отдел “Пенсии”

при РУ “СО” – Б..

ИЗПРАЩА делото като преписка на Д. на Р. У. „. О. – Б. за установяване на

точния размер на трудовия стаж на В. И. У. от Б., ж.к. “Еленово”, Б. 1. В. А, .

5, А. 13, с ЕГН *, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона

посочени в мотивите на настоящия съдебен акт и му бъде отпусната лична пенсия

за осигурителен стаж и възраст.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14 дневен

срок от получаване на съобщението.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ
с. 1

скачать файл