Производството по делото е образувано въз основа на постъпила молба


с. 1
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила молба от А. Р. Ю. от с.К., общ.С., обл.Б., с искане за промяна на името му.

Искът е с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР във вр. с чл.530 и следващите от ГПК.

За О. С., редовно призована, представител не се явява, но кмета представя становище, в което сочи, че не оспорва иска.

За останалите заинтересовани страни, редовно призовани, представители не се явяват и не вземат становище по иска.

От събраните по делото доказателства се установява следното във фактическо отношение:

Молителят е роден на 13.08.1972 г. в гр.Р., обл.Б., жител е на с.К., общ.С., обл.Б.. При раждането му, родителите го записали с имената А. Р. Ю., както се установява от представеното удостоверение от 1972г., но при възродителният процес името му било променено на А. Р. Ю.. През годините, поради употребата на умалителното име Т., молителят започнал да възприема именно това име като свое и да се представя с него при запознанства. Като негово собствено име започнали да възприемат името Т. и неговите близки и приятели. През 2001 - 2002г., когато молителят трябвало да се снабди с документи за самоличност, установил, че в регистрите за гражданско състояние на О. Р. фигурира с имената А. Р. Ю., поради която причина личната му карта била издадено с това име. Въпреки формално отразеното в актовите регистри и личната му карта имена, молителят продължил да общува сред своя семеен и социален кръг с имената Т. Р. Ю., като бащиното име с което е познат, съответства на предишното име на неговия баща - Р. Д. Ю.. Имената Т. Р. Ю. придобили трайна публичност, с тях молителят се идентифицира и с тях продължава да бъде познат и известен, което се установява и от разпитаните по делото свидетели М. и Н.

При така установеното, съдът намира молбата за основателна.

Налице са визираните в ЗГР предпоставки за допускане промяна на името. Установените по делото обстоятелства, посочени по-горе, заради които се иска извършване на промяната, съдът намира за важни, по смисъла на чл.19 от ЗГР за молителят с оглед нормалните му взаимоотношения в семейството и обществото, и с официалните институции в страната, което е основание искането за промяна на името да бъде уважено.

Водим от горното и на основание чл.19, ал.1 от ЗГР във вр. с чл.530 и следв. и чл.537, ал.1 от ГПК, съдът
Р Е Ш И :
ПРОМЕНЯ името на А. Р. Ю. от с.К., общ.С., обл.Б., с ЕГН *, на Т. Р. Ю..

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на О. гр.Р., обл.Б. за отразяване на извършената промяна в актовете за гражданско състояние на молителя, на О. с.С., обл.Б. за отбелязване на промяната в регистрите на населението, както и в служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - Б. за сведение и изпълнение.


Решението на съда не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ
с. 1

скачать файл