Производството по делото е образувано по жалба на Димитър И. Д. от


с. 1
Производството по делото е образувано по жалба на Димитър И. Д. от Г. Б. против

заповед № РД-18-81/10.12.2009 год./неправилно посочена като заповед от

6.12.2009 г/ на И. Д. на А. по Г. К. и К. Г. С. за одобряване на кадастралната

карта и кадастрални регистри на Г. Б. относно имот с идентификатор

02676.501.1345 и е с правно основание чл. 49, ал. 2 от ЗКИР

Сочи се в жалбата, че жалбоподателя е собственик на дворно място с къща, в Г.

Б. представляващ п. V, кв. VІ., по силата на нот. акт № 61, т. ІІ, дело №

572/1994 год. С нот. акт № 174, т. І дело № 774/2001 год. жалбоподателя се

легитимира и като собственик на недвижими имот – Хотел и механа” в

гореописания имот, който е индивидуализиран като п. V, пр. № 1345, кв. 6 по ЗРП

на Г. Б.. По кадастралната карта след направена проверка жалбоподателя е

установил , че е допусната грешка и е депозирал възражение, с което е поискал

да се изработят етажни схеми на двете сгради описани като къща и хотел механа,

както и че е налице несъответствие между отразеното и заснемането по

кадастралната карта на имот с № 02767.501.1345 с плана на Г. Б. от 1958 год.

Имота е заснет с граници, които не съответстват на действителните такива,

отразени по плана от 1958 год., а така също и с площа на имота от 1958 год.

Иска се отмяна на заповедта в частта касаеща имота на жалбоподателя.

В с. з. жалбоподателя се представлява от адвокат, който поддържа жалбата.

Ответника по жалбата се представлява от адвокат, който оспорва жалбата. Твърди,

че имота е отразен в съответствие с границите му определи от предходния

кадастрален план от 1990 год., както и че при издаването на обжалваната заповед

органа се е съобразил с разпоредбата на чл. 41, ал. 1 и 2 от ЗКИР. Моли жалбата

да бъде отхвърлена, а заповедта потвърдена.

Заинтересованите страни редовно призовани не се явяват и не се представляват.

По делото са представени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно

техническа експертиза.

Съдът въз основа на събраните доказателства намира за установена следната

фактическа обстановка:

Оспорващият К. И. Д. се легитимира като собственик на дворно място с къща в Г.

Б. представляващ по плана на града п. V, кв. VІ при съседи Димитър Д., А. Р. и

от две страни улица по силата на договор срещу задължение за издръжка и гледане

по нот. акт № 61, т.ІІ, дело № 572/1994 год.. В същия нот. акт не е посочена

площа на имота. По силата на нот. акт № № 174, т. ІV, дело № 774/2001 год.

жалбоподетля се легитимира като съсобственик на хотел и механа находящи се в

парцел V, пл. № 1345, кв. VІ по ЗРП на Г. Б..

Със Заповед №300-3-9/15.01.2004г. И. Д. на А. по кадастъра на основание чл.35,

ал.1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ е открил производство

по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на

градовете Гоце Делчев, Б. и землището на с.Добринище, община Б..Със Заповед №РД-

16-08/02.05.2006г. е изменил предната като за правоспособно лице, на което е

възложено изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е

определено “Г=” ООД. Заповед №300-3-9/15.01.2004г. на И. Д. е обявена в

ДВ, бр.12/13.02.2004г. В същата заповед е посочено, че собствениците са длъжни

да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с

актовете им за собственост.

И. Д. на Агенция по кадастъра на основание чл.45 от ЗКИР е приел кадастралната

карта и кадастрални регистри за землището на Г. Б., област Б.. Приетата

кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти е обявена на

заинтересуваните лица в ДВ бр.79/9.9.2008 год.и чрез съобщение в община Б.. С

протокол №9/25.03.2009г. комисия, назначена от И. Д. на А. по кадастъра е

разгледала постъпилите писмени възражения по приетите кадастрална карта и

кадастрални регистри за землището на Г. Б.. Оспорващият е депозирал

възражения, от които е уважено това за изработване на схема на СО за сграда, но

не е уважено възражението да се провери на място приложена ли е регулацията от

действащия регулационен план по отношение на имота за изследване на

регулационните планове от 58 до 90 год, тъй като не е предмет на картата.

Със заповед № РД-18-81/10.12.2009г. на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР И. Д. на

Агенция по Г. К. и К. е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за

землището на Г. Б., без територията на ж. п. гара Б.. Същата е обявена в ДВ

бр3/12.01.2010г., обявена е в общината и в два централни всекидневника..

По делото е допусната и назначена съдебно-техническа експертиза, по която е

представено писмено заключение, което вещото лице поддържа пред съда и

неоспорено от страните. От експертизата се установява, че за Г. Б. първия

кадастрален и регулационен план е одобрен със заповед № 4426/1958 год. и в

този план към проекта за дворищна регулация УПИ 2579, кв. 6 по разписен лист е

вписан К. Н= Д. и площа е от 461 кв. м. Следващия кадастрален и

регулационен план на Г. Б. е от 1977 год. , в който имота е с нов № 1345 и от

него са образувани два урегулирани поземлени имота УПИ ІV и УПИ V кв. 6. По

разписен лист за УПИ ІV -1345,кв. 6 е записан Иван К. Д. и площа на имота е от

330 кв. м. Със заповед № 240/1990 год. е одобрен нов кадастрален и

регулационен план. За поземлен имот с пл. № 1345 е отреден УПИV кв. 6

Собственик е К. Д. Площа на имота е 323 кв. м. Вещото лице сочи още, че

границите на имот с идентификатор № 02676.501.1345 по КК и КР на Г. Б. съвпадат

с границите на имот с пл. № 1345, УПИ V кв. 6 по плана на Г. Б. от 1990 год. По

обжалваната заповед имота е 328 кв. м. Разликата в площа на имота се е изменяла

вследствие на приети кадастрални и регулационни планове. Тези квадратни метра,

с които е намален имота на жалбоподателя са преминали в собственост на Т. Р.. И

това е станало с плана от 1977 год. На място като трайно материализирани

граници са стени на сградите по последния план, които представляват хотел и

гараж, който е построен на границата на двата имота.

С оглед на така установеното съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е депозирана в административния орган на 11.02.2010г., което ще рече,

че е в срок. Разгледана по същество е неоснователна.

Кадастърът, определя чл. 1 ЗКИР, е съвкупността от основни данни за

местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, набирани,

представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този

закон ред, а съгласно чл. 43, ал. 1, т. 5 вр. чл. 41, ал. 1 и чл. 38, ал. 1, т.

2 ЗКИР, кадастралната карта и кадастралният регистър за урегулираните поземлени

имоти се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове

и друга документация, одобрени по реда на отменените ЗЕКРБ, ЗТСУ и др., или са

набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления,

като данните за собствениците и носителите на други вещни права се набират от

източниците по ал. 2 на същия член. Съдържанието, условията и редът за

създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се

определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство,

издадена на основание чл. 31 ЗКИР, като към датата на издаване на обжалваната

заповед е действувала Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането

на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр. 41/13.05.2005 г.).

Органите на А. по кадастъра са длъжни да отразят в кадастралната карта едно

фактическо положение като нанесат в нея само тези имоти, които вече са нанесени

в действуващия К. и/или техните граници са обозначени от собствениците при

липса на такъв спор. Като основа за изработване на кадастралната карта,

одобрена по реда на чл. 49, ал. 1 ЗКИР се ползва действащият влязъл в сила

кадастрален план. От събраните по делото доказателства се установи, че

жалбоподателя се легитимира като собственик на дворно място с къща в Г. Б.

представляващо по плана на града п. V, в кв. VІ с нот. акт № 61/1994 год. В

този нот. акт не е записана площа на дворното място. Процесуалния представител

на жалбоподателя в с. з. проведено на 28.04.2010 год. изрично заявява, че не

може да каже колко е имота на жалбоподателя и с колко е намален по плана приет

с обжалваната заповед.Твърди, че по плановете от 1958 год. имота на

жалбоподателя е с по- голяма площ. Изрично в с. з.на 09.06.2010 год.

жалбоподателя заяви , че не е обжалвал плана от 1990 год., тъй като не е знаел,

че е приет този план. Вещото лице , както се посочи и по горе заяви, че имота

на жалбоподателя е намален с плана от 1977 год и тези площи са преминали в

парцела на Т. Р.. Площа на имота по обжалваната заповед съответства на площа

на имота по кадастралния план от 1990 год.В тази връзка съдът счита, че

правилно имота на жалбоподателя по одобрената кадастрална карта на Г. Б. със

заповед № РД-18-81/10.12.2010 год. е нанесен с 328 кв. м. , така както е

нанесен по влезлия в сила кадастрален план от 1990 год. и е спазен чл. 41,

ал. 1 от ЗКИР. Спазени са и границите на имота, които съвпадат с плана от 1990

год. и представляват трайно материализирани граници – стени на сградите от

последния план – семеен хотел и гараж построен на границата между имот 1345 и

1244.Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗКИР. Данните за собствениците се установяват

чрез представяне на нот. актове, а видно от представения нот. акт от който

жалбоподателя черпи права, не е посочена площа на имота, а и жалбоподателя не

можа да посочи в с. з. с колко му е намален имота. Към документите послужили

за издаване на нот. акт № 61/1994 липсва представена скица на имота от

последния действащ регулационен план на Г. Б..

С оглед на гореизложеното съдът, счита че обжалваната заповед в частта за имот

с идентификатор 501.1345 по отношение на имотните граници и площ е

законосъобразна , издадена от компетентен орган при спазване на процедурата по

издаването й.

По отношение на жалбата, в частта за неизготвени схеми за двете сгради в имота

същата е неоснователна, тъй като възражението е уважено, а и жалбоподетеля не

представи доказателства в тази насока.

Искането за присъждане на направените разноски от страна на жалбоподателя е

неоснователно, тъй като оспорването на административния акт е отхвърлено.

Водим от горното съдът
Р Е Ш И :
Отхвърля жалбата на К. И. Д. от Г. Б., ул. “П. Р. С против заповед №

РД -18-81/10.12.2009 год. на И. Д. на А. по Г. К. и К. Г. С. за одобряване на

кадастралната карта и кадастрални регистри за землището на Г. Б. в частта за

имот с идентификатор № 02676.501.1345 .

Отхвърля искането на К. И. Д. от Г. Б., ул. “П. Р. Славейков за присъждане на

разноски.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните пред

ВАС на РБ С..


Съдия:\п\ Серафимка Мадолева

Вярно с оригинала !РС
с. 1

скачать файл