Производството е по чл. 435,ал. 2 Гпк


с. 1
Производството е по чл.435,ал.2 ГПК.

Постъпила е жалба с вх.№1423/08.06.2012г. от В. И. П. от Г.С., солидарен длъжник по изпълнително дело №41/2011г. по описа на СИС при СмРС против действията на ДСИ по извършения на опис на движими вещи на 06.02.2012г. по изп.д. №41/2011г. по описа на СИС при СмРС. Излага доводи за незаконосъобразност на обжалваното действие и моли същото да бъде отменено, както и да бъде спряно принудителното производство и изпълнение до окончателно приключване на производството по настоящата жалба.В жалбата се твърди, че съдебният изпълнител не му е връчил надлежно по предвиденият в ГПК ред призовка за доброволно изпълнение, нито го е уведомил по надлежен ред за насроченото на 06.02.2012г. принудително изпълнение. Сочи ,че на 30.05.2012г. с две писма с обратни разписки е получил две призовки за принудително изпълнение по изп.д. №41/2011г. по описа на СИС при СмРС, едната издадена на 21.05.2012г. и адресирана до представляваното от него дружество „. Б. О., с която го уведомяват за насрочен опис на движими вещи на 06.02.2012г.,т.е. за опис ,извършен преди четири месеца, а другата призовка, адресирана до него в качеството му на физическо лице го уведомяват за насрочен опис на движими вещи на 02.07.2012г. по изп.д. №41/2011г. по описа на СИС при СмРС.Твърди още,че на 31.05.2012г. е получил още две писма с обратни разписки, съдържащи Постановление за възлагане на движими вещи от 07.05.2012г. по изп.д. №41/2012г. по описа на СИС при СмРС. твърди също, че препоръчаните писма е получил на адрес Г.С., кв. Д., ул."Е." № **,.*,ап.*, който е постоянният му адрес от 13.05.2009г. и от тогава няма друг настоящ адрес, като на 30.05.2012г. за първи път в качеството му на физическо лице му е връчено някакво съобщение по изп.д.№ 41/2011г. След справка установил, че това изпълнително дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден по ч.Г.д.№ 39179/2010г. по описа на СРС, 54 състав Сочи, че до 30.05.2012г.заповед за изпълнение и изпълнителен лист не са му връчвани на постоянния му адрес и не е получавал призовка за доброволно изпълнение. Твърди по-нататък, че ДСИ е извършил опис на движими вещи без да се увери, че същите са собственост на някой от солидарните длъжници и не е взел предвид, че описаните движими вещи са част от отоплителна и В и К системи на продадени от длъжника „. Б. О. през 2009г. обекти на трети лица, които не са страни по изп.дело , като евентуални последващи дейстия на ДСИ по изп.дело ще доведе до неоснователно и незаконосъобразно засягане праватана трети лица, включително и чужди граждани. Моли да бъде отменено обжалваното действие на ДСИ-извършеия на 06.02.2012г. опис на движими вещи , както и да бъде спряно производството по принудителното изпълнение до приключване на производството по жалбата.

Постъпило е възражение с вх.№1788/18.07.2012г. от „. 2. Е. Г.С., представлявано от управителя Калин И. И., чрез пълномощника му А.П. Н., срещу подадената от В. И. П. жалба срещу описа на движими вещи от 06.02.2012г. Излага доводи, че жалбата е процесуално недопустима,тъй като в чл.435,ал.2 ГПК изчерпатено са изброени действията на съдебният изпълнител, които подлежат на обжалване и между тях не се съдържа опис на движими вещи. Освен това длъжникът не може да упражнява чужди процесуални права на трети лица, чиито интереси твръди, че са загегнати или на солидалния си съдлъжник. Във възражението се твърди още, че искането за спиране на изпълнението по изп.д. №41/2011г. е неоснователно, тъй като с това искане се цели не спиране на вече приключилата публичната продан на движимите вещи, а отлагане на последващите действия срещу длъжниците, който подлежат на отделно обжалване и преценка.

В представените от Държавния съдебен изпълнител по реда на чл.436,ал.3 от ГПК мотиви се излага становище, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като обжалваното действие-опис на движими вещи не е включено в изрично посочените основанията за обжалване в чл.435,ал.2 ГПК Посочените движими вещи не са несеквестируеми, тъй като са собственост на търговец-юридическо лице, поради което описът на движими вещи не подлежи на контрол и отмяна от въззивната инстанция. В този смисъл е и съдебната практика. Поради това моли жалбата да бъде отхвърлена като процесуално недопустима и производството по делото прекратено.

Смолянският окръжен С., след като взе предвид оплакванията в жалбата, възраженията на взискателя, мотивите на Държавния съдебен изпълнител и след преценка на събраните по делото доказателства намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

Правото на жалба срещу действията на съдебните изпълнители е процесуално право и предпоставките за възникването му и способите за реализацията му са определени от ГПК. С оглед на това право на обжалване на определено действие на съдебния изпълнител може да възникне само в онези случаи, в които законът изрично е предвидил възможността за обжалване. Ако подобна възможност не е предвидена действието е от категорията на необжалваемите и не подлежи на контрол по пътя на инстанционното производство. В случая в разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и 3 от ГПК са изброени изчерпателно както подлежащите на обжалване действия от длъжника, така и основанията за това.

В случая жалбоподателят е длъжник по образуваното изпълнително производство и като такъв има правото да обжалва посочените в разпоредбата на чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК действия на съдебния изпълнител, сред които е и отнемането на движими вещи, ако не е уведомен надлежно за изпълнението. В жалбата се поддържа именно това оплакване, че не е надлежно уведомен, както и че не е получил покана за доброволно изпълнение. От приложената на стр.81 от изп.д.№ 224/2010г. на ЧСИ А. С. П. покана за доброволно изпълнение е видно, че същата е изпратена с обратна разписка на постоянния адрес на длъжника в Г.С., кв. Д., ул."Е." № **,.* и получена на 07.10.2010г. от баща му Иван П.. От протокола за опис на движими вещи е видно, че длъжникът В. И. П. е уведомен за насрочения на 06.02.2012г. опис на движими вещи по мобилен телефон, номерът на който е изписан в протокола, по реда на чл.42,ал.3 от ГПК.Това обстоятелство е посочено от ДСИ и в представените от него мотиви. Другият съдлъжник „. Б. О., представлявано от В. И. П. е прието, че също е редовно призован по реда на чл.50,ал.2 от ГПК, тъй като от направената справка в Търговския регистър е видно, че е призован на посочения като седалище в регистъра адрес, а от отбелязването в призовката се установява, че по данни на охраната Д. Ф. на посочения адрес няма такава фирма. Следователно след като длъжниците са били редовно призовани и не са се явили на насрочения на 06.02.2012г. опис на движими вещи и изземване на същите на 07.02.2012г. с предаването им за пазене на взискателя, то не е налице твърдяната от жалбоподателя хипотеза на чл.435,ал.2 от ГПК, а именно изземване на движими вещи, без длъжника да е бил надлежно уведомен за изпълнението, поради което жалбата е недопустима. След като жалбата е подадена на 08.06.2012г. , четири месеца след изтичане на предвидения в чл.436,ал.1 от ГПК едноседмичен срок за обжалване, тя е процесуално недопустима и като просрочена и следва да се остави без разглеждане само на това основание.

Недопустимо, поради липса на правен интерес е и искането за спиране на производството по принудителното изпълнение до приключване на производството по жалбата. Видно от приложеното по делото Постановление за възлагане на движими вещи от 07.05.2012г. описаните движими вещи с протокола от 06.02.2012г. на обща стойност 29 765 са възложени на взискателя „. 2. Е., а съгласно чл.474,ал.5 във вр. с чл.482,ал.1 от ГПК извършената продажба не може да бъде обжалвана или оспорвана по исков ред. На това основание с Определение № 808/21.09.2012г. ,постановено по В.ч.Г.д.№ 347/2012г. по описа на СмОС жалба на В. И. П. с вх.№ 1439/11.06.2012г. срещу Постановление за възлагане на движими вещи от 07.05.2012г. е оставена без разглеждане като недопустима и е прекратено производството по делото. След като продажбата на описаните движими вещи е извършена и не може да бъде обжалвана на посоченото по-горе основание, за жалбоподателя не е налице правен интерес от спиране на изпълнителното производство до приключване на производството по жалбата му срещу описа на същите движимите вещи.

По изложените съображения Смолянският окръжен С.
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№1423/08.06.2012г., подадена от В. И. П. от Г.С., кв. Д., ул."Е." № **,. *, ап *, солидарен длъжник по изпълнително дело №41/2011г. по описа на СИС при СмРС против действията на ДСИ по извършения на опис на движими вещи на 06.02.2012г. по изп.д. №41/2011г. по описа на СИС при СмРС. като процесуално НЕДОПУСТИМА и

ПРЕКРАТЯВА производството по В.ч.Г.д.№ 346/2012г. по описа на Смолянския окръжен С..

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя В. И. П. от Г.С., кв.Д., ул."Е." № ,.*,ап.*, за спиране на изпълнението по изп.д.№41/2011г. по описа на СИС при С. районен С. до приключване на производството по настоящата жалба като НЕДОПУСТИМО, поради липса на правен интерес

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Пловдивския апелативен С..


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ
с. 1

скачать файл