Програма за закрила на детето 2013 г март 2013 г


с. 1


Проект!
Община Враца
Програма за закрила на детето

2013 г.


март 2013 г.

Общинската програма за закрила на детето 2013 г. е разработена в съответствие с международните и националните стандарти – Конвенция за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална стратегия за детето 2008–2018 г., Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, както и Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Враца 2011–2015 г.

Общинската програма документира волята и готовността на институциите на територията на общината за повишаване качеството на живот на децата.

Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето: „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години”.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:


 • зачитане и уважение на личността на детето;

 • отглеждане на детето в семейна среда;

 • осигуряване на най-добрия интерес на детето;

 • специална закрила на дете в риск;

 • насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;

 • подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация;

 • временен характер на ограничителните мерки;

 • незабавност в действията по закрила на детето;

 • грижа в съответствие с потребностите на детето;

 • осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

 • насърчаване на отговорното родителство;

 • подкрепа на семейството;

 • превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

 • контрол по ефективността на предприетите мерки.

Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето, като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето са:

 1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

 2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и прeдучилищна подготовка на всички деца.

 3. Подобряване здравето на децата.

 4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.

 5. Насърчаване участието на децата.

 6. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето.

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Враца и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот.


Общинската програма за закрила на детето 2013 г. е изготвена от Комисия за детето в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и е разгледана на заседание на Обществения съвет по чл.35 от ЗСП.

По предложение на Дирекция „Социално подпомагане” – Враца, същата е приета на заседание на Общински съвет – Враца с Решение № ....... по Протокол № ........от .................2013 г.Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Използвани съкращения (абревиатури)


АСП

Агенция за социално подпомагане

БЧК

Български червен кръст

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДПС

Детска педагогическа стая

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДВУ

Дневен център за деца и възрастни с увреждания

ЗМБ

Звено “Майка и бебе”

ЗСП

Закон за социално подпомагане

КМ

Координационен механизъм

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НО

Неонотологично отделение

НПО

Неправителствена организация

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

ОПЛ

Общо практикуващи лекари

ОСНВ

Общински съвет по наркотични вещества

ОПРЧР

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

ПИЦ

Превантивно-информационен център

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РЗОК

Районна здравноосигурителна каса

РУП

Районно управление „ Полиция”

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРД

Център за работа с деца

ПРИОРИТЕТ І :

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТАЦел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне.

1.1 Насочване към проекти и програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат.

1.2 Подкрепа на семействата в съответствие и за изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, развитие на алтернативни услуги за деца, както и предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура.


1.3 Отпускане на еднократна помощ на деца и техните семейства в неравностойно социално положение.

1.4 Взаимодействие между НО при МБАЛ, ОЗД, Център за обществена подкрепа и ЗМБ при работата по превенция на изоставяне на дете в институция.


1.5 Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето и подкрепа за отговорно родителство, чрез:

- Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите и насочване на децата и семействата към подходящи социални услуги в общността;

- Организиране на кампания за насърчаване на отговорното родителство, съвместно с Центъра за обществена подкрепа, НПО и медиите;

- Разширяване дейността на Центъра за работа с деца в риск, чрез организиране на кампании за работа с родители.ДСП

ДБТ


Община Враца

ДСП

ДСП

Община ВрацаДСП – ОЗД

МБАЛ „Христо Ботев” – Враца

ЦОП

ЗМБ


ДСП - ОЗД

Община Враца

МКБППМН

Комисия за дететоНПО
МКБППМН

РУП - ДПС
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и проектно финансиране
В рамките на утвърдения бюджет на институцията
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2.Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги за семейна грижа.2.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца, съгласно Плана за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2013 г.:

- ДЦДВУ „ Зорница” - Враца;

- ДДЛРГ „Асен Златаров” – Враца;

- Звено „ Майка и бебе” - Враца;

- Център за обществена подкрепа - Враца”.
2.2 Реализиране на дейностите по Проект „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи” за изграждане на 3 (три) броя ЦНСТ и 1 бр. Защитено жилище за деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции.
2.3 Реализиране на дейностите по Проект

СТИМУЛ – Социални, Трайно Интегрирани Местни Услуги за Личността” за изграждане и функциониране на Общностен център за деца и семейства.

2.4 Продължаване на кампанията по набиране, проучване и обучение на приемни семейства, популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на общината и настаняване на 3 деца в приемни семейства.
2.5 Продължаване на работата по Проект ”И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, за обучение, оценяване и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на 4 деца в тях.
2.6 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на родини и близки или в приемни семейства.


Община Враца

ДСП – Враца, ОЗД

Комисия за детето

Обществен съвет на дейносттите по социално подпомагане


Община Враца

МРРБ - ОПРР

Община Враца

МТСП – Дирекция „Социално включване”

РДСП


ДСП - ОЗД

БЧК


ЦОП

Община Враца

АСП

ДСП – ОЗДЦОП

Проектен екип от Община ВрацаВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Проектно финансиране от ОПРР и дофинансиране от общинския бюджет

Проектно финансиране и дофинансиране от общинския бюджет
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Проектно финансиране по ОПРЧР

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


3. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца.


3.1 Осъществяване на контрол относно спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца в институциите и социалните услуги в общността на територията на община Враца. 1. 3.2 Извършване на проверки по сигнали за нарушаване на правата на децата.

3.3 Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация за гарантиране правата на детето, чрез:

- Провеждане на работни срещи на структурите на местното самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови и повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства.


- Организиране и провеждане на обучения за професионалисти от всички структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане на международното и вътрешното законодателство в областта на закрилата на децата и по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат права и интереси на деца.

ДАЗД

Община Враца

ДСП – ОЗД

Обществен съвет на дейносттите по социално подпомагане


Междуведомствен екип по КМ от:

Община Враца – МКБППМН

РУП – ДПС

ДСП - ОЗД

РИО на МОМН
РДСП

ДСП– ОЗД


Община Враца

Комисия за детето

МКБППМН

Обществен съвет на дейносттите по социално подпомаганеДАЗД

МТСП - АСП

ДСП

РУП – ДПСОбщина Враца

МКБППМН


НПО

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и/или проектно финансиране


4. Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за толерантност и недискриминация по отношение на всички деца от общината, независимо от техния етнос, увреждане и социален статус.

4.1 Издаване на информационни материали, провеждане на медийни кампании, подкрепа и участие в съвместни проекти с НПО, насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата с увреждания, деца от малцинствени групи и деца в неравностойно положение.ДСП – ОЗД

Община Враца

РИО на МОМН

НПО


Медии

Културни институции

Ръководства на учебни и детски заведения


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институцииПРИОРИТЕТ ІІ :

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДЕЦАЦел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Разработване механизъм за повишаване и проследяване обхвата и посещаемостта на децата от задължителна

образователна възраст в образователната система.
1.1 Усъвършенстване на информационната система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво.
1.2 Разработване и прилагане на система за оценка и превенция на риска от отпадане от училище.

1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програми за образование.

1.4. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез насърчаване на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи.

1.5 Осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици от населени места на община Враца, в които няма съответните учебни и детски заведения.


1.6 Популяризиране на задължителната предучилищна подготовка като условие за равен достъп на децата до училищно образование.


РИО на МОМН – Враца

Община Враца

Училищни ръководства
РИО на МОМН – Враца

Община Враца

Ръководства на учебни и детски заведения
Училищни ръководства

РИО на МОМН – Враца

Училищни настоятелства

НПО
РИО на МОМН – Враца

Община Враца

Училищните ръководства

Училищните настоятелства

Община Враца

РИО на МОМН – Враца

РИО на МОМН – Враца

Община Враца


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


По проекти и/или в рамките на утвърдените бюджети

По проекти и/или в рамките на утвърдените бюджети


По проекти и/или в рамките на утвърдените бюджети


По проекти и/или в рамките на утвърдените бюджети

2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности2.1 Организиране и провеждане на кампания за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП.

2.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

2.3 Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със СОП.

2.4 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.

2.5 Провеждане на кръгла маса на тема „Състояние, проблеми и перспективи при обучението на деца със СОП в община Враца”.


РИО на МОМН – Враца

Ресурсен център - Враца

Община Враца

Училищни ръководства

ДСП - ОЗД
Ресурсен център – Враца

Ръководства на учебни и детски заведения

Община Враца

Ръководства и настоятелства на учебни и детски заведения

НПО
РИО на МОМН – Враца

Община Враца

Ръководствата на учебни и детски даведения

Община Враца

Комисия за детето

РИО на МОМН – Враца

Ресурсен център - Враца

ДСП


Ръководствата на учебни и детски заведения

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджет и/или проектно финансиране
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
ПРИОРИТЕТ ІІІ :

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА


Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Подобряване обхвата и качеството на грижите за децата в ранна детска възраст. Подобряване на родителския капацитет.

1.1 Активно съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст.

1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата в детските ясли и яслените групи на ОДЗ на територията на общината, чрез:

- здравословно и балансирано хранене;

- превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания;

- съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи;

- осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики.


1.3 Реализиране на проект „ Възпитатели и родители – заедно в детската ясла” и популяризиране на резултатите сред всички детски заведения на територията на общината.
1.4 Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в детски ясли и яслени групи в ОДЗ.

РЗОК

Община Враца

Специалисти от извънболничната и болничната помощ
РЗИ – Враца

Община Враца

Ръководствата на детските заведения

Медицински специалисти

Фондация „Стъпка по стъпка” и Община Враца

РЗИ – Враца

Община Враца

Ръководствата на детските заведения

ДМСГД - Враца


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

От бюджета на Проекта


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции2. Намаляване на социално-значимите заболявания и травматизма сред децата и учениците.


  1. Провеждане на информационни кампании за здравословното хранене и здравословен начин на живот.


  1. Разработване и прилагане на програми за здравно образование на децата и учениците във всяко детско заведение и училище.
  1. Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците.  1. Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата.  1. Разширяване на възможностите за обхващане на децата в програми и форми за здравно образование.  1. Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и условия за достъп до здравни и спортни услуги, с цел терапия, социализация и подобряване състоянието на децата с увреждания.
  1. Провеждане на обучения на медицински специалисти от всички звена и заведения, работещи с деца.
РЗИ – Враца

Община Враца

Ръководствата на учебни и детски заведения

Медицински специалисти


РЗИ – Враца

Община Враца

РЗИ – Враца

Община Враца


РЗИ – Враца

Община Враца

РЗИ – Враца

Община Враца


РЗИ – Враца

Община Враца

Училищните ръководства

Ръководствата на детските заведения

Медицинските специалисти

РЗИ – Враца

Община Враца
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Проектно финансиране и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Проектно финансиране и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

Проектно финансиране и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции3. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата.3.1 Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на РБългария, чрез:

- Провеждане беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксините;

- Активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и предприемане на мерки за осъществяването им;

- Осигуряване на мобилни екипи за извършване на имунизации в райони и населени места, с преобладаващо ромско население и/или лица, живеещи в сходна на ромите ситуация.

3.2 Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите фактори свързани с него.

3.3 Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания при децата и учениците.РЗИ – Враца

ОПЛ


Община Враца

Училищните ръководства

Ръководствата на детските заведения

Медицински специалисти

РЗИ – Враца

Община Враца

Училищните ръководства

Ръководства на детски заведения

Медицински специалисти

РЗИ – Враца

Община Враца

Училищните ръководства

Медицинските специалисти


По проекти и програми и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

По проекти и програми и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


По проекти и програми и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

4. Повишаване здравната култура и информираността на учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

4.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата в България, в съответствие с реализиращата се Национална програма.

4.2 Разработване на училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.


4.3 Провеждане на инициативи на училищно и общинска ниво, посветени на Международния ден за борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември.

4.4 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата и социалните услуги за деца на територията на Община Враца.


РЗИ – Враца

Община Враца

Общински съвет по наркотични вещества

Училищните ръководства

Медицинските специалисти

РЗИ – Враца

Община Враца

ОСНВ - ПИЦ

Училищните ръководства

Медицинските специалисти

РЗИ – Враца

Община Враца

ОСНВ

Училищни ръководскваМедицински специалисти

РЗИ – Враца

ОСНВ - ПИЦ

Община Враца

БЧК

Ръковдства на учебни и социални заведенияПо проекти и програми и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

По проекти и програми и/или в рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

ПРИОРИТЕТ ІV :

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието


1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги и включване в консултативна програма.

1.2 Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците – обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците.

1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви, за закрила на децата, безопасността на движението, трафик на хора.  1. Провеждане „Ден на отворените врати” за популяризиране дейността на МКБППМН.

Междуведомствен екип по КМ от:

Община Враца – МКБППМН

РУП – ДПС

ДСП - ОЗД
   ОСНВ - ПИЦ

   МКБППМН

   Община Враца   МКБППМН

   ДСП – ОЗД

   ПИЦ към ОСНВ

   НПО


   МКБППМН

РУП - ДПС

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие.

2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране на случаите.
2.2 Участие на Общински младежки съвет в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца.

2.3 Провеждане на обучения на обществените възпитатели и социалните работници от институциите и социалните услуги в общността за повишаване ефективността на корекционно – възпитателните дейности с децата.   РУП – ДПС

ДСП - ОЗД

МКБППМН


РИО на МОМН

ДМСГД - Враца

Младежки дом

МКБППМН


РУП - ДПС

ДСП - ОЗД   МКБППМН


РУП - ДПС

ДСП - ОЗДВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

3. Повишаване на обществената ангажираност с проблемите на безопасността на децата и експлоатацията на детски труд.

3.1. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в риск – телефон 112 и телефон 116 111, чрез разпространение на рекламни и информационни материали.

3.2. Провеждане на кръгла маса по проблемите на безопасността на децата в Интернет.


3.3 Реализиране на „Общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2012 – 2014 г.”
3.4 Координиране на действията между заинтересованите институции за недопускане прояви на експлоатация на детския труд.

ДАЗД

ДСП - ОЗД

Община Враца

РУП – ДПС   Училищни ръководства

ДАЗД


РИО на МОМН – Враца

РУП– ДПС


Община Враца

   Училищни ръководства

Интернет доставчици
ОСНВ

ПИЦ


Училищни ръководства

ДСП – ОЗД

ДБТ

Дирекция „Инспекция по труда” - ВрацаОбщина Враца

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

ПРИОРИТЕТ V :

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА


Цел


Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Създаване на механизъм за сътрудничество и консултиране на мнението на децата при изготвяне и прилагане на политиките, свързани с техните права и отговорности.


1.1 Реализиране на дейностите по програмата „Община – приятел на детето”.

1.2 Повишаване капацитета на Ученическия общински съвет и Ученическите съвети по училища да дават мнение и предложения при изготвяне на общинската политика за децата и младежите.Община Враца

УНИЦЕФ

Община Враца

Училищни ръководства
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2. Повишаване на информираността на децата за техните права.

2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности.

2.2 Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД http://www.stopech.sacp.government.bg/ във всички училища и детски градини.
Училищни ръководства

Педагогически съветници

МКБППМН

ДСП - ОЗД

РИО на МОМН

ДАЗД


ДСП – ОЗДВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институцииПРИОРИТЕТ VІ:

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО


Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

1. Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни и развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време.

1.1 Увеличаване участието на деца и учениците в културни и развлекателни дейности.

1.2 Засилване интереса на децата и учениците към различните извънкласни дейности, предлагани в Общинския център за работа с деца и Младежки дом– Враца, чрез:

- Дообогатяване на съществуващите вече форми ;

- Откриване на нови форми с цел задоволяване на потребностите на младите хора в Община Враца.

1.3 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традиците на Враца и региона, чрез включване в различни форми на Програмата за патриотично възпитание в Община Враца.Община Враца

Център за работа с деца

Младежки дом

Регионална библиотека

Училищни ръководства


Община Враца

Център за работа с деца

Младежки дом

Училищни ръководства

Община Враца

Център за работа с деца

Младежки дом

Регионална библиотека

Училищни ръководства

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции
В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


2. Подкрепа на изграждането на училищни спортни клубове с оглед подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност.

2.1 Разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност.

2.2 Насърчаване участието на децата в масови ученически спортни прояви, планирани в общинския спортен календар.

2.3 Провеждане на ученически игри в изпълнение на националния спортен календар на МОМН.


Училищните ръководства

Община Враца

Спортни клубове

Община Враца

Училищни ръководства

Спортни клубове

РИО на МОМН

Община Враца

Училищни ръководства

Спортни клубовеВ рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции и по програми на МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции


В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

3. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

3.1 Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до всички форми на занимания в общинските спортни бази и културни институции.
3.2 Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти, както за дообогатяване на съществуващите дейности, така и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания и деца в неравностойно положение.

Община Враца

ЦРД


Младежки дом

Спортни клубове

Община Враца

Спортни клубове

Младежки дом

ЦРД


НПО

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции4. Насърчаване на деца с изявени дарби.

4.1. Реализиране на Общинска програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 г. в изпълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Община Враца


В рамките на утвърдения бюджет


Председател на Комисия за детето:

Светозар ЛукановЗам.-кмет на Община Враца


с. 1

скачать файл