Програма за VІІІ клас -21 декември 2011 година Уважаеми ученици,


с. 1РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието, младежта и науката

Регионален инспекторат по образованието - Пловдив

Общински кръг на олимпиадата по история и цивилизация

изпитен вариант по учебната програма за VІІІ клас -21 декември 2011 година
Уважаеми ученици,

При работата върху задачите пишете със син химикал. Верните отговори отбелязвайте със знака Х

Ако допуснете грешка при попълването на отговорите можете да поставите грешния отговор в скоби.

По време на олимпиадата не може да ползвате допълнителни помагала или пособия, освен предоставената Ви бланка. Продължителността на изпита е четири астрономически часа, през които трябва да работите по всички задачи. За областния кръг се класират ученици получили не по-малко от 75 точки.


Желаем Ви успех в олимпиадата по история!
ЗАДАЧИ:
1. През 313г. по силата на миланския едикт християнството е признато за равноправна религия в Римската империя от император:

А) Каракала

Б) Диоклециан

В) Константин

Г) Теодосий
2. Основната идея на император Юлиян Отстъпника по отношение на религиозното единство в Римската империя е :

А) налагането на християнството като единствена и задължителна религия

Б) налагане задължителното почитане на римските божества за всички народи

В) издигане култа на бога Юпитер като единствен Бог

Г) обединение на всички антични култове в една система от култове с център култът към Слънцето
3. Владетелят подчинил варварския свят в земите от Европа до Средна Азия (434-453г.) е:

А) Аларих

Б) Одоакър

В) Гейзерих

Г) Атила
4. Една от причините за Великото преселение на народите е:

А) появата и разпространението на християнството

Б) гоненията на християните в Римската империя

В) промените в климатичните условия

Г) недостигът на земя в Римската империя
5. От варварските държави, първа във времето възниква:

А) Франкската държава

Б) държавата на вестготите

В) Лангобардското кралство

Г) кралството на вандалите

6. Една от големите заслуги на император Юстиниан І Велики е :

А) осъждането на иконоборците

Б) издаване на Корпус на гражданското право

В) създаването на военноадминистративни области- теми

Г) сключването на 30- годишен мирен договор с България
7. Конфликтът, прераснал във война между България и Франкската империя през 827-831г., е породен от :

А) териториалните претенции на империята към български земи

Б) опитът на славянските племена тимочани, браничевци и абодрити да се откъснат от България

В) насилственото налагане на християнството в северозападните български земи от германски мисионери

Г) борбата между двете държави за надмощие в Централна Европа
8. „Клюнийското движение”, възникнало през Х век във Френска Боргундия:

А) поставя началото на рицарското съсловие

Б) монашеско движение, проповядващо строг аскетизъм

В) оглавява борбата на селяните срещу едрите феодали

Г) отстоява чистотата на църквата от ереси
9. Причина за политическото раздробяване на Средновековна Европа през ІХ-ХІв. е:

А) господството на феодалната йерархия

Б) норманските нашествия

В) борбата между светската и църковна власт за надмощие

Г) създаването на ислямска държава на Пиринейския полуостров
10. Понятието феодализъм отразява връзката между:

А) човек-земя

Б) духовенство-вярващи

В) различните съсловия

Г) членовете на цехова организация
11.Напишете определението на следното понятие:Еднощитни рицари
12.Напишете определението на следното понятие:


Отонови привилегии”13. Напишете понятието за което се отнася следното определение:възкачване на трон (престол) на светски или религиозен глава.


14. Напишете понятието за което се отнася следното определение:


златопечатно слово”; византийска императорска грамота, подпечатвана лично от императора с червено мастило и скрепявана със златен печат15. За кой византийски император се отнася следният текст?Неговия живот беше посветен на девиза: „ Една държава, един закон, една църква!”


16. От кой исторически паметник е следния текст?Князът на българите приел светото кръщение. Той бил замислил да стане християнин предишната година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и бедствия сред народа на царството му. Недоволни от това, неговите боляри разбунтували народа против него, за да го погубят. .. Но той, като призовал името Христово, потеглил срещу цялото множество…”


17. На линията на времето нанесете, последователно, имената на владетелите управлявали българската държава през ІХ век.

18.

Походите на кой български владетел са изобразени на картата?
При кои двама владетели е присъединена очертаната най-светла територия в югозападната част на Балканския полуостров?
19. Прочетете внимателно текста и напишете:

А пък император Йоан Цимисхи, който се борил с руската войска в продължение на цели четири месеца, върнал Мизия на ромеите…. Той влязъл в големия храм на Божията мъдрост „св. София”, произнесъл благодарствена молитва и посветил на Бога като пръв дар от плячката великолепната корона на мизите (българите). След това отиъл в двореца си, като водел със себе си Борис, цар на мизите и му заповядал да свали знаците на царската власт. Те били следните: теара (корона), обвита в пурпур и извезана със злато и бисери, багреница (наметало) и червени обувки.„
Кой е авторът?

Кое е произведението?

Какъв вид е историческия извор?

Какво историческо събитие описва?

Какво е отношението на автора към описваното?

20. Обяснете разликите между понятията : цезаро-папизъм и папо-цезаризъм.

21. Какво е изобразено на картините?


22. Отговорете аргументирано: Може ли да наречем княз Борис І и цар Симеон велики владетели на България и Европа?
Благодарим Ви за участието в ОЛИМПИАДАТА!
Участник в олимпиадата:
Име, презиме, фамилия:……………………………………………………………………… Клас:……
Училище:………………………………………………………………………………………..
Селище:…………………………………………………………………………………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ КВЕСТОРИТЕ!
Начало на олимпиадата: .……. часа Изпитната работа е приета в :………часа
Име и фамилия на квестора приел работата: Подпис:


ПОПЪЛВА СЕ ОТ ОЦЕНЯВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ!
Първи оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..
(Име и фамилия) (подпис) брой точки
Втори оценител: ……………………………….……………. ( ) ……………..

Общ брой точки:………. (Първи + Втори / 2) Ученикът ..………… класира за Областния кръг на олимпиадата.

с. 1

скачать файл