Програма за управление качеството на атмосферния въздух през 2009г


с. 1
ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ 2009г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда Ви представяме oтчет за изминалия едногодишен период по изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за управление качеството на атмосферния въздух 2003-2010г.,приета с Решение №23/23.12.2009г.

По – голяма част от задачите в програмата са с дългосрочен и постоянен характер.

Във връзка с Уведомително писмо Вх.№ 32-00-11/23.02.2009г. на РИОСВ-Пазрджик относно необходима актуализация на Програмата за управление качеството на атмасферния въздух, бе извършена актуализация в Плана за действие на програмата, като същата е приета с Решение №296/27.03.2009г. на Общински съвет-Пещера.


І. Организационни мерки.

1. Да се извърши промяна в състава на Програмния съвет (ПС) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, определен със Заповед № 264/ 16.04.2008 г. на Кмета на Общината, съгласно чл. 6, ал.1 от Инструкцията за разработване на програми за управление на качеството на атмосферния въздух.
Със Заповед № 201/09.04.2009г. на Кмета на Общината бе актуализиран състава на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
2. Да се осъществи предвартелен контрол от членовете на ПС по изпълнение на предприетите мерки от «Биовет» АД за предотвратяване на неприятните миризми чрез монтиране на съоръжения на точков източник – сушилня „ИВК” за обезмирисяване на въздуха, съгласно сключен договор с холандска фирма „Аерокс”.
На 23.04.2009г. членовете на програмния съвет осъществиха предварителен контрол по изпълнение на предприетите мерки от «Биовет» АД за предотвратяване на неприятните миризми във въздуха. На срещата бе представена нагледна схема на съоръженията за обезмирисяване на въздуха, предвидении за монтиране на точков източник сушлня «ИВК» и бе обсъден принципа на действие.
3. Да се публикува на интернет-страницата на Общината /www.peshtera.bg/ информация за дейностите и мероприятията по опазване чистотата на атмосферния въздух.

Периодично в местните медии се публикува информация с екологична насоченост и се оповестяват предстоящи мероприятия или извършени дейности, имащи отношение към различни екологични въпроси.ІІ. Управленски мерки.
4. Назначеният със Заповед №783/09.09.2008г. на Кмета на Общината, специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване /СОЕСУТО/да внесе предложение за начин на съставяне и актуализиране на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение на територията но Общината съгласно чл. 63, ал.1 от ЗУТ.
Община Пещера разполага с Регистър на публичната зеленина, който е публикуван в Интернет страницата на общината.
5. Разширяване на съществуващата зелена систима на територията но Община Пещера, чрез засаждане на подходящи дървесни видове, храсти и затревявяне.

Подобряването на благосъстоянието на зелената система е включено в подаден проект по оперативна програма Регионално развитие, мярка 1.4 Подобряване на градската среда. След одобрение на проекта за интервенция са предложени няколко места за отдих и зелени площи – Детски прк «Изгрев», зелени площи около църквата «Св.Димитър», зелени площи към площад «Хр.Ботев», градинката срещу бензиностанция «ЛУКОЙЛ», пешеходна алея със зеленина срещу Районен градски съд, зелена алея до ул. «В.Петлешков», градинката зад РПУ-Пещера, Централен градски парк, както и озеленяване на улиците «Георги Зафиров», «Ал.Стамболийски» и «Свобода».


ІІІ. Инвестиционни мерки
6. Своевремено извършване на ремонтни работи и поддържане в технеческа изправност настилките на уличната мрежа в града.

През 2009г. са извършени ремонтни работи на общински пътища в размер на 1 878 кв.м, както следва:  • Ремонтни работи на общински път PAZ1181/бивш ІV-37618/-Костандово-Дорково-лет.Св.Константин-Пещера в размер на 1 104 м.кв

  • Ремонтни работи на общински път PAZ1043/бивш ІV-37071/-Радилово-Капитан Димитриево в размер на 218 м.кв.

  • Ремонтни работи на общински път PAZ1043/бивш ІV-37709/-Брацигово-Капитан Димитриево в размер на 556 м.кв.


7. Повишаване качеството на честотата на метене и миене на уличната мрежа и обществените места
Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването са извършва съгласно утвърден график към Заповед №944/30.10.2008г. на Кмета на Община Пещера.
8. Приоритетно увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна дървесна ръстителност.
През месец ноември 2009г. са засадени 100 броя дръвчета от видовете акация, габер, ясен, чинар в централен градски парк, в парка зад РПУ-Пещера, в паркчето на кв. «Изгрев», в дворове на училища и детски градини.

9. Изпълнение на проект “Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера” съгласно сключен даговор по ОП «Регионално Развитие»2007-2013г.
Проект “Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера” е в срок на изпълнение до 03.02.2011г.

Изготвил:

Мл.експерт “Екология”

В.Недялкова
Съгласувал:

Директор Д-я “НМПРРО”

Р.Семерджиева
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ
с. 1

скачать файл