Програма за сигурност в гражданското въздухоплаване и Националната


с. 1
Проект!


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г., доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г., изм., бр. 40 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 5:

„5. авиационна сигурност.”


§ 2. Създава се чл. 23а:

„Чл. 20а. (1) В АУЦ за подготовка по авиационна сигурност се извършва:

1. обучение на служители по сигурността, които осъществяват контрол за сигурност и са пряко ангажирани в изпълнението на мерките за сигурност;

2. обучение на лица, които не са пряко отговорни за сигурността, не са пряко ангажирани в изпълнението на мерките за сигурност, но изпълняват задачи по авиационна сигурност.

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 АУЦ организират курсове, като осигуряват и провеждат обучение в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване и Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.

(3) Авиационните учебни центрове удостоверяват пред ГД „ГВА” съответствие на изискванията по тази наредба чрез организационно-техническа документация, включваща:

1. ръководство за организация и дейност на авиационния учебен център за обучение по авиационна сигурност;

2. методически материали за обучение;

3. материали, доказващи наличието на необходимата учебно-материална база;

4. документи, потвърждаващи компетентността на инструкторския състав.“


§ 3. В чл. 42 се създава ал. 10:

“(10) Инструкторите, които провеждат теоретично или практическо обучение по авиационна сигурност в АУЦ или на съответното работно място, трябва да отговарят на критериите, заложени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване и Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.”


§ 4. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 4, Раздел І „Авиационен персонал със свидетелства за правоспособност и квалификационни класове, издавани от ГД „ГВА“, се правят следните изменения:

1. В точка І.а. „Летателен персонал“:

а) точки 7-10 се отменят;

б) точка 15 се отменя;

в) точки 22-24 се отменят;

г) точки 29-33 се отменят;

д) точка 34 „пилот с права на инструктор“ се изменя така:

„34. пилот с права на инструктор на свръхлек самолет, мотоделтаплан, делтаплан“;

е) т. 35-40 се отменят;

ж) точка 39 „пилот с права за клас ВС“ се изменя така:

„39. пилот с права за клас ВС – свръхлек самолет, мотоделтаплан, делтаплан“;

з) точки 42 и 43 се отменят.

2. В т. І.е „Авиационен персонал по поддържане на летателната годност на авиационната техника“:

а) заглавието се изменя така:

„Персонал за техническо обслужване на въздухоплавателните средства”;

б) в т. 87 думите: „Механик/техник по“ се заменят с „87. Персонал за“;

в) точка 88 се отменя;

г) точка 93 се отменя;д) точки 96-128 се отменят.
Кристиан Кръстев

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията
с. 1

скачать файл