Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс


с. 1
Приета на КС

ПРОГРАМА

ЗА ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ ПО АНАТОМИЯ ЗА І МЕДИЦИНСКИ КУРС ПРЕЗ ПЪРВИ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2010/2011 Г

Седмица

Лекции – 1 час

Упражнения 2х2 часа

І.

15.-17.09.

2010


Въведение в анатомията на човека.

а. Анатомията в системата на биологичните науки.

б. Предмет и задачи на анатомията.

в. Значение на анатомията за медицинската практика.

г. Анатомична номенклатура


  1. Въведение в нормалната морфология.

Скелетна система

Гръбначен стълб.

а. Общи данни. Прешлени. Принципно устройство.

б.Типични прешлени. Регионални особености в морфологията.

в. Атипични прешлени. Гръбначният стълб като цяло.


ІІ.

20-24.09.

2010

1.Кости на туловището и раменния пояс.

а. Ребра. Видове. Обща и специфична морфологична характеристика.

б. Гръдна кост. Морфологична характеристика.

в. Кости на раменния пояс. Ключица и лопатка. Морфологична характеристика.2.Кости на свободния горен крайник.

а. Раменна кост.

б. Лакътна и лъчева кост.

в. Кости на ръката.ІІІ.

27.09-01.10

2010


Учение за костите.

а. Общи данни.

б. Костта като орган. Форма и структура на костите.

в. Класификация на костите.

г. Развитие и растеж на костите.


1.Кости на тазовия пояс.

а. Кръстцова и опашна кост.

б. Тазова кост. Тазът като цяло.

2. Кости на свободния долен крайник.

а. Бедрена кост. Капаче.

б. Голям и малък пищял.

в. Кости на ходилото и пръститеІV.

04-08.10.

2010

1. Тест върху скелетна система

2. Гръбначен стълб. (с. 37-40).

а.Свързвания между прешлените. Биомеханика на гръбначния стълб.

б. Свързване на гръбначния стълб с черепа.


V.

11-15.10.

2010


Учение за свързванията между костите.

а. Общи данни.

б. Видове свързвания между костите.

в. Непрекъснати свързвания. Видове.

г. Прекъснати свързвания.

Характеристика. Класификация. Биомеханика.1. Свързване костите на туловището. Гръден кош

Свързване на ребрата с прешлените.

Свързване на ребрата с гръдната кост.Биомеханика на гръдния кош. Гръдният кош като цяло.
2. Раменна и тазова области. Главни кръвоносни съдове на горния и долния крайник. Инервация на горния и долния крайник. Нервни сплитове: раменен, поясен и кръстцов сплит (с. 109-123 и 196-201)

Раменна и тазова области. Мускули, съдове и нерви на раменната области (с. 123-129)


VІ.

18-22.10


2010
1. Раменна и тазова области. Мускули, съдове и нерви на тазовата област (с. 201-216)

2. Раменна и тазова области. Топографски образования в раменната (с.215) и тазова (с.129-130) области

VІІ

25. -29.10.

2010


Учение за мускулите.

а. Общи данни.

б. Мускулът като орган. Строеж на мускула. Класификация на мускулите.

в. Спомагателни образувания на мускулите. Биомеханика.
1. Раменна област. Свързване на костите на раменния пояс (с.48-54).

а.Гръдноключична става. Раменно-ключична става. Биомеханика.

б. Раменна става. Биомеханика (с.57-68).

2. Тазова област. Свързване на костите на тазовия пояс (с. 72-78).

а. Кръстцовохълбочна става. Лонно съчленение. Връзки и мембрани на тазовия пояс. Биомеханика на таза. Тазът като цяло.

а. Тазобедрена става. Биомеханика (с. 79-83)


VІІІ.

01-05.11.

2010
1. Тест върху свързвания и МСН.

2. Мишнична и бедрена области. Мускули, съдове и нерви на мишничната област – стр. 134-140ІХ

08-12.11


2010

Мускулни групи, кръвоснабдяване и инервация на горен крайник.

а. Мускулни групи.

б. Главни кръвоносни съдове.

в.Инервация. Общи данни. Мишичен сплит. Главни клонове за горен крайник.1. Мишнична и бедрена области. Мускули, съдове и нерви на бедрената област – стр. 219-236

2. Мишнична и бедрена области. Топографски образувания в мишничната (с.140-142) и бедрена (с. 225-239) области.
Х

15-19.11


2010
1. Лакътна област. Лакът (с.145-150). Колянна област. Коляно (с.237-243).

2. Свързване на костите на горен и долен крайник. Лакътна става. Колянна става. Биомеханика. (с. 84-95).


ХІ

22-26.11


2010

. Мускулни групи, кръвоснабдяване и инервация на долен крайник.

а. Мускулни групи.

б. Главни кръвоносни съдове.

в. Инервация. Общи данни. Поясно-кръсцов сплит. Главни клонове за долен крайник.1. Тест върху МСН на мишница и бедро

2. Предмишница и подбедрица. Мускули, съдове и нерви на предмишницата (с. 151-160)

Свързване на костите на свободния долен крайник (с.79-83)

ХІІ

29.11-03.12.

2010

1. Предмишница и подбедрица. Мускули, съдове и нерви на подбедрицата (с. 244-258)

2. Предмишница и подбедрица. Топографски образувания – 163-165 и 256-258ХІІІ

6-10.12


2010

Топографска анатомия на горен крайник.

а. Топографски области. Граници. Послойна анатомия.

б. Топографски образувания. Граници, съдържание


1. Предмишница и подбедрица.

Свързвания на костите на предмишницата и подбедрицата. Биомеханика.

2. Китка (с. 167-172). Свързвания между костите на ръката. Биомеханика

ХІV

13-17.12


2010

.

1. Ръка – МСН на ръката. Топографски образувания.

2. Ходило – МСН на ходилото. Свързване костите на ходилото. Ходилото като цяло (95 -107). Горна скочна става. Биомеханика.


ХV

20-24.12.

2010


Топографска анатомия на долен крайник.

а. Области. Граници. Съдържание. Послойна анатомия1. Приемане на изработените крайници

2. Тест върху МСН на предмишница, подбедрица, ръка и ходило.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обозначението на страниците за теоретичната част на дисекционните упражнения е по “Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците” – Г. Балтаджиев, Т. Матев, изд. 1998 год.
Семестриални изпити

Тестове 4 х 20 т. = 80 т.

Практически изпити 4 х 20 т. = 80 т.

Приемане на дисекциите 20 т. = 20 т.Общо 180 т.

Оценка

163 – 180 т. - 6.00 (≥90%)

145 – 162 т. - 5.00 (≥80%)

127 – 144 т. - 4.00 (≥70%)

108 – 126 т. - 3.00 (≥60%)

Под 108 т. - 2.00 (<60%)


Литература за подготовка

Учебници

Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека. Издателство Райков, Пловдив, 2006.

Ванков В, Овчаров В. Анатомия на човека. Медицинско издателство Арсо, 2002.

Практически ръководства

Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.

Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Опорно-двигателен апарат. ИК ВАП, Пловдив, 2007.

Атласи

Sobotta. Atlas of Human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

Платцер В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Двигателен апарат. 8. преработено издание.Thieme Lettera, 2005.

Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974 (или по-ново).

Интерактивен атлас за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците - CD

Изготвил:

Доц. д-р Стефан Сивков, дмРъководител на Катедра
с. 1

скачать файл