Програма за целодневна организация на учебния процес общи положения


с. 1


ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – СЕЛО РЪЖЕВО КОНАРЕ, ОБЩ. КАЛОЯНОВО,ОБЛ. ПЛОВДИВПРОЕКТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС"
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР: ДИМИТЪР ПЕТРОВ
УЧИЛИЩНА РАМКОВА ПРОГРАМА

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
    1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" и въз основа на рамкова програма на МОМН.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

В ОУ „Христо Ботев” към 17.09.2012 година има сформирани 3 /три/ сборни ПИГ:


Сборна група, включваща 27 ученика от І и ІІ клас
Сборна група, включваща 20 ученици от ІІІ и ІV клас
Сборна група, включваща 28 ученика от V,VІ,VІІ и VІІІ клас


    1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в училището с оглед подобряване на качеството на образованието.
1. 3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Рамковата програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в училището с цел постигане на качествен образователно- възпитателен процес.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСОВЕТЕ В ПИГ
СБОРНА ГРУПА І - ІІ КЛАС
Стандартен вариант на часовете от блок А, блок В и блок С и продължителност на часа 35 минути
Работа с ученици:
ПОНЕДЕЛНИК
13,10 – 13,45 – Обяд, организиран отдих и спорт

13,45 – 14,20 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,20 – 14,55 – Самоподготовка

15,10 – 15,45 - Самоподготовка

15,45 – 16,20– Дейности по интереси

16,20 – 16,55 – Дейности по интереси


ВТОРНИК
12,30 – 13,05 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,05 – 13,40 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,40 – 14,15 – Самоподготовка

14,30 – 15,05 - Самоподготовка

15,20 – 15,55 – Дейности по интереси

15,55 – 16,30 - Дейности по интереси


СРЯДА
11,35 – 12,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

12,10 – 12,45- Обяд, организиран отдих и спорт

13,00– 13,35– Самоподготовка

13,50 – 14,25 - Самоподготовка

14,40 – 15,15– Дейности по интереси

15,25 – 16,00 - Дейности по интереси


ЧЕТВЪРТЪК
11,35 – 12,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

12,10 – 12,45- Обяд, организиран отдих и спорт

13,00– 13,35– Самоподготовка

13,50 – 14,25 - Самоподготовка

14,40 – 15,15– Дейности по интереси

15,25 – 16,00 - Дейности по интереси


ПЕТЪК
11,35 – 12,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

12,10 – 12,45- Обяд, организиран отдих и спорт

13,00– 13,35– Самоподготовка

13,50 – 14,25 - Самоподготовка

14,40 – 15,15– Дейности по интереси

15,25 – 16,00 - Дейности по интереси


През остатъка от работното си време работи по попълване на задължителната документация, участва в училищни мероприятия, както и се грижи за опазването живота и здравето на поверените му ученици.
СБОРНА ГРУПА ІІІ – ІV КЛАС
Стандартен вариант на часовете от блок А, блок В и блок С ипродължителност на часа 40 минути
Работа с ученици:
ПОНЕДЕЛНИК
13,10 – 13,50– Обяд, организиран отдих и спорт

13,50 – 14,30 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,30 – 15,10 – Самоподготовка

15,20 – 16,00 - Самоподготовка

16,00 – 16,40 – Дейности по интереси

16,40 – 17,20 - Дейности по интереси


ВТОРНИК
12,30 – 13,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,10 – 13,50 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,50 – 14,30 – Самоподготовка

14,45 – 15,25 - Самоподготовка

15,25 – 16,05 – Дейности по интереси

16,05 – 16,45 – Дейности по интереси


СРЯДА
12,30 – 13,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,10 – 13,50 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,50 – 14,30 – Самоподготовка

14,45 – 15,25 - Самоподготовка

15,25 – 16,05 – Дейности по интереси

16,05 – 16,45 – Дейности по интереси


ЧЕТВЪРТЪК
12,30 – 13,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,10 – 13,50 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,50 – 14,30 – Самоподготовка

14,45 – 15,25 - Самоподготовка

15,25 – 16,05 – Дейности по интереси

16,05 – 16,45 – Дейности по интереси


ПЕТЪК
12,30 – 13,10 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,10 – 13,50 - Обяд, организиран отдих и спорт

13,50 – 14,30 – Самоподготовка

14,45 – 15,25 - Самоподготовка

15,25 – 16,05 – Дейности по интереси

16,05 – 16,45 – Дейности по интереси


През остатъка от работното си време работи по попълване на задължителната документация, участва в училищни мероприятия, както и се грижи за опазването живота и здравето на поверените му ученици.

СБОРНА ГРУПА V - VІІІ КЛАС

Комбиниран вариант на часовете от блок А и блок В и продължителност на часа 45 минути
Работа с ученици:
ПОНЕДЕЛНИК
13,55 – 14,40- Обяд, организиран отдих и спорт

14,40 – 15,25 – Самоподготовка

15,25 – 16,10 - Самоподготовка

16,10 – 16,55 – Организиран отдих и спорт

16,55– 17,40 – Дейности по интереси

17,40 -18,25 – Дейности по интереси


ВТОРНИК
13,35 – 14,20 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,20 – 15,05 – Самоподготовка

15,05– 15,50 - Самоподготовка

15,50 – 16,35 – Организиран отдих и спорт

16,35– 17,20– Дейности по интереси

17,20 -18,05 – Дейности по интереси


СРЯДА
13,35 – 14,20 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,20 – 15,05 – Самоподготовка

15,05– 15,50 - Самоподготовка

15,50 – 16,35 – Организиран отдих и спорт

16,35– 17,20– Дейности по интереси

17,20 -18,05 – Дейности по интереси


ЧЕТВЪРТЪК
13,35 – 14,20 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,20 – 15,05 – Самоподготовка

15,05– 15,50 - Самоподготовка

15,50 – 16,35 – Организиран отдих и спорт

16,35– 17,20– Дейности по интереси

17,20 -18,05 – Дейности по интереси


ПЕТЪК
13,35 – 14,20 - Обяд, организиран отдих и спорт

14,20 – 15,05 – Самоподготовка

15,05– 15,50 - Самоподготовка

15,50 – 16,35 – Организиран отдих и спорт

16,35– 17,20– Дейности по интереси

17,20 -18,05 – Дейности по интереси


През остатъка от работното си време работи по попълване на задължителната документация, участва в училищни мероприятия, както и се грижи за опазването живота и здравето на поверените му ученици.
Часовете от блок А

Часовете от блок А за учениците от начален етап се провеждат в зависимост от дневното разписание за деня. Часовете от блок А за учениците от прогимназиален етап се провеждат в периода от Часовете от блок А се провеждат в помещението, оборудвано за обяд и отдих.

Часовете от блок В

Часовете по самоподготовка /блок В/ се провеждат, както следва:

ПИГ – І – ІІ клас - в класната стая на ІІ клас

ПИГ – ІІІ – ІV клас – в класната стая на ІІІ клас

ПИГ – V – VІІІ клас – в кабинет по история и цивилизация

График за консултации с учители в сборна група І – ІІ клас :

Лидия Василева - четвъртък от 13,00 до 13,35 часа , място на провеждане - класна стая на І клас

Силвия Тодорова - сряда от 13,00 - до 13,35 часа- място на провеждане - класна стая на

ІІ клас

График за консултации с учители в сборна група ІІІ – ІV клас :
Николинка Пандурова - четвъртък от 13,50 до 14,40 часа място на провеждане - класна стая на ІІІ клас

Мария Минкова - сряда от 13,50 - до 14,30 часа място на провеждане - класна стая на ІV клас

График за консултации с учители специалисти в сборна група V – VІІІ клас :

Мария Бисерова – понеделник от 14,40 до 15,25 часа, място на провеждане кабинет по БЕЛ

Стефка Вичева - вторник от 14,20 до 15,05 часа място на провеждане – кабинет по БЕЛ

Весела Караджова - сряда от 14,20 до 15,05 часа място на провеждане – кабинет по английски език

Йорданка Видолова - четвъртък от 14,20 до 15,05 часа място на провеждане – кабинет по математика

Мариана Янчева - петък от 14,20 до 15,05 часа място на провеждане – кабинет по БЗО и ХООС

Дидактически изисквания:

- преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

- учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

- степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

- усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

- стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

- старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание;
Часовете от блок С

Дейностите по интереси /ДИ/ се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП и ЗИП .

Възпитателите с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, па паметта и въображението.

Подкрепящата роля на възпитателя в ПИГ изисква създаване на педагогически технологии и включват организирането на:

- ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, бит и др.

- симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/;

- метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по учебния материал въз основа на термините;

- кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;

- инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

  • рефлексия /самооценяване /;

- мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения;
2.2. ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:

  • I клас -31 учебни седмици от 17.09.2012 год. до 24.05.2013 год.

  • II – IV клас 32учебни седмици от 17.09.2012 год. до 31.05.2013 год.

  • V - VШ клас 34учебни седмици от 17.09.2012 год. до 15.06.2013 год.

  1. Годишните тематични разпределения се изготвят от възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:Дата

Учебна седмица

Тема

Брой часове

Необходими материали

Забележка

1

2

3

4

5

63. В случай на необходимост възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.

4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 се изготвят заявки от възпитателя до директора на училището.

2.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в училището се вписват в следната училищна документация :

- Списък - Образец 1;

- Седмично разписание на часовете в училището;

- Годишния план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

- Дневник на ПИГ;

- Декларации за лекторски часове;
Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от директора на училището.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Утвърждаване на училището като средищно училище.

2. Осъзнаване на необходимостта от участие в работата на ПИГ от страна на родителите на ученици, които не са обхванати в групите

3. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището.


с. 1

скачать файл