Програма в областта на цифровите технологии: Работна група на ес


с. 1


IP/11/551

Брюксел, 10 май 2011 г.Програма в областта на цифровите технологии: Работна група на ЕС ще съветва по въпросите за внедряването на електронното здравеопазване (eHealth) в помощ на пациентите и системите на здравеопазване в Европа

Под председателството на президента на Естония Toomas Hendrik Ilves на 10 май в Будапеща заседава за първи път работна група на ЕС по въпросите на електронното здравеопазване, която ще оценява ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на здравеопазването и социалните грижи и ще предложи начини да се ускори чрез тях въвеждането на нови подходи към здравното обслужване, които ще са от полза за пациентите, полагащите грижи лица и здравеопазването като цяло. Консултативната група на високо равнище, заседавала паралелно на организираната в Унгария седмица на електронното здравеопазване (eHealth week), включва работещи в сферата на здравеопазването, представители на пациентите и от средите на медицината, фармацевтиката и ИКТ, правни експерти и политически отговорни лица. Различни приложения от областта на ИКТ вече са в услуга на пациентите и предлагат решения за редица предизвикателства пред европейските системи на здравеопазване, сред които са застаряващото население, нарастващият брой хронични заболявания, недостигът на здравни кадри и бюджетните ограничения. Те позволяват например диагностициране и лечение от разстояние и защитен обмен на здравните данни на пациента. Същевременно електронното здравеопазване крие сериозен потенциал за развитие: благодарение на него здравните работници могат да отделят повече време на пациентите си, то може да осигури повече самостоятелност и независимост на пациентите и възрастните хора и да спомогне за разработването на нови техники за диагностициране, на основата на различни модели. Насърчаването на електронното здравеопазване е ключова цел на програмата в областта на цифровите технологии за Европа (виж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заяви: „Електронното здравеопазване разполага с огромен потенциал за висококачествено и стабилно здравеопазване за всеки европеец. Очаквам работната група по въпросите на електронното здравеопазване да обмисли творчески бъдещото приложение на цифровите технологии — и съответните последствия — в сферата на здравните услуги и в управлението на здравеопазването ни“.

Комисар Джон Дали, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Смятам, че инструментите на електронното здравеопазване могат да спомогнат за осигуряването на по-добри грижи, на повече хора, по един по-стабилен и ефикасен начин. Европа очевидно трябва да впрегне потенциала на електронното здравеопазване, ако иска да задоволи с конкретни отговори нуждите на пациентите: използването на иновативни приложения при лечението на хроничните заболявания и телемедицината — като отговор на недостига на здравни кадри — са пример за огромната полза от ИКТ в здравеопазването. Крайно необходимо е паралелно на инициативата ни да се осигурят оперативно съвместими ИКТ системи и медицинско оборудване, за да могат пациентите да ползват трансгранични здравни услуги. ИКТ са ключов елемент и за усилията ни да постигнем стабилност и да заличим неравнопоставеността в здравеопазването“.

Неотдавнашно проучване в сферата на електронното здравеопазване показва, че болниците все още не използват пълния потенциал на ИКТ. Независимо че повечето болници разполагат с високоскоростен интернет едва 4 % от тях предоставят на пациентите си достъп до техните медицински данни онлайн (MEMO/11/282).

Работната група по въпросите на електронното здравеопазване ще съветва Комисията относно начините за прилагане на потенциала на електронното здравеопазване за едно по-безопасно, по-добро и по-ефикасно здравно обслужване в Европа, например при диагностицирането, превенцията и лечението. Тя ще разгледа внимателно начините за постигане на оперативна съвместимост на електронните здравни услуги и технологии в ЕС.

Нейна задача е и да проучи също взаимовръзките между различните инициативи в областта на електронното здравеопазване, телемедицината и социалната политика.

Работната група ще вземе предвид текущо разработваните политики на ниво ЕС, включително програмата в областта на цифровите технологии за Европа, Европейското партньорство за иновации за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве и наскоро приетата директива относно правата на пациентите при трансграничното здравно обслужване, но ще погледа си преди всичко към бъдещето и към това как системите за здравеопазване и обществото като цяло могат да се възползват от иновациите.

Контекст

Вече повече от 20 години Комисията инвестира в изследвания от областта на електронното здравеопазване. От 2004 г., когато започна изпълнението на първия план за действие в областта на електронното здравеопазване, Комисията разработва и целенасочени политически инициативи за насърчаване широкото прилагане на технологиите за електронно здравеопазване в целия ЕС.

През 2010 г., водещите инициативи Програма в областта на цифровите технологии за Европа и Съюз за иновации (виж IP/10/1288 и MEMO/10/473) започнаха като част от стратегията на ЕС „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. И двете водещи инициативи отделят важно място на електронното здравеопазване: Програмата в областта на цифровите технологии за Европа съдържа редица дейности и цели, свързани с електронното здравеопазване, като част от една по-широка стратегия за устойчиво здравеопазване и основана на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот. Стратегията Съюз за иновации въвежда концепцията за пилотно Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве — партньорство, което започва през 2011 г.

В ход е обществено допитване от страна на Европейската комисия в областта на електронното здравеопазване (виж IP/11/461). Отговорите на допитването ще послужат при изготвянето на план за действие за електронното здравеопазване за периода 2012—2020 г., който Комисията трябва да представи преди края на 2011 г. Този процес също така ще допринесе за определянето на бъдещи научноизследователски дейности в търсене на решения за по-добро диагностициране, ранно откриване и лечение на заболявания, по-специално използвайки персонални насоки за пациентите и на техники за моделиране и симулация.

На 2 май Комисията сформира ръководна група за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (IP/11/519). Под ръководството на ЕС тя ще обсъжда начините за подобряване здравето и качеството на живот на възрастните хора, за внасяне на повече стабилност в системите за здравеопазване и за създаване на нови пазарни възможности и растеж в Европа.

Страница на общественото допитване относно плана за действие в областта на електронното здравеопазване (eHAP) 2012—2020 г. :http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

Страница на програмата в областта на цифровите технологии:http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/Нели Крус в Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


с. 1

скачать файл