Програма "Регионално развитие"


с. 1


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република БългарияОбщата цел на настоящия проект е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и специфични за региона туристически продукти чрез обмен на добри практики и ноу-хау и създаване на сътрудничество на междурегионално ниво.

През изминалите 3 месеца беше сформиран екип по проекта, който изработи оперативен план-график за разпределение на отговорностите по изпълнение на дейностите за своевременно постигане на проектните резултати. От страна на партньора по проекта – община Закопане беше определен координатор за съдействие при набирането на необходимата информация при осъществяване на проучванията и анализите, предвидени в проекта. До началото на м. септември ще бъдат проведени всички тръжни процедури за избор на външни изпълнители, с което ще стартира същинското изпълнение на основните дейности по проекта, а именно:

Дейност 3 – Сравнителен анализ на потенциала за развитие и маркетинг подхода.

Дейност 4 – Разработване и подръжка на уеб базиран портал за промотиране на Банско като европейски център за зимен и планински туризъм.

Дейност 5 – On-spot изследване на добри практики за развитие на туризма и маркетинг на дестинации.

Дейност 6 – Обмен на добри практики и създаване на мрежа за сътрудничество.

Дейност 7 – Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм.

Дейност 8 – Разработване на Action plan за съвместна дейност за устойчивост и надграждане на проектните резултати.Дейност 9 – Дейности за информираност и публичност.
Проектните дейности ще включат представители на всички заинтересовани страни като по този начин ще бъдат стимулирани и създадени условия за устойчиво между-регионално сътрудничество.
“Този документ е създаден в рамките на проект „BG161РО001/4.2-01/2008/038 “Банско – Закопане – Обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
с. 1

скачать файл