Програма: Проектът се изпълнява в рамките на Програма Трансгранично


с. 1
Име на проекта: “ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТ ЛИПНИЦА - КАЙНАРДЖА”

MIS Code: 579
ОБЯВА №1

Дата на публикуване на обявата: 04.05.2011г.

Програма: Проектът се изпълнява в рамките на Програма Трансгранично сътрудничество Румъния/България 2007-2013

Възложител: Община Кайнарджа

Друга информация: На основание чл. 7, т.1, чл.14, ал.1, т.1 и чл.16 ал. 4 от ЗОП и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и в съответствие на договор № 58731/ 02.09.2010г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Решение № РД09-108/04.04.2011г., Кмета на община Кайнарджа – Любен Сивев

ОТКРИВА

Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: Рехабилитация на Път IV-70101 /Кайнарджа – граница Румъния/ от км24+000 до км28+386.36, с обща дължина 4386,36м и Път IV-21042 /II-21 Стрелково/ от км 0+000 до км1+797.37, с обща дължина 1797,37мВид на процедурата: Открита процедура

Максимално пределна стойност на поръчката: 1151095,58 евро (един милион сто петдесет и една хиляди деветдесет и пет 0,58)евро без ДДС или 2251312,74лв. (два милиона двеста петдесет и една хиляди триста и дванадесет 0,74)лева без ДДС

Срок за изпълнение на поръчката: 07.05.2012г.

Документация за участие в процедурата може да се закупи всеки работен от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в административната сграда на Община Кайнарджа до 15.06.2011. Същата е публикувана и на следният Интернет адрес: www.kaynardzha.egov.bg

Краен срок за подаване на офертите – до 10:00часа на 27.06.2011г.

За допълнителна информация и запознаване с проектната документация: с.Кайнарджа, обл.Силистра, ул.”Георги Токушев” №:10, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа и на телефон 08679/8318, 08679/8462, факс: 08679/8461 – лице за контакт: Марин Стойков Петровwww.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме в бъдещето ти!

Програмата за Трансгранично Сътрудниество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитиес. 1

скачать файл