Програма на европейския съюз за развитие на земеделието и селските


с. 1
НАРЕДБА № 33 ОТ 27 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз (ЕС) за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).

Чл. 2. (1) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Министерството на земеделието и горите (МЗГ) е ползвател на финансовата помощ по реда на тази наредба.

(2) (Предишен текст на чл. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Финансовата помощ по чл. 1 се предоставя на ползвателя за разходи, свързани с провеждане на професионално обучение по програма САПАРД.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Професионалното обучение по чл. 1 се осъществява чрез проекти за обучение в секторите, посочени в приложение № 1.

(2) Проектите за обучение по ал. 1 се изготвят от МЗГ и се представят за одобрение в ДФ "Земеделие".

(3) Въз основа на одобрените по ал. 2 проекти за обучение чрез търг се определя институцията, която ще проведе професионалното обучение по конкретния проект.

Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (РБ) по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД).

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Финансовата помощ е в размер до 100 % от одобрените разходи за изпълнение на одобрените по чл. 3, ал. 2 проекти, от които 75 % се осигуряват от ЕС и 25 % от държавния бюджет на Република България.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Обучението се осъществява в рамките на квалификационни курсове, включени в одобрения проект за обучение по чл. 3, ал. 2.

(2) Минималната продължителност на курсовете е:

1. дългосрочни курсове - не по-малко от 150 учебни часа;

2. средносрочни курсове - не по-малко от 30 учебни часа.

(3) Минималният брой участници за всеки един курс е 10 души, а максималният - 20 души.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Дългосрочните курсове за обучение включват 5 модула с не по-малко от по 30 учебни часа.

(2) Модулите по ал. 1 и техните подтеми се обвързват тематично и обхващат целия производствен цикъл в стопанството.

(3) Практическите занятия в дългосрочните курсове са най-малко 50 % от обучението и не по-малко от 20 % от часовете в средносрочните курсове.

(4) Не по-малко от 20 % от часовете в средносрочните и дългосрочните курсове са за обучение по агроекология, съобразено с тематиката на курса.

(5) Максималният размер на разходите за един обучаван е:

1. левовата равностойност на 1500 евро за дългосрочните курсове;

2. левовата равностойност на 300 евро за средносрочните курсове.

Глава втора.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 8. (1) За участие в курс за професионално обучение могат да кандидатстват физически лица, които са:

1. земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

2. тютюнопроизводители, регистрирани по реда на чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия;

3. собственици или ползватели на гори;

4. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) собственици или управители на юридическо лице, регистрирано като земеделски производител;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) наети по трудово правоотношение в стопанство на регистриран земеделски производител или горско стопанство.

(2) Лицата по ал. 1 могат да бъдат обучавани, ако:

1. нямат задължения към държавния и общинските бюджети и към Държавно обществено осигуряване;

2. нямат просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие" и към търговски банки, към датата на кандидатстване;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) не са преминали същия курс на обучение, подпомаган по САПАРД и други програми;

4. не са взели участие в повече от 5 курса за професионално обучение по Програма САПАРД през същата календарна година;

5. са декларирали в молбата готовност да участват в курса на обучение независимо от мястото на провеждането му на територията на страната.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Кандидатите за обучение подават заявка по образец и прилагат към нея документите по приложение № 2.

(2) За да участват в обучение по програма САПАРД, кандидатите за обучение трябва да отговарят на изискванията по чл. 8, да са включени в списъка на класирани кандидати за обучение по чл. 22, ал. 1, т. 3 към датата на публикуване на обявата за търг и да са одобрени за участие в конкретен курс от ДФ "Земеделие".

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Обучаващата институция, която ще бъде изпълнител за всеки конкретен одобрен проект за обучение, се избира от тръжна комисия, определена от министъра на земеделието и горите.

(2) Обучаващи институции по реда на тази наредба могат да бъдат институции от системата на професионалното образование и обучение, които са:

1. професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи (държавни, общински и частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни), открити по реда на Закона за народната просвета;

2. центрове за професионално обучение (държавни, общински и частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни), получили лицензия за осъществяване на професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Обучаващите институции по чл. 10 трябва да разполагат с възможност да осигурят:

1. учебна среда и материално-техническа база, подходяща за теоретично и практическо професионално обучение;

2. документ, удостоверяващ съответствието на предлаганите условия за обучение с изискванията на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;

3. транспорт, настаняване в място, обезпечено с добри битови условия, храна и удобна комуникация на обучаваните, включени в съответните курсове от одобрения проект за обучение.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) За всеки конкретен търг кандидатите за обучаваща институция представят в МЗГ предложение, съдържащо техническа оферта и финансова оферта.

(2) Техническата оферта включва всички посочени и изискваните от тръжното досие документи, както и следната информация:

1. целите и задачите на предлаганото обучение;

2. форми, методология и управление на обучението;

3. учебен план на квалификационния курс, учебната програма за всеки модул, включен в квалификационния курс;

4. времеви график за провеждане на обучението;

5. квалификация и опит на обучаващите;

6. описание на помещенията и оборудването, които ще се използват по проекта;

7. организация на завършване и удостоверяване на професионалното обучение;

8. териториално покритие и място на провеждане на обучението.

(3) Финансовата оферта е по форма, приложена в тръжното досие, и съдържа информация за предложената от кандидатстващата обучаваща организация обща стойност за организиране и извършване на дейностите по проекта и информация за разходите, свързани с провеждане на обучението.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В предложението по чл. 12, ал. 1 следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да са включени учебни програми за обучение, които не са част от учебните програми за земеделско и горско обучение в средните и висшите училища;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) теоретичното обучение да е ясно разграничено от практическото;

3. да е предвидена форма за контрол и проверка на знанията и документи, удостоверяващи нивото на постигната квалификация;

4. да е представен списък на осигурените дидактически материали и да е обоснована необходимостта от тях;

5. да са предвидени достъпни учебни помагала и литература, обхващащи всички теми и подтеми на курсовете.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Чл. 18. Не се предоставя финансова помощ за:

1. закупуване или наем на земя или сгради;

2. данъци, мита и вносни такси, които са възстановими, рефинансирани или могат да бъдат компенсирани по друг начин, не представляват част от общата данъчна система на страната и водят до диспропорции при прилагането на програмата;

3. лизинг;

4. закупуване на транспортни средства и специализирана техника;

5. банкови такси, такси по обезпечителни сделки, включително банкови гаранции и разходи, свързани с обслужване на банкови сметки;

6. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2003 г.) разходи, направени преди 01.09.2003 г. на предоставяне правото на управление на средствата по мярката от страна на Европейската комисия - дата;

7. плащане в натура;

8. разходи, свързани с доставки на стоки и предоставяне на услуги, които не са с произход от страните - членки на Европейския съюз, и от България, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Кипър, Малта и Турция;

9. разходи за проект, който е подпомаган по други програми;

10. оперативни разходи.

Глава трета.

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) За провеждане на професионално обучение по реда на тази наредба се подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд "Земеделие", изпълняващ функциите на Агенция "САПАРД", и МЗГ.

(2) За конкретните параметри на всеки отделен проект за обучение по чл. 6, ал. 1 се подписва анекс към договора по ал. 1.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Кандидатите за обучение подават документите по чл. 9, ал. 1 във:

1. Министерството на земеделието и горите, дирекция "Наука и образование";

2. областните дирекции "Земеделие и гори";

3. общинските служби по земеделие и гори.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При приемане на документите по чл. 9, ал. 1 се проверява съответствието на представените от кандидата за обучение копия от документи с техните оригинали.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случай на несъответствие между оригиналите и представените копия или в случай на непълнота на документите те се връщат на кандидата за обучение за отстраняване на пропуските и несъответствията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) След отстраняване на пропуските и/или несъответствията кандидатът за обучение има право да кандидатства отново.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до две седмици от приемане на документите областната дирекция "Земеделие и гори" или общинската служба по земеделие и гори ги изпраща в МЗГ, дирекция "Наука и образование".

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до една седмица от получаване на документите дирекция "Наука и образование" на МЗГ:

1. проверява заявените данни и посочените факти;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) оценява и класира кандидатите за обучение съгласно критериите за приоритет при избор, посочени в приложение № 3;

3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) изготвя списъци на класираните кандидати за обучение.

(2) Кандидатът за обучение се класира, когато:

1. отговаря на условията за обучение по чл. 8;

2. е оценен съгласно критериите за приоритет при избор на кандидати за обучение, посочени в приложение № 3.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Когато при проверките по ал. 1, т. 1 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, както и при несъответствие с изискванията за обучение посочени в чл. 8, дирекция "Наука и образование" на МЗГ писмено уведомява кандидата за обучение, че не е допуснат за обучение и че има право да кандидатства отново по същата програма.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Дирекция "Наука и образование" на МЗГ изготвя и поддържа регистър на всички класирани и включени в списъците по чл. 22, ал. 1, т. 3 кандидати за обучение.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) На база изготвените списъци с класирани кандидати за обучение МЗГ изготвя проекти за обучение и тръжни досиета за всеки конкретен проект.

(2) Министерството на земеделието и горите включва класираните по чл. 22 кандидати за обучение в подходящ курс в рамките на проектите за обучение по ал. 1.

(3) Лице, упълномощено със заповед на министъра на земеделието и горите, подава в централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", изготвените проекти за обучение, които съдържат молба по образец, утвърдена от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", и документите, посочени в приложение № 4.
Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В срок до един месец от подаване на документите по чл. 24, ал. 3 Централното управление на ДФ "Земеделие" проверява:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) всички заявени данни и посочените факти, съдържащи се в представените документи и тръжни досиета (в това число представените документи и данните за класираните от МЗГ земеделски производители, включени в списъците за конкретното обучение);

2. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2003 г.) съответствието на заложените изисквания към обучаващата институция и проекта на тръжната документация с условията за предоставяне на финансова помощ по глава втора.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Когато при проверките по ал. 1 се установи непълнота на документите или неточност на заявените данни и посочените факти, както и при несъответствие с условията и критериите по ал. 1, централното управление на ДФ "Земеделие" писмено уведомява лицето по чл. 24, ал. 3 и връща пакета от документи на МЗГ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В 10-дневен срок от датата на уведомяването МЗГ може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) След отстраняване на констатираните непълноти или неточности МЗГ има право да представи отново в централното управление на ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", същия проект за обучение.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Срокът по ал. 1 не тече през времето за отстраняване на непълнотите или неточностите в представените документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случаите по ал. 3, когато установените непълноти или неточности не бъдат отстранени в срок, ДФ "Земеделие" - Агенция "САПАРД", може да отхвърли проекта за обучение, като писмено уведомява МЗГ за това свое решение.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В едномесечен срок от приемане на документите по чл. 24, ал. 3 лицето, упълномощено със заповед на министъра на земеделието и горите, получава уведомително писмо за одобряването или отхвърлянето на проекта.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) След получаване на уведомително писмо за одобрение на проекта МЗГ провежда търг за избор на обучаваща институция в съответствие с Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (САПАРД) и съгласно Практическото ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При неизпълнение на задължението по предходната алинея се губи правото на подпомагане за този проект.

Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Търг по чл. 27, ал. 1 се провежда най-малко веднъж на три месеца при наличието на одобрен от ЦУ на ДФ "Земеделие" проект за обучение по чл. 3, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Министерството на земеделието и горите определя в обявата за търг и тръжното досие изискванията към обучаващата институция и към тръжните предложения, които кандидатите трябва да представят, като ги съобразява с изискванията в глава втора.

(3) Министерството на земеделието и горите определя в обявата за търг и тръжното досие изискванията за разработване и оформяне на учебна програма за професионално обучение и критериите за оценка и избор на преподавателите, съобразени с тези, заложени в приложения № 7 и 8.

(4) Обучаващите институции получават информация за условията за кандидатстване чрез:

1. обяви в най-малко два национални всекидневника;

2. обяви в Интернет (на български и на английски език);

3. разпространение на информационни брошури;

4. семинари в страната;

5. срещи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В тръжните комисии се включват експерти от МЗГ, Министерството на образованието и науката, Националната агенция по професионално образование и обучение, органите на местно самоуправление, както и утвърдени експерти от други институции и ведомства.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Тръжната комисия взема решение въз основа на оценка на предложението (техническата и финансовата оферта) на кандидатите за обучаваща институция.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) За всеки конкретен проект за обучение след провеждането на търга по чл. 27, ал. 1 се подписва договор между МЗГ и номинирания участник в тръжната процедура. Договорът между МЗГ и изпълнителя на проекта се съгласува от ДФ "Земеделие".

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Одобреният проект за обучение се изпълнява в рамките на срока, определен за конкретния проект за обучение към договора в анекса по чл. 19, ал. 2.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня на съгласуването на договора по чл. 29 от ДФ "Земеделие" и не може да надвишава 24 месеца.

Глава четвърта.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) За изплащане на финансовата помощ МЗГ кандидатства след извършване на всички дейности, включени в конкретния анекс по чл. 19, ал. 2, но не по-късно от 15 дни след изтичането срока по чл. 30.

(2) За изплащане на финансовата помощ се подава заявка за плащане по образец и се прилагат документите, описани в приложение № 5.

(3) При приемане на документите ДФ "Земеделие" проверява съответствието на представените от МЗГ копия от документи с техните оригинали.

(4) Окончателният размер на помощта за всеки анекс по чл. 19 се определя от ДФ "Земеделие" след представяне на всички изискуеми документи за направените от МЗГ разходи за извършване на дейностите, включени в конкретния анекс.

(5) Държавният фонд "Земеделие" може да изиска представянето и на други документи извън посочените в приложение № 5, но включени в конкретния анекс по чл. 19, ал. 2.

(6) В случаите, когато в документите по ал. 2 има непълноти или неточности, централното управление на ДФ "Земеделие" писмено уведомява МЗГ, като му определя срок от датата на уведомяването, в който може да отстрани констатираните непълноти или неточности чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ по конкретен анекс, след като е извършена проверка и анализ за установяване на фактическо и документално съответствие между одобрения и реализирания проект.

(2) Когато е одобрено изплащането на помощта за конкретен анекс от одобрения по чл. 3, ал. 3 проект за обучение, МЗГ извършва плащанията към обучаващата организация, с която е сключила договор по чл. 29, и представя пред ДФ "Земеделие" платежните нареждания и банкови извлечения към тях, доказващи извършено към обучаващата организация плащане. Датите на извършените плащания трябва да бъдат преди крайния срок за приключване на договора за одобрения проект.

(3) Когато на МЗГ е отказано изплащане на финансовата помощ по конкретен анекс, МЗГ няма право да подаде друга заявка за плащане по същия анекс от проекта за обучение.

(4) В срок 20 дни след получаване на документите по ал. 2, ако те отговарят на критериите за допустимост, ДФ "Земеделие" заявява сумата за плащане към дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите, която определя дата за извършване на плащането към МЗГ.

(5) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащане към МЗГ на определената от националния фонд дата.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба са длъжни в продължение на 5 години да съхраняват всички оригинални документи, свързани с проведеното обучение, които не са предадени на ДФ "Земеделие" при подаване на молбата за кандидатстване или заявката за плащане.

Чл. 34. Държавният фонд "Земеделие" осъществява последващ контрол за спазване на разпоредбата и сроковете по предходния член.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба са длъжни да съдействат и да предоставят исканата информация на длъжностните лица на ДФ "Земеделие", на оторизирани представители на Европейската комисия и на Сертифициращия орган.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Служителите на ДФ "Земеделие", представителите на Европейската комисия и на Сертифициращия орган се легитимират пред МЗГ и обучаващите институции, извършили обучение по реда на тази наредба и извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При неизпълнение на изискванията по чл. 35 институцията, за която е констатирано конкретното неизпълнение (МЗГ или обучаващата организация по конкретния проект), дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва от момента на извършване на нарушението, а когато той не може да бъде установен, от деня на откриването му.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Конверсия" е процес на преструктуриране в неземеделска и негорска дейност или промяна от един вид земеделска или горска дейност в друг.

2. "Професионално обучение" е процес на техническа (агротехническа, зоотехническа, ветеринарнотехническа и др.), търговска и финансова квалификация с оглед подобряване на професионалните знания и умения на земеделските производители, тютюнопроизводителите и работещите в земеделското и горско стопанство и конверсията на земеделските и горски дейности.

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) "Номиниран участник в тръжната процедура" е обучаващата организация, избрана за изпълнител на конкретния проект за обучение."

4. "Проект за обучение" е един или повече курсове за обучение в една област или комбинация от курсове за обучение в различни области.

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) "Ползвател на финансовата помощ" е Министерството на земеделието и горите, когато е одобрена и му е изплатена финансовата помощ по САПАРД.

6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

§ 2. Документите, които се изискват по тази наредба, се представят на български език. Когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език.

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНАТА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (САПАРД)

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2003 Г.)


§ 7. Навсякъде в наредбата думите "правила за провеждане на тръжни процедури" се заменят с "Практическо ръководство за провеждане на тръжни процедури от възложители по програма САПАРД в Република България".
Приложение № 1 към чл. 3
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Сектори за провеждане на професионално обучение
1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Мляко и млекопроизводство:

1.1. говедовъдство;

1.2. биволовъдство;

1.3. овцевъдство;

1.4. козевъдство.

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Месо и месопроизводство:

2.1. говедовъдство;

2.2. биволовъдство;

2.3. овцевъдство;

2.4. козевъдство;

2.5. свиневъдство;

2.6. зайцевъдство;

2.7. птицевъдство бройлерно направление;

2.8. птицевъдство яйценосно направление.

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Животновъдство, други:

3.1. бубарство;

3.2. пчеларство;

3.3. коневъдство;

3.4. други видове.

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Растениевъдство:

полски култури:

4.1. зърнено-житни, зърнено-бобови;

4.2. кореноплодни, клубеноплодни;

4.3. маслодайни, влакнодайни;

4.4. тютюн;

4.5. фуражни - едногодишни и многогодишни.

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Трайни култури - овощни (семкови, костилкови, черупкови, ягодоплодни) и лозя:

5.1. семкови - ябълка, круша, дюля;

5.2. костилкови - череша, вишна, слива, кайсия, праскова;

5.3. черупкови - орех, лешник, бадем;

5.4. ягодоплодни - ягода, малина, къпина, касис, арония, боровинка и др.;

5.5. лозя - винени и десертни.

6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Зеленчуци, цветя, етеричномаслени и лечебни култури:

6.1. полски зеленчукови култури;

6.2. оранжерийни зеленчукови култури;

6.3. цветя и декоративни храсти;

6.4. етеричномаслени (медицински и ароматни) култури.

7. Селски туризъм.

8. Местно занаятчийство и агроиндустрия.

9. Местни занаяти и малък и среден селски бизнес.

10. Дървообработване и биогорива.

11. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

14. Рибарство и аквакултури.

15. Гъбопроизводство.

16. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Преработка на растениевъдна продукция:

16.1. преработка на полски култури;

16.2. преработка на плодове и грозде;

16.3. преработка на зеленчуци, етерично-маслени и лечебни култури.

17. Специални дейности по конверсия.

18. Обучение в горско стопанство и конверсия на горски дейности.

19. Извършване на отгледни сечи в гори на възраст по-малко от 20 години, за които не се предвижда производство на реализуема дървесина.

20. Строеж на второстепенни (свързващи) пътища.

21. Подобряване на горски пътища.

22. Създаване на горски култури от бързорастящи видове на изоставени земеделски и ерозирани земи с турнус на сеч до 15 години.

23. Отгледни (поддържащи) мероприятия за новозасадени насаждения с цел осигуряване правилния им растеж и улесняване защитата от вредители, болести и пожари.

24. Залесяване на изоставени земеделски и ерозирали земи.

25. Залесявания във високостъблени и издънкови гори с ниска плътност.

26. Превръщане на стари и непродуктивни насаждения във високостъблени.

27. Създаване на горскоплодни култури и/или култури с висока стойност на дървесината.

28. Горски разсадници.

29. Обучение по агроекологично земеделие.
Приложение № 2 към чл. 20, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Изисквани документи от кандидатите за обучение:
Документи, когато кандидатът е земеделски производител:

1. Заявка за обучение (по образец).

2. Копие от лична карта.

3. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Документи, когато кандидатът е тютюнопроизводител:

1. Заявка за обучение (по образец).

2. Копие от лична карта.

3. Копие на документ за регистрация по реда на чл. 6 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Документи, когато кандидатът е собственик или ползвател на гора:

1. Заявка за обучение (по образец).

2. Копие от лична карта.

3. Копие от документ за собственост или ползване на гора.

Документи, когато кандидатът е нает в стопанство на регистриран земеделски производител или горско стопанство:

1. Заявка за обучение (по образец).

2. Копие от лична карта.

3. Копие от трудов договор, придружен с уведомление по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

4. Копие от регистрационна и анкетна карта на работодателя за регистрация като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или копие от документ за собственост на гора или ползване на гора.
Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2, т. 2
Критерии за приоритет при избор на кандидати за обучение (максимум 100 точки)


Критерии

Точки

да

не

1.

Кандидатстващият е от изостанал

30

0селски район (вж. общините,изброени в приложение № 6)

2.

Кандидатстващият е на възраст

20

0между 18 и 40 г.

3.

Кандидатстващият има одобрен

30

0или платен проект по ПрограмаСАПАРД

4.

Кандидатстващият е жена

20

0Общо

100


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Изисквани документи от МЗГ при кандидатстване за финансова помощ (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
1. Молба за кандидатстване (по образец).

2. Списък на включените в курса заявители (по образец).

3. Заповед на министъра на земеделието и горите, упълномощаваща лицето, подаващо документите.

4. Тръжно досие.


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Документи, които се представят от МЗГ в ДФ "Земеделие" за изплащане на помощта (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
1. Заявка за плащане (по образец).

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Списък на всички курсисти, преминали съответния курс на обучение.

3. Отчет за извършено обучение (по образец).

4. Декларация за присъствие на курсистите, издадена от обучаващата институция (по образец).

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Копия от документите, удостоверяващи завършеното обучение от курсистите.

6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Фактури, издадени от обучаващите организации към МЗГ, отразяващи извършените от тях разходи.

8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Документ, доказващ, че разходите са заявени за плащане към дирекция "Управление на финансовите ресурси" на МЗГ.

9. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Приложение № 6
Изостанали селски райони
1. Стралджа (област с адм. център гр. Ямбол).

2. Котел (област с адм. център гр. Сливен).

3. Долни чифлик, Дългопол (област с адм. център гр. Варна).

4. Суворово (област с адм. център гр. Варна).

5. Върбица, Смядово (област с адм. център гр. Шумен).

6. Антоново, Омуртаг (област с адм. център гр. Търговище).

7. Тервел (област с адм. център гр. Добрич), Алфатар и Кайнарджа (област с адм. център гр. Силистра).

8. Каолиново, Венец, Никола Козлево, Хитрино (област с адм. център гр. Шумен).

9. Тутракан, Главиница, Ситово (област с адм. център гр. Силистра), Завет, Кубрат (област с адм. център Разград) и Сливо поле (област с адм. център гр. Русе).

10. Лозница, Самуил (област с адм. център Разград)

11. Две могили, Борово, Ценово (област с адм. център гр. Русе), Опака (област с адм. център гр. Търговище) и Цар Калоян (област с адм. център Разград).
12. Златарица, Стражица (област с адм. център гр. Велико Търново).

13. Гулянци (област с адм. център гр. Плевен).

14. Угърчин (област с адм. център гр. Ловеч).

15. Кнежа, Оряхово(област с адм. център гр. Враца) и Искър (област с адм. център гр. Плевен).

16. Бяла Слатина, Мизия, Хайредин, Борован, Криводол (област с адм. център гр.Враца).

17. Лом, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово (област с адм. център гр. Монтана).

18. Вършец (област с адм. център гр. Монтана).

19. Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Ново село, Ружинци (област с адм. център гр. Видин).

20. Трън (област с адм. център гр. Перник) и Трекляно (област с адм. център гр. Кюстендил).

21. Невестино (област с адм. център гр. Кюстендил).

22. Струмяни (област с адм. център Благоевград).

23. Белица, Якоруда (област с адм. център Благоевград).

24. Гърмен (област с адм. център Благоевград).

25. Девин, Борино (област с адм. център гр. Смолян).

26. Велинград, Ракитово (област с адм. център гр. Пазарджик).

27. Стрелча (област с адм. център гр. Пазарджик).

28. Раковски, Садово (област с адм. център гр. Пловдив) и Братя Даскалови (област с адм. център гр. Стара Загора).

29. Павел баня (област с адм. център гр. Стара Загора).

30. Минерални бани (област с адм. център гр. Хасково).

31. Ардино (област с адм. център гр. Кърджали).

32. Кирково (област с адм. център гр. Кърджали).

33. Стамболово (област с адм. център гр. Хасково).

34. Тополовград (област с адм. център гр. Хасково).
Приложение № 7 към чл. 28, ал. 3
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Изисквания за разработване и оформяне на учебна програма за професионално обучение по програма САПАРД (Загл. доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

I. Анотация

1. Цел и задачи на обучението по съответния курс (и модули към него).

2. Основни знания и умения, които ще се формират в хода на обучението.

3. Обосновка за приноса на курса за формиране на необходимите знания и умения за професионалната квалификация.

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Съответствие на предложеното обучение по съответния курс с целите и изискванията, определени в тръжното досие.

5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Териториално покритие и място, което се предлага за провеждане на обучението.

6. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

II. Учебно съдържание

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Списък на темите, включени в модулите от конкретния курс.

2. Връзки между отделните модули от съответния 150-часов курс.

3. Подробно описание на отделните подтеми за теоретично и практическо обучение.

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Брой предвиждани учебни часове за теоретично и практическо обучение.

5. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Времеви график, в който се описва последователността и предложеното време за провеждане на всички курсове, включени в проекта за обучение.

III. Обяснителни и методически бележки

1. Методически обяснения за основните форми на теоретично и практическо обучение и управление на обучението. Предимства на избраните форми.

2. Описание на методите на работа за теоретично и практическо обучение и съотношението на практика към теория.

3. Описание на материалната база за теоретично и практическо обучение и обосновка на връзката й с избраните методи на работа.

4. Обосновка от необходимостта от дидактически материали в учебния процес и списък на осигурените такива:

натурални - образци от растения, животни, скали, минерали, торове, детайли и др.;

художествени - табла, снимки, диапозитиви и др.;

графични - таблици, диаграми, схеми и др.;

символични - карти и картограми.

5. Обезпеченост на процеса с аудиовизуални технически средства.

6. Описание на методите и формите за контрол и документи, удостоверяващи нивото на постигната квалификация (текущ и заключителен; начин за проверка на знанията (индивидуален, фронтален, устен, тест, др.).

7. Предвиждани учебни помагала - учебници, ръководства, албуми, др.

8. Лектори, които ще обучават курсистите. Квалификация и опит на лекторите.

IV. Препоръчителна литература

Списък на препоръчителната литература (брошури, учебници, книги, специализирани списания, аудиовизуални помагала и др.).
Приложение № 8 към чл. 28, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
Критерии за оценка на преподавателите
1. Преподавателите притежават опит в професионалното обучение или научно звание.

2. Професионалната квалификация на преподавателите отговаря на тематиката на курса.3. Специалистите в прилагането на конкретните практически знания да притежават необходимата квалификация или правоспособност.
с. 1

скачать файл