Професионално направление: окс „магистър”


с. 1

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”ФАКУЛТЕТ

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

Утвърждавам: ..................................


Утвърден от Академически съвет с протокол

№ ............. / ...............


Професионално направление:
ОКС „магистър”
Специалност: КОРЕИСТИКА

К

Н

К

6

9

2

1

1

3


Магистърска програма:

Общество и култура на Корея”


Форма на обучение:

Продължителност на обучението (брой семестри): три семестъра
Професионална квалификация: Кореист, специалист по общество и култура на Корея

Квалификационна характеристика
Специалност: Кореистика

Магистърска програма: „Общество и култура на Корея”


  1. Насоченост, образователни цели

В програмата се допускат да участват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в специалност Кореистика или в други научни направления, но притежаващи документ от наши или чужди институции за владеене на корейски език в степен равностойна или по-висока от придобитата в бакалавърската степен на специалност Кореистика в СУ „Св. Кл. Охридски” (TOPIK III ниво)

Приемът се осъществява чрез класиране въз основа на общия успех от държавните изпити на ОКС „Бакалавър” (или от защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър”) и събеседване-интервю с кандидатите. Чрез него се проверява общата им информираност по теми от специалността, както и техните мотиви да се обучават в тази магистърска програма.


  1. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Програмата предоставя на студентите възможност да придобият задълбочени знания и практически умения, свързани с особеностите на обществото и културата на корейците, а също така да се запознаят с тяхната история, политика и икономика.
Като една от най-динамично развиващите се държави в света Република Корея може да служи за пример за отлични обществени, политически и икономически практики. Развитието на КНДР, от друга страна, изисква добро познаване на т.нар. корейски проблем с цел неговото плодотворно решаване в близко бъдеще. Това прави тази магистърска програма актуална и важна.  1. Професионални компетенции

Студентите, завършили програмата „Общество и култура на Корея” са специалисти с със задълбочени познания, свързани със спецификата както на традиционна и съвременна Корея, така и на целия регион на Източна Азия.

Те притежават високо ниво на владеене на корейски и други източноазиатски езици, преводачески умения, консултантски умения. Компетентност в областта на общата и частната политология, история, културология, социология, икономика и т.н.

  1. Професионална реализация

Със своята научноизследователска и експертна квалификация магистрите по общество и култура на Корея могат да намерят професионалната си реализация в различни държавни институции, включително и МВнР, в дипломацията, междуправителствените и международните организации, образованието; научноизследователските институти и центрове; институциите на културата, музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан по-специално с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и Корея, а също така и със страните от Източна Азия като цяло.
с. 1

скачать файл