Професионална гимназия по икономика и туризъм


с. 1
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ “ – ГР. ПЕТРИЧ2850 Петрич, ул. “Отец Паисий” № 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail:

pgit_petrich@mail.bg

(

Утвърждавам: ...............................

инж. Светла Данаилова

директор

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по ИНФОРМАТИКА

ЗП

Клас - 9А,Б,В
професия/специалност – всички специалности

за учебната 2012 – 2013 г.

брой учебни седмици: 72

хорариум: 2 / 72(седмичен/ годишен)

Изготвил: Мариана Кючукова............

(Име, подпис)№ по редТема на урока


Основни нови понятия


Вид на урочната единицасроk

Н.зн.

Упр.

Преговор
1.

Увод в информатиката
4

3

1
1.1

Регламент и техника на безопасност при работа в компютърния кабинет.1


ІХ

1.2

Въведение в информатиката.Предмет на науката информатика

информатика

11.3.

Информация-същност и характеристики.Информационни дейности и процеси

Информация,информац.дейности и процеси.Инф.общество.Данни


11.4.

Аритметични основи на компютрите

Двоични числа, бит,байт.Бройни системи,преминаване от една в друга БС

1

21.5.

Логически основи на компютрите

Конюнкция,дизюнкция,отрицание.

Булеви функции1


1.6.

Проверка и оценка на знанията


1
2.

Компютри и операционни системи
9

6

1
2.1.

Принципна схема на персонален компютър и функционално предназначение на основните му компоненти.

Хардуер, софтуер,оперативна памет, входни устройства,процесор,изх.устр.,вън.

памет


1

Х

2.2.

Съвременните компютри и техните периферни устройства

Работна честота на роцесора,дън-

На платка, обем на тв.диск

Бързодействие на тв.дискHDD

FDD,периферни ус-ва:клавиатура,

Мишка,тракбол, тачпад,таблет,

Монитор,принтер,скенер12.3.

Същност и основни функции на ОС.Операционна система с команден интерфейс/MS-DOS/

Ядро и обвивка на ОС ,драйвери,файл директория,вътрешни и външни команди

12.4.

Стартиране и приключване на работа с

MS-DOS


Промпт,системна дискета, текущо дисково устройство

12.5.

Дървовидна стуктура на магнитни носители на информация,път до директория,ком.ТРЕЕ

Дървовидна стуктура на магнитни носители на информация

1


2.6.

Команди за работа с директории

Ком.MD,CD,RD,MOVE,DELTREE

1

2

ХІ

2.7.

Основни команди за работа с файлове

Ком.DIR,COPY CON,TYPE

1

1
2.8.

Команди за работа с файлове-за преименуване,копиране,изтриване и възстановяване

RENAME,COPY,DEL,UNDELETE

1

1
2.9.

Дискети.Форматиране и копиране на дискети:

Format,diskcopyФорматиране,етикет

12.10

Обобщение върху операционна система MS-DOS.22.11

Проверка и оценка на знанията


1
3.

Приложен софтуер
6


3.1.

Приложен софтуер.видове специализиран приложен софтуер и предназначението му

Системен софтуер,приложен софтуер


1ХІІ,І

3.2.

Компютърна текстообработка

Документ,редактиране форматиране,абзац(параграф)

13.3.

Електронни таблици:възникване и предназначение

Клетка,съдържание и стойност на клетката, линейно представяне на аритметичен израз

13.4.

Бази от данни

Поле,запис,файл от записи,селекция по ключ

13.5.

Електронна поща и интернет

Глобална мрежа,Електронен адрес ,електронно писмо,Browser, WEB страница

13.6.

Компютърни вируси и антивирусен софтуер

Компютърен вирус, вирусология,антивирус

14.

Алгоритми
3

4


І-ІІ

4.1.

Понятието алгоритъм и основните му характеристики.Начини за описание на алгоритмите

Алгоритъм,масовост,цикличност

Словесно-с команди, блок-схеми

езици за програмиране


14.2.

Описание на алгоритмите чрез блок-схеми

Блок за начало, за край, за обработка, за анализ,за вход и изход

1

2
4.3.

Видове алгоритми-линеен,разклонен,цикличен

Линеен,разклонен,цикличен,

подалгоритъм1

25.

Програмиране
14

16

1

5.1

Езици за програмиране.Въведение в езика Turbo Pascal.Структура на програма .

Език за програмиране,транслатор,интерпретатор

Идентификатор,стандартни думи, служебни думи,запазени думи15.2.

Величини в езика Pascal.Деклариране на константи и променливи

Цели и реални константи,булеви,символни , низови константи,Var,const

15.3.

Числови израви .Вградени числови функции.Булеви и символни изрази

Целочислено делене, делене с остатък,числови функции ,Логическо условие, логически израз, логически константи и променливи,

2

2
ІІІ

5.4.

Оператори за присвояване,вход и изход.Програмна реализация на линеен алгоритъм

Оператор за присвояване,въвеждане на данни,извеждане на получения

резултат1

2
5.5

Проверка и оценка на знанията


1

5.6.

Разклоняване на изчислителния процес.

Влагане на условни операториУсловен оператор-пълнаи кратка форма, вложени усл.оператори

1

2
ІV,V

5.7.

Цикли.Видове цикли.

Цикъл с известен, с неизвестен в началото бр. Повторения,вложени цикли

2

2
5.8

Оператори в Паскал

Обобщение в/у всички изучени до момента оператори(теоретично);практически упражнения за решаване на задачи

3
5.9.

Едномерен масив.Въвеждане и извеждане елементите на масив.Използване на елементите в аритметични изразиНякои от най-използваните алгоритми за работа с масиви


Масив или списък,индексирани

променливи2

2
5.10

Алгоритъм за намиране на най-малък и най-голям елемент в масив
1

1
5.11.

Символни низове

Символен низ, деклариране на с.низове

1

5.12.

Основни характеристики на структурата запис.Файл от запис ,основни дейности.База данни.

Поле,запис,файл от записи,база от данни,селекция,сортиране

2

2ОБЩО : 72 часа
36

28

4
Резерв


4с. 1

скачать файл