Професионална гимназия по електротехника и автоматика


с. 1
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
З А П О В Е Д
№ РД 16/1/-109/12.03.2013 г.

На основание ПМС № 33 / 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование и извършено класиране на комисията за стипендиите определена със заповед РД №16-276/22.02.2013 от директора на ПГЕА, за одобрени стипендианти за втори учебен срок на 2013г,

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се изплатят стипендии за месец ФЕВРУАРИ 2013 на следните ученици:
I.За постигнати образователни резултати по чл.4, ал.1, т.1 от ПМС 33

от 15.02.2013 г. /ДВ бр.17/
ОТЛИЧНИЦИ

9.п1


1.Радослав Руменов Христов -45лв…………………………….

2.Илиян Мирославов Атанасов -45лв…………………………..


9.п2

1.Христо Костадинов Петров -45лв……………………………….

2.Радослав Иванов Ласков -45лв………………………….

3.Калина Владимирова Веселинова -45лв………………………..


10.б2

1.Кристиян Александров Цветков -45лв.............................


10.й

1.Даниел Йорданов Георгиев -45лв…………………..


10.к

1.Шамони Шемсидин Мустафов -45лв…………………….


10.л

1.Мартин Иванов Лирков -45лв……………………

10.н

1.Фарис Иванов Димитров -45лв……………………..2.Николай Емилов Човалинов -45лв………………………
10.п

1.Емануел Борис Серафимов -45лв………………………

2.Гроздан Костадинов Христов -45лв……………………..

3.Билян Юлианов Богомилов -45лв……………………….

4.Борислав Кирилов Крумов -45лв…………………….
11.н

1.Ален Даниелов Ецов -45лв………………………..

2.Евдокия Пламенова Йорданова -45лв………………………..
11.о

1.Николай Борисов Кирилов -45лв………………………….


11.п

1.Румен Сергеев Иванов -45лв………………………….

2.Димитър Бориславов Тасев -45лв………………………….

12.д


1.Йордан Огнянов Михайлов -45лв……………………………
12.й

1.Петър Иванов Татарски -45лв…………………………..

2.Илиян Крумов Крумов -45лв………………………….

3.Георги Петров Иванов -45лв…………………………

4.Михаела Милкова Бораджиева -45лв………………………..

5.Боян Щерев Иванчев -45лв………………………….

6.Кристиан Красимиров Сандъкчиев -45лв………………………….

7.Венцислав Василев Тотев -45лв…………………………


12.н

1. Антон Теофилов Борисов -45лв……………………………..

2.Евгени Ивайлов Захариев -45лв……………………………

3.Славена Георгиева Халачева -45лв……………………………….

4.Майк Георгиев Максимов -45лв……………………………….

5.Владимир Антонов Димитров -45лв……………………………….

6.Александър Владимиров Стоянов -45лв………………………………

7.Атанас Живков Топчиев -45лв……………………………….

8.Асен Жасмин Янков -45лв……………………………..

9.Илиян Александров Любомиров -45лв…………………………….


II.За подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадане на учениците по чл.4, ал.1, т.2 от ПМС 33
9.д

1.Джемал Арунов Лавчиев -40лв…………………


9.п1

1.Богдан Стоянов Марински -40лв..........................

2.Николай Драгомиров Драгомиров -40лв……………….
10.б1

1.Васил Любомиров Иванов -40лв……………………


10.б2

1.Венислав Виктор Будинов -40лв………………..

2. Илиан Руменов Димитров -40лв………………..
10.н

1.Велизар Руменов Велинов -40лв…………………….

2.Асен Иванов Георгиев -40лв………………………

3.Кирил Методиев Ангелов -40лв………………………

4.Даниел Пламенов Петков -40лв…………………….
11.е

1.Иван Стоянов Балабанов -40лв……………………

2.Денис Георгиев Ситарски -40лв……………………..
11.н

1. Благой Петров Иванов -40лв.........................

2.Константин Христов Гатев -40лв……………….

3.Пламен Данаилов Миндов -40лв……………….

4.Никола Йорданов Николов -40лв…………………

5.Йордан Пламенов Йорданов -40лв…………………


11.п

1. Емил Емилов Райков -40лв.........................

2.Калоян Димитров Тодоров -40лв…………………..
12.д

1.Кристиян Андреев Паунов -40лв………………..


12.з

1.Мартин Валериев Петров -40лв………………….


2.Кристиан Венциславов Петрушев -40лв…………………..

3.Цветан Петров Михов -40лв…………………….


12.н

1.Стоян Цветелинов Александров -40лв……………………


12.о

1.Андриана Светозарова Иванова -40лв………………………

2.Антонио Василев Дюлгерски -40лв…………………….

3.Константин Людмилов Димитров -40лв……………………….III.За ученици без родители и подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.3 и т.4 от ПМС 33
9.н

1.Евгени Владиславов Атанасов -50лв…………………

2.Антоан Огнянов Веселинов -50лв…………………
9.п1

1.Росен Деянов Начев -50лв………………….


9.п2

3.Емил Александров Антов -50лв………………..


10.б1

1. Борис Красимиров Герчев -50лв.............................

2. Георги Георгиев Георгиев -50лв.......................

3. Христофор Мариов Димитров -50лв.......................


10б2

1. Мартин Владимиров Първанов - 50лв…………………..


10.й

1.Аднан Саер Каяли -50лв…………………

2.Валентин Валентинов Тодоров -50лв…………………
10.л

1.Димитър Димитров Димитров -50лв…………………..

2.Йордан Атанасов Делибалтов -50лв…………………
10.н

1.Николай Стоилов Торнев -50лв……………………..

2.Христо Бисеров Венков -50лв………………………

3.Борислав Кирилов Евтимов -50лв………………………

4.Денислав Давидов Арнаудов -50лв……………………..

10.п


1. Стефан Пламенов Петров -50лв.......................

2.Мартин Ивайлов Савов


11.г

1. Михаил Валентинов Димитров -50лв.....................

2. Валентин Владиславов Атанасов -50лв.....................
11.п

1.Павлин Бориславов Котев -50лв……………..


11.о

1. Рафаела Богданова Атанасова -50лв.......................


12д

1.Никола Димитров Динчев -50лв………………..


12г

1.Евгени Валентинов Иванов -50лв……………………


12.з

1. Серафим Павлов Лазов -50лв............................


12.й

1.Атанас Валентин Трендафилов -50лв……………………

2.Михаил Любомиров Михайлов -50лв……………………
9.п1

1.Кирил Любомиров Тенчев -50лв…………………….


10.н

1.Вилиян Маринчев Миленков -50лв……………………….


11.н

2.Спартак Красимиров Христов -50лв…………………………..


По чл., ал.1, т.3 и т.4 30 x 50= 1500

По чл.4, ал.1, т.1 37 х 45= 1665

По чл.4,ал1,т.2 27 х 40= 1080

Всичко: 4245 лева


Гл.счетоводител:…………….. Директор:……………………

/В. Вълчева/ /инж.К.Николов/
с. 1

скачать файл