Професионална автобиография


с. 1

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ


НА

ПРОФ. Д.М.Н. СТЕФКА ХРИСТОВА БУЮКЛИЕВА


Лични данни

Родена на 8.04.1964 г. в с. Медковец, обл. Монтана.

Омъжена, с две деца.

Служебен адрес: Домашен адрес:

Катедра “Алгебра и геометрия”, ул.”Венета Ботева” 1 вх.Б ап.10

Факултет по математика и информатика 5000 Велико Търново,

Великотърновски университет, тел. 67-20-67,

5000 Велико Тьрново, GSM: 0888131165,

e-mail: stefka@uni-vt.bg e-mail: stefka_iliya@yahoo.com
Образование:
Средно: Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София.

Висше (магистър): Софийски университет “Св. Климент Охридски”,

Факултет по математика и информатика.


Научни степени и звания:
Доктор (Алгебра и теория на числата - шифър 01.01.02), дисертация „Екстремални самодуални кодове” – 1997 г.

Доцент (Алгебра и теория на числата - шифър 01.01.02) – 2000 г.

Доктор на математическите науки (Алгебра и теория на числата - шифър 01.01.02), дисертация „Самодуални кодове и групи от автоморфизми” – 2008 г.

Професор (Алгебра и теория на числата) -2012 г.


Заемани длъжности:

 • 1988-1992 - научен сътрудник, Институт по математика и информатика към БАН.

 • 1992-2000 - асистент, ст. асистент, гл.асистент, Великотърновски университет.

 • От 2000 г. - доцент по Алгебра и теория на числата, Великотърновски университет.

 • От 2003 г. - ръководител на катедра „Алгебра и геометрия”, Великотърновски университет.

 • От 2012 г. - професор по Алгебра и теория на числата, Великотърновски университет.

Области на професионален интерес


 • Алгебра и теория на числата

 • Теория на кодирането

 • Криптография

 • Дискретна математика

 • Комбинаторика и алгоритми

Преподавателска дейност

 • Алгебра и теория на числата, Линейна алгебра, Теория на Галоа

 • Теория на кодирането, шумозащитно кодиране

 • Компютърна алгебра

 • Криптография, криптографски методи


Таблица 1. Съдържание на учебно-преподавателската дейност в ОКС Бакалавър

(от 2005/06 досега)

Наименование на учебната дисциплина

лекции

упражнения

Специалност

Курс

Година

1

Алгебра и теория на числата.

45

-

МИ

І

От 2005/06 досега

2

Алгебра и теория на числата.

45

-

Инф.

І

От 2005/06 досега

3

Линейна алгебра

30

-

Инф.

І

2006/07

4

Алгебра и теория на числата (Изборен курс М2).

30

-

КН

І

2008/09, 2009/10, 2010/11

5

Компютърна алгебра (Изборен курс М2).

30

-

КН

І

От 2005/06 досега

6

Компютърна алгебра (Изборен курс М1).

15

-

МИ

І

От 2005/06 досега

7

Диофантови уравнения (Изборен курс М1)

15

15

МИ

І

2011/12

8

Криптографски методи (Изборен курс КН5).

30

-

КН

III

От 2006/07 досега

9

Криптография (Изборен курс М3).

15

-

Инф.

IV

От 2007/08 досега

10

Криптография (Факултативен курс МФ1).

15

-

МИ

IV

2007/08

11

Кодиране на информацията (Факултативен курс МФ1).

15

-

МИ

IV

2008/09

12

Кодиране на информацията (Факултативен курс МФ1).

15

15

МИ

IV

2009/10

13

Криптография (Факултативен курс МФ1).

15

15

МИ

IV

2010/11, 2011/12

14

Шумозащитно кодиране (Факултативен курс)

15

-

КН

IV

2007/08, 2009/10, 2011/12

15

Компютърна алгебра (Факултативен курс)

30

-

Инф.

IV

2009/10, 2010/11

16

Компютърна алгебра (Факултативен курс)

15

-

Инф.

IV

2011/12

Забележка. През 2000/01, 2001/02, 2002/03 и 2003/04 са водени лекции по Линейна алгебра, Алгебра 1, 2, 3 и Теория на Галоа пред специалностите „Математика и информатика” и „Информатика”. До 1999 г. са водени упражнения по Линейна алгебра, Висша алгебра и Теория на Галоа. Всички лекции и упражнения са проведени във Великотърновския университет.

Таблица 2. Съдържание на учебно-преподавателската дейност в ОКС Магистър

(от 2005/06 досега)

Наименование на учебната дисциплина

лекции

Специалност

Година

1

Теория на информацията, кодиране и криптография.

60

Информатика. Защита на информацията

От 2005/06 досега

2

Теория на информацията, кодиране и криптография.

30

Информатика. Информационни системи.

2010/2011, 2011/12

3

Сигурност и защита на информацията в информационните системи

30

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт (редовно, задочно и дистанционно обучение)

2009/10, 2010/11, 2011/12

Учебници и учебни пособия

 • Елементарна теория на числата с алгоритми, УниМат СМБ, ISBN 978-954-8880-37-4, 2011.

 • Презентации по криптография, компютърна алгебра и шумозащитно кодиране, http://www.uni-vt.bg/1/?zid=43


Дипломанти

 • Бакалавърска степен – 11 дипломанти.

 • Магистърска степен – 7 дипломанти.

Таблица 3. Научно ръководство на дипломанти (от 2004 досега).
Дипломант

Тема на дипломната работа

Спец.

ОКС

година

1

Станислав Златинов

Симетричен криптографски алгоритъм ГОСТ.

Инф

Б

2004

2

Кирил Койчев

Схеми за автентикация на обектите в компютърните информационни системи.

ЗИ

М

2006

3

Евгения Иванова

Числа на Фибоначи.

МИ

Б

2007

4

Гергана Иванова

Управление на ключовете в криптографските системи.

ЗИ

М

2007

5

Михаил Садинов

Оптимално побуквено кодиране. Код на Хафмън.

КН

Б

2008

6

Петър Димов

Оптимални кодове. Алгоритъм на Шенън-Фано.

КН

Б

2008

7

Симеон Раднев

Тестове за прости числа.

МИ

Б

2008

8

Кристина Атанасова

Златното сечение.

МИ

Б

2009

9

Елена Катранджиева

Криптоанализ на шифъра на Виженер.

МИ

Б

2009

10

Мариян Петров

Криптографски възможности на Java платформата.

ЗИ

М

2009

11

Красимир Игнатов

Инфраструктура на публичния ключ.

ЗИ

М

2009

12

Зелиха Ахмед Мехмед

Магически квадрати.

МИ

Б

2010

13

Дарина Господинова

Криптоанализ на класически шифри.

МИ

Б

2010

14

Стилиана Плючарска

Латински квадрати.

МИ

Б

2010

15

Николета Гегова

Криптосистеми Blowfish и Twofish.

ЗИ

М

2010

16

Светла Костадинова

Криптографски алгоритми за електронен подпис.

Инф

Б

2011

17

Душан Биков

Анализ, симулация и прилагане на криптография по елиптична крива при изпълнение в безжичните сензорни мрежи.

ИС

М

2011

18

Емил Арсов

Кодове, базирани на цели Гаусови числа

ИС

М

2012

Докторанти

Николай Янков, Шуменски университет, шифър 01.01.02 Алгебра и теория на числата, защитил на 07.11.2006 г.Рецензии на дисертации и хабилитации

 • Стела Железова, рецензия на докторска дисертация, шифър 01.01.12 Информатика, 2010.

 • Петър Бойваленков, рецензия за професура, шифър 01.01.02 Алгебра и теория на числата, 2010.

Членство в научни организации

Съюз на математиците в България – председател на секция „Великотърновски университет”

Езици:


 • Английски – много добре (писмено и говоримо);

 • Руски – много добре (писмено и говоримо);

 • Немски – основно.


Компютърни умения


 • Операционна система – Windows.

 • Microsoft Wordизползван професионално за подготовка на документи.

 • PowerPointподготвени над 40 презентации.

 • LaTexподготвени едно учебно пособие, две дисертации, над 50 научни статии, над 50 презентации.

 • Език за програмиране Pascalразработени над 20 програми за конструиране и изследване на линейни кодове, а също и някои от функциите в пакета за работа над крайни полета GFQ.

 • Системи за компютърна математика – Maple, Mathematica.

Едногодишни специализации в чужбина

 • Delft University of Technology, Delft, Холандия: 01.09.1999 – 31.08.2000 г., постдокторска позиция под ръководството на prof. Juriaan Simonis.

 • Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Германия: 01.12.2004 – 30.09.2005 и 06.01.2011-06.04.2011, Хумболтова стипендия за работа по проекти „Самодуални кодове и автоморфизми” (Self-Dual Codes and Automorphisms, 2004/05) и „Изследване на едночетни самодуални кодове и тяхната сянка” (Singly-Even Self-Dual Codes and Their Shadows, 2011) съвместно с prof. Wolfgang Willems.

Академични визити в чужбина

 • University College London, април 1997, визита по програма Socrates за 4 седмици.

 • International Science Center, Essener Kolleg für Geschlechterforschung, Universität Duisburg-Essen, Германия, ноември 2002 - едномесечна визита по проект „Жените в науката” (Women in Science).

 • Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Будапеща, Унгария, декември 2001, октомври 2006 – 10-дневни визити с изнесени доклади.

 • Department of Applied Mathematics & Computer science of Ghent University, Гент, Белгия, март 2007, октомври 2009, март 2011 - три 10-дневни визити с изнесени доклади.


Научно-изследователска дейност


 • 33 статии са публикувани в международни научни списания (на английски език).

 • Общ импакт фактор на публикациите досега – 21,193.

 • 21 доклада на международни научни конференции, които са публикувани в сборници (на английски език).

 • 9 доклада на национални конференции, които са публикувани в сборници

 • 17 съавтори от 6 различни държави (България, Германия, Япония, Финландия, Канада, Нова Зеландия).

 • Над 170 цитирания в научни публикации и дисертации (без автоцитирания).

 • Профил в Google Scholar, URL: http://scholar.google.com/citations?user=grWl5x0AAAAJCitation indices

 

All

Since 2007

Citations

244

113

h-index

11

7

i10-index

11

3
Citations to my articles
Доклади по покана


 • Пролетна конференция на СМБ, Монтана, април, 1999.

 • EIDMA seminar on Coding Theory, Eindhoven, Холандия, януари 2000.

 • EWM International Workshop on Groups and Graphs, Варна, септември 2002.

 • Oberseminar des Institutes für Algebra und Geometrie, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Германия, януари и юли (два доклада) 2005, октомври 2009, януари 2011.

 • Академична лекция в чест на 25-годишнината от основаването на Педагогическия факултет при Великотърновския университет.


Научни проекти


 1. Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми'', Фонд „Научни изследвания” към МОН, договор: ММ-1304/2003-2005 - член на колектива.

 2. Математически основи на информатиката: алгоритми, защита на информацията, геометрични методи и модели”, фонд „Научни изследвания” към ВТУ, 2007 – ръководител.

 3. Разработване на методи, модели, алгоритми и програми, свързани с линейни и адитивни кодове, използвани за защита на информацията ”, фонд „Научни изследвания” към ВТУ, 2008/2009, договор РД-491-08/27.06.2008 – ръководител.

 4. Алгебрични, геометрични и стохастични приложения при защита на информацията”, фонд „Научни изследвания” към ВТУ, 2010/2011/2012, договор РД-642-01/26.07.2010 – ръководител.Рецензии на статии за научни списания


 • Списание IEEE Transactions on Information Theory, 2008, 2010, 2011, 2012 (3).

 • Списание Advances in Mathematics of Communications, 2011.

 • Списание Discrete Mathematics, 2006, 2007.

 • Списание Finite Fields and Their Applications, 2006, 2008.

 • Списание Designs, Codes and Cryptography, 2008, 2009 (2), 2010 (4), 2011 (6).

 • Списание SCIENCE CHINA Mathematics, 2010.Други професионални дейности


 • Член на програмния комитет, International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Кранево, България, юни 2004 г.

 • Член на програмния комитет, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 12-13 май 2006 г., Велико Търново

 • Член на програмния комитет, International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Звенигород, Русия, септември 2006 г.

 • Основен организатор на научния семинар „Математически основи на информатиката”, който се провежда два пъти месечно през учебната година във ВТУ, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12.

 • Председател на журито на Националната студентска олимпиада по математика, Велико Търново, 2006 г.

 • Член на журито на Националната студентска олимпиада по математика, Созопол, 2007 г.

 • Член на журито на Математическия турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас, март 2008 г.

 • Член на програмния комитет, International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Пампорово, България, юни 2008.

 • Председател на журито на Математическия турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас, 2009 и 2010 г.

 • Член на програмния комитет, International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Новосибирск, Русия, септември 2010 г.

 • Член на организационния комитет, International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, Велико Търново, септември 2010 г.

 • Член на журито на Националната студентска олимпиада по математика, София, 2011.

 • Член на журито на Студентската олимпиада по компютърна математика, CompMath-2011, Габрово, 20-22 октомври 2011 г.Участия в конференции и семинари


 1. Първи международен семинар по Оптимални кодове, Созопол, Май 1995г.

 2. V международен семинар по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането, Созопол, Юни 1996г.

 3. 1997 IEEE International Symposium on Information Theory, Ulm, Germany, June 1997.

 4. II международен семинар по Оптимални кодове, Созопол, Юни 1998г.

 5. Пролетни конференции на СМБ, Април 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

 6. Годишни национални семинари по теория на кодирането – ежегодно от 1990 насам.

 7. VII международен семинар по Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането, Банско, Юни, 2000г.

 8. International Workshop on Coding and Cryptography, Paris, France, January 2001.

 9. III международен семинар по Оптимални кодове, Слънчев бряг, Юни 2001г.

 10. IEEE International Symposium on Information Theory, Lausanne, Switzerland, July 2002.

 11. EWM International Workshop on Groups and Graphs, Варна, Септември 2002.

 12. International Congress MASSEE’2003, Боровец 2003.

 13. Ninth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Kranevo, Bulgaria, June 2004.

 14. Algebraic coding theory (Representation theory around the channel III), International Workshop in Amiens, France, March 2 to March 3, 2005.

 15. Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, Bulgaria, June 2005.

 16. Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 12-13 май 2006г.

 17. ACA 2006 - 12th International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, Bulgaria, June 26 – 29, 2006.

 18. Pioneers Of Bulgarian Mathematics - International Conference, dedicated to Nikola Obrechkoff and Lubomir Tschakaloff, Sofia, July 8-10, 2006.

 19. Fifth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, White Lagoon, Bulgaria, June 2007.

 20. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, June 2008.

 21. Alexander von Humboldt - Kolleg “Modern trends in mathematics and physics”, Varna, Bulgaria, September, 2008.

 22. NATO Advanced Research Workshop “Enhancing Crypto-Primitives with Techniques from Coding Theory”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 6-9 October 2008.

 23. Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, Bulgaria, June 2009.

 24. International Colloquium on Differential Geometry and its Related Fields, Veliko Tarnovo, Bulgaria, September 2010.

с. 1

скачать файл